Εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο κτίριο της οικονομικής επιτροπής του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Loading...


Το Σάββατον, 29ην Ιουλίου /11ην Αυγούστου 2012, ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ετέλεσε τον αγιασμόν εις το ανακαινισμένον κτίριον της Οικονομικής Επιτροπής. Αι εργασίαι συντηρήσεως, στηρίξεως, επεκτάσεως διακοσμήσεως και ανακαινίσεως του ανέκαθεν κτιρίου της Οικονομικής Επιτροπής διήρκεσαν επί εν έτος σχεδόν και κατέστησαν αυτήν λίαν λειτουργικήν.

Εις την τελετήν του αγιασμού παρέστησαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, ο Αντιπρόεδρος Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος, το λοιπόν προσωπικόν της Οικονομικής Επιτροπής και πολλοί Αγιοταφίται Πατέρες και λαϊκοί.

Μετά την τελετήν του αγιασμού ο Πρόεδρος των Οικονομικών προσεφώνησε τον Μακαριώτατον δια της κάτωθι προσφωνήσεως αυτού:
Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Τόσον εγώ προσωπικώς όσον και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σας καλωσορίζομεν μετά πολλού σεβασμού και περισσής αγάπης εις το ήδη ανακαινισμένον κτιριακόν συγκρότημα της Οικονομικής του Πατριαρχείου.

Καλώς ήλθατε.
Η παρουσία Σας σήμερον εδώ γεμίζει την καρδίαν μας και την ψυχήν μας χαράν και αγαλλίασιν, διότι συμπίπτει με ένα ευχάριστον γεγονός, των εγκαινίων της Οικονομικής του Πατριαρχείου.
Μόλις προ ολίγων λεπτών, Μακαριώτατε, ετελέσατε τον, κατά την τάξιν και ως ήρμοζε, αγιασμόν, ώστε με νέον πνεύμα, ενισχυμένο από το Άγιον Πνεύμα, να συνεχίσωμεν την προσφοράν των υπηρεσιών μας εν αδελφική αγάπη, ζήλω και φιλοτιμία.

Το κτιριακόν τούτο συγκρότημα, Μακαριώτατε, ανακαινισμένον πλέον, τίθεται εις λειτουργίαν με τις ευχές και Πατριαρχικές ευλογίες της Υμετέρας Μακαριότητος. Τούτο το κτιριακόν συγκρότημα, δηλαδή η Οικονομική του Πατριαρχείου, απαρτίζεται, πρώτον, εκ του ισογείου χώρου, όπου στεγάζονται το Τμήμα Ενοικίων, το Ταμείον και η Καμαρασία και, δεύτερον, εκ του άνω ορόφου, όπου στεγάζονται το γραφείον του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, το γραφείον της Εκτελεστικής Επιτροπής και το γραφείον του Λογιστηρίου, προσετέθη δε και έτερον δωμάτιον, το Αρχείον, εις το οποίον θα φυλάσσωνται εν ασφαλεία τα διάφορα έγγραφα και Κώδικες και ο,τι σχετίζεται με την Οικονομικήν.

Μακαριώτατε,
Εις τον μακρύν κατάλογον των σημαντικών έργων, τα οποία έγιναν επί της επταετούς, ευκλεούς και καρποφόρου Πατριαρχίας Σας, σήμερον, προστίθεται ακόμα ένα, είναι τούτο περί του οποίου ανέφερον, ήτοι της Οικονομικής του Πατριαρχείου. Το έργον τούτο ανέλαβε και έφερεν εις πέρας το Αρχιτεκτονικόν Γραφείον, ο αρχιτέκτων του Πατριαρχείου κ. Θεοδόσιος Μητρόπουλος, εις τον οποίον εκφράζομεν τας ειλικρινείς μας ευχαριστίας δια την αγαθήν συνεργασίαν μας. Μία είναι και εγκάρδιος, Μακαριώτατε, η υιϊκή μας ευχή και η προς τον Τριαδικόν Θεόν παράκλησις. Να έχητε πάντα την κατ’ άμφω υγιείαν, ψυχικήν και σωματικήν, ισχυράν, ως πάντοτε, την θέλησιν, διότι κατά το ρητόν «το θέλειν εστί δύνασθαι».

