Εδώ ο κόσμος χάνεται κι εκείνοι το….Κατάρ τους!

Loading...


Τη στιγμή που ολόκληρη η Χριστιανοσύνη κράτα την ανάσα της για την τύχη των Μητροπολιτών και των μοναχών που έχουν απαχθεί από αντάρτες στη Συρία, τη στιγμή που ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει έναν απερίγραπτης βίας και έντασης διωγμό στη Μέση Ανατολή και έχει ανάγκη από ενότητα, τη στιγμή που πλησιάζει η εορτή της Γέννησης του Θεανθρώπου, η διένεξη μεταξύ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Αντιοχείας για το θέμα του Κατάρ καλά κρατεί, δημιουργώντας την πλεον αλγεινή εντύπωση.
Ο Πατριάρχης Θεόφιλος σε νέα του επιστολή εμμένει στη θέση των Ιεροσολύμων να συσταθεί κοινή επιτροπή που θα εξετάσει το ζήτημα του Κατάρ.

Στην σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρονται τα εξής:

Όσον αφορά το, ως μη ώφελε, προκύψαν πρόβλημα εις τους κόλπους του Πατριαρχείου Αντιοχείας εκ της παρουσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις Κατάρ, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννης είχεν αποστείλει την υπ. αριθ. πρωτ. 396/2013 και από 19ης μηνός Οκτωβρίου 2013 δευτέραν επιστολήν Αυτού εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Εις την επιστολήν ταύτην ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος απήντησε προς τον Πατριάρχην Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννην διά της κάτωθι υπ. αριθ. πρωτ. 1020/11-10-2013 (π.ε.) επιστολής Αυτού, εχούσης ελληνιστί ως έπεται:

Μακαριώτατε Θειότατε και Αγιώτατε Πατριάρχα της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, εν Χριστώ τω Θεώ, λίαν αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της Ημών Μετριότητος, κ. κ. Ιωάννη. Την Υμετέραν Σεβασμιοπόθητον Ημίν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω περιπτυσσόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Προσφάτως ελάβομεν την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 396/2013 και από 19ης Οκτωβρίου 2013 επιστολήν της Υμετέρας λίαν αγαπητής και περισπουδάστου Ημίν Μακαριότητος, εν η Αύτη διαβιβάζει Ημίν απόφασιν της περί Αυτήν Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αναφερομένην εις την παρ’ Ημών και παρά της περί Ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου εκλογήν και χειροτονίαν του Αρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου. Ταύτην μετά προσοχής ανέγνωμεν και εν Συνεδρία της περί Ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου εμελετήσαμεν.

Προφρόνως επί την απάντησιν ήκοντες,  επιθυμούμεν, όπως εξ ονόματος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου πληροφορήσωμεν Αυτήν εν πρώτοις ότι και Ημείς βαθέως συμμεριζόμεθα τας δυσκολίας,  αντιξοότητας και δοκιμασίας της αδελφής Εκκλησίας της Αντιοχείας και του Συριακού λαού, φανερώσαντες τούτο διά της μακράς συνεργασίας, την οποίαν έσχομεν μετά του μακαριστού προκατόχου Αυτής Πατριάρχου Αντιοχείας κυρού Ιγνατίου εις τας εν Ιορδανία και Κύπρω Συνάξεις των Προκαθημένων των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής και την επίσκεψιν Αυτών εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν και διά της εμπράκτου συμπαραστάσεως Ημών προς τους εκ Συρίας εκτοπισθέντας και εν Ζαάταρ της Ιορδανίας καταυλιζομένους νυν συνανθρώπους ημών και διά της καταδίκης  της απαγωγής των δύο Αρχιερέων, του ομαίμονος