Εορτή του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου (video&φωτο)

Loading...


Την Τετάρτην 5ην/ 18ην Δεκεμβρίου 2013 εορτάσθη η εορτή του οσίου Πατρός ημών Σάββα του ηγιασμένου.

Η εορτή αύτη εωρτάσθη κατά την τάξιν της Εκκλησίας Ιεροσολύμων εις την υπ’ αυτού ιδρυθείσαν και την φέρουσαν το όνομα αυτού Ιεράν Μονήν, εκτισμένην επί της δυτικής όχθης του χειμάρρου των Κέδρων τω κατερχομένω εξ Ιεροσολύμων εις ικανήν απόστασιν προ της Νεκράς θαλάσσης.

Η εορτή αυτή έχει καθιερωθή ως τριήμερος, αρχής γιγνομένης από της μνήμης του οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Διά την μνήμην του οσίου πατρός ημών τούτου και την κατά την αυτήν ημέραν μνήμην της αγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας ετελέσθη Εσπερινός και θεία Λειτουργία εις το επ’ ονόματι αυτού παρεκκλήσιον εν τη ιερά Μονή του Αγίου Σάββα, ένθα και ο τόπος της διαμονής και ο τάφος αυτού.

Της εορτής ταύτης προεξήρξεν αφ’ εσπέρας του Εσπερινού και ανήμερα της εορτής, του Όρθρου και της θείας Λειτουργίας ο Αρχιερεύς της σειράς, Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, κατελθών μετά συνοδείας εκ του Πατριαρχείου.

alt

Διά την εορτήν του οσίου πατρός ημών Σάββα του ηγιασμένου κατήλθε μετά συνοδείας από της παραμονής η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Αφιχθείς εις την Μονήν ο Μακαριώτατος εγένετο δεκτός εν θερμή υποδοχή υπό των Αγιοσαββιτών Πατέρων προ της εισόδου, ένθα και ενεδύθη μανδύαν και κατελθών τας βαθμίδας εν ψαλμωδία του απολυτικίου του οσίου, προσεκύνησεν εις τον τάφον αυτού και εισώδευσεν εις το Καθολικόν.

Ενταυθα έλαβε χώραν σύντομος προσφώνησις του «ως ευ παρέστητε» υπό του πνευματικού της Μονής και ανακαινιστού αυτής Αρχιμανδρίτου π. Ευδοκίμου και σύντομος ευλογία του Μακαριωτάτου.

Ηκολούθησε το κέρασμα εις το ηγουμενείον, η δευτέρα τράπεζα μετ’ ιχθύος καθ΄ ότι εορτή -εις τας καθημερινάς το τυπικόν της Μονής επιτρέπει μίαν τράπεζαν- και σύντομος ανάπαυσις .

Μετά ταύτα κατά την 8.00 μ.μ. κοσμικήν ώραν ήρξατο η αγρυπνία διά του Μικρού Αποδείπνου, των Χαιρετισμών του Αγίου και του Μεγάλου Εσπερινού μετ’ Ανοιξανταρίων και Αρτοκλασίας, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου.Ηκολούθησε ανάπαυσις διά τους μη δυναμένους να αντέξουν όλον τον κόπον της αγρυπνίας.

alt

Μετά ταύτα, κατά τας 2.00 π.μ. ώραν, ενδυθείς μανδύαν και ευλογήσας, ο Μακαριώτατος ήρξατο των Καταβασιών «Χριστός γεννάται, δοξάσατε» και προεξήρξε του Όρθρου και της θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αυτώ του ιερωτάτου Μητροπολίτου Θεοδοσιουπόλεως κ. Πλάτωνος της Ρωσικής Εκκλησίας, του εκ των προτέρων κατελθόντος Αρχιερέως της σειράς Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, του πνευματικού της Μονής οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ευδοκίμου, Αγιοταφιτών Πατέρων, ως του Αρχιμανδρίτου π. Παισίου, του Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, του Αρχιμανδρίτου π. Ιγνατίου, των Σιναιτών Πατέρων Παισίου, Σίμωνος και Φιλοθέου, του προσφάτως διορισθέντος Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου και  άλλων, ψαλλούσης δεξιά της χορωδίας υπό τον πρωτοψάλτην του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτην π. Αριστόβουλον ελληνιστί, και ρωσσιστί και του ηγουμένου της Άκκρης Αρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου μετ’ Αραβοφώνων συνοδών και βοηθών αυτού αραβιστί και μετεχόντων εν πολλή ευλαβεία αθρόου εκκλησιάσματος εκ μοναχών και εξ αραβοφώνων πιστών Ορθοδόξων, προσελθόντων εξ Ιεροσολύμων, Βηθλεέμ, Χωρίου των Ποιμένων και Μπετζάλλας.

Εις το Κοινωνικόν της θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος εκήρυξε τον θείον λόγον εις το Εκκλησίασμα περί του οσίου πατρός ημών Σάββα του ηγιασμένου ως προσενεγκόντος τα δώρα της αρετής αυτού εις τον ενανθρωπήσαντα Κύριον, όντος και δι’ ημάς παραδείγματος διά τα  δώρα της ευλαβείας  ημών, ίνα προσφέρωμεν τω Κυρίω κατά την εορτήν των Χριστουγέννων, μεταφράζοντος αραβιστί του π. Ιωσήφ Χόδαλη.

Ικανοί των εκκλησιασθέντων, προετοιμασθέντες καταλλήλως, προσήλθον εις την θ. Κοινωνίαν και μετά την απόλυσιν έλαβον το αντίδωρον παρά των χειρών του Μακαριώτάτου και τας Πατριαρχικάς ευλογίας Αυτού.
Εν συνεχεία ηκολούθησε μοναστηριακή τράπεζα δι’ όλους με το κόλλυβον, τον άρτον και τον οίνον και τα εδέσματα ιχθύος.

alt
alt

Ενταύθα ο Μακαριώτατος ηυχήθη εις τους Αγιοσαββίτας Πατέρας και πάντας χαρμόσυνον και ειρηνικήν την εορτήν με τας πρεσβείας του οσίου Σάββα και πάντων των Αγίων οι δε πατέρες και πάντες έψαλλον Αυτώ το Πολυχρόνιον.
Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος κατευοδούμενος υπό των Πατέρων, αφήκε τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Γεράσων κ. Θεοφάνην εις την Ιεράν Μονήν διά την εορτήν του Αγίου Νικολάου, Εκείνος δε διελθών κατά το έθος εκ της Ιεράς Μονής του Αββά Θεοδοσίου διά προσκύνησιν, αφίχθη εις Ιεροσόλυμα, δοξάζων τον Θεόν επί τη λαμπρά εορτή ταύτη.

{youtube}JJjOI5JjBxE{/youtube}tilegrafima.gr