Γνωρίζομεν, λοιπόν, ότι θέλετε και ημπορείτε να κάνετε πολλά, Μακαριώτατε. Έχετε συνεργάτας τους ειλικρινώς αγαπώντας Ημάς και την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα. Το Παριαρχείον εις τους χαλεπούς τούτους καιρούς έχει την ανάγκην Σας και την Πατριαρχικήν παρουσίαν Σας. Σας χρειάζεται και τούτο δεν έχετε το δικαίωμα να το αρνηθήτε. Προχωρείτε και «ει ο Θεός μεθ’ Υμών, ουδείς καθ᾽ Υμών». Είθε τα έτη Σας, Μακαριώτατε, να είναι μακρόβια, υγιεινά και αγλαόκαρπα. Αμήν ο δε Μακαριώτατος απήντησε δια της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού:
Ιερώτατε Αρχιεπίσκοπε Θαβωρίου κύριε Μεθόδιε, Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής του Ιερού ημών Κοινού.

Σεβαστοί Άγιοι Πατέρες και Αδελφοί,
Η Αγιοταφιτική ημών Αδελφότης ευρίσκεται σήμερον εις την ευχάριστον θέσιν της τελέσεως των εγκαινίων της ανακαινίσεως και αποκαταστάσεως του κτιριακού συγκροτήματος των Γραφείων της Οικονομικής Επιτροπής.
Το γεγονός τούτο περιποιεί ιδιαιτέραν τιμήν και έπαινον εις τα μέλη της Αγιοταφιτικής ημών Αδελφότητος, τα οποία λόγω τε και έργω αποδεικνύουν εμπράκτως την μέριμναν αυτών, της διαφυλάξεως και συντηρήσεως της ευπρεπείας του οίκου του Θεού.
Λέγομεν δε τούτο, διότι το ιερόν ημών «Οσπίτιον» κατά την έκφρασιν του αοιδίμου Πατριάρχου Δοσιθέου, τουτέστιν το Κεντρικόν ημών μοναστήριον των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και κάθε μοναστήριον, αποτελούν αναπόσπαστον και ενιαίον μέρος του Ιερού ημών Κοινού.

Τα γραφεία της Οικονομικής Επιτροπής ενέχουν ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι ταύτα είναι γραφεία διακονίας υλικών αναγκών και αγαθών. Τούτου ένεκεν η στέγη της Οικονομικής Επιτροπής ευλόγως δύναται να ονομασθή κατάστημα ελέους και πανδοχείον φιλανθρωπίας, εξ άλλου η αποστολή της Αγιοταφιτικής ημών Αδελφότητος ήτο και εξακολουθεί να είναι, εκτός του έργου της διαφυλάξεως των Παναγίων Προσκυνημάτων, η θεραπεία των πασχόντων και ενδεών συνανθρώπων ημών, άνευ τινός διακρίσεως.

Η ανακαίνισις του κτιρίου της Οικονομικής Επιτροπής εκρίθη πλέον επιτακτική και δια λόγους αφορώντας εις την συμβολήν του ημετέρου Πατριαρχείου εις την διατήρησιν του πολιτισμικού και θρησκευτικού καθεστώτος των Ιεροσολύμων.
Επιτραπήτω Ημίν να εκφράσωμεν την ευαρέσκειαν Ημών εις τον Ιερώτατον Αρχιεπίσκοπον Θαβωρίου  κ. Μεθόδιον, ο οποίος μεθ’ υπομονής και επιμονής ανέλαβε την Αγιοταφιτικήν αυτήν πρωτοβουλίαν.

Ευχαριστίας εκφράζομεν και εις τους διακονητάς της Οικονομικής Επιτροπής ως και τον αρχιτέκτονα του Ναού της Αναστάσεως κ. Θεοδόσιον Μητρόπουλον και τους συνεργάτας αυτού δια την αρτίαν και λειτουργικήν ανάδειξιν του έργου τούτου.
Ευχόμεθα η χάρις και ευλογία του Παναγίου Τάφου να επισκιάζη πάντας ημάς, ίνα δι’έργων καλών δοξάζηται το Πανάγιον Όνομα του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αμήν.

Ηκολούθησε μικρά δεξίωσις με γλυκίσματα και αναψυκτικά, τα συγχαρητήρια των Πατέρων προς τον Πρόεδρον των Οικονομικών δια τας γενομένας εργασίας και τας ευχάς αυτών δια καλάς εισπράξεις προς ευημερίαν του Ιερού ημών Κοινού και του ποιμνίου ημών.