Επισκέψεις Χριστιανικών Εκκλησιών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο & video)

Loading...


Την 27ην Δεκεμβρίου 2013/ 9ην Ιανουαρίου 2014, έλαβον χώραν αι επισκέψεις των Χριστιανικών Εκκλησιών εις Ιεροσόλυμα επί τη εορτή των Χριστουγέννων εις το Πατριαρχείον.
Αι επισκέψεις αύται λαμβάνουν χώραν επί ταίς εορταίς, προκειμένου να συμβάλλουν εις την μείωσιν των προκαταλήψεων, των εντάσεων και εις την ενίσχυσιν του πνεύματος της ειρήνης, της θρησκευτικής συνυπάρξεως και συνεργασίας.

Ενωρίς την πρωΐαν της ως άνω ημέρας, μνήμης του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, επεσκέφθη το Πατριαρχείον η Αδελφότης των Φραγκισκανών, κουστωδών της Αγίας Γης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Εις την εν λόγω προσφώνησιν του κουστωδού π. Pierre Battista Pizzaballa και την αντιφώνησιν του Μακαριωτάτου υπεγραμμίσθη το γεγονός της Ενανθρωπήσεως και κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως η απαρχή της σωτηρίας ημών και ως η βάσις της συνυπάρξεως ημών των Χριστιανών εις την Αγίαν Γην διά μίαν επαξίαν Χριστιανικήν μαρτυρίαν και στήριξιν των Χριστιανών αυτής.

1

Μετά την επίσκεψιν ταύτην  ηκολούθησαν αι επισκέψεις των άλλων Εκκλησιών, ως του Λατινικού Πατριαρχείου, των Αρμενίων, των Κοπτών, των Αιθιόπων, των Συριάνων, των Λουθηρανών και του Αποστολικού Δελεγάτου.

1

Εις τας προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις των επισκεπτών τούτων ετονίσθη η ανάγκη έτι στενωτέρας συνεργασίας μεταξύ των Χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης διά την επίλυσιν διαφορών και προβλημάτων και συμπαράστασιν των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν, Παλαιστίνην και την Αγίαν Γην.

Εις τας εν λόγω επισκέψεις προσετέθησαν εν τέλει και εκπρόσωποι των Ελληνορθοδόξων (Rum Orthodox) Κοινοτήτων του Πατριαρχείου, ήτοι της εν Ιεροσολύμοις Κοινότητος του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, της Κοινότητος του Χωρίου των Ποιμένων και της Κοινότητος του Τουμπάς περιοχής της Νεαπόλεως/Σαμαρείας.
Αι επισκέψεις της ημέρας ταύτης επεσφραγίσθησαν διά της επισκέψεως της Ισραηλινής Αστυνομίας των Ιεροσολύμων.

                                {youtube}EvygDDqvvjI{/youtube}