Εκπρόσωποι του Ρωσικού Ιδρύματος «Άγ. Ανδρέας» στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Την Παρασκευήν, 25 Ιανουαρίου 2013, οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος «Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος» της  Ρωσίας κ.κ. Sergey E. Shcheblygin & Mikhail Yakushev επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Το ίδρυμα τούτο, ιδρυθέν από τινων ετών προωθεί τας χριστιανικάς και πολιτιστικάς αρχάς των Ορθοδόξων εθνών, ίνα αύται αποτελούν σύνδεσμον της ενότητος αυτών προς αντιμετώπισιν της παγκοσμιοποιήσεως και των εξ αιτίας αυτής προβλημάτων του συγχρόνου ανθρώπου.

Τους εν λόγω εκπροσώπους εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν συζήτησις περί των τρόπων συνεργασίας των Ορθοδόξων εθνών προς κοινόν όφελος αυτών και εζητήθη παρά του Μακαριωτάτου η ευλογία, ίνα κατά το εφετινόν Πάσχα μεταφερθή υπό του Ιδρύματος εν συνεργασία με την Ρωσικήν Εκκλησίαν εις την Ρωσίαν το Άγιον Φως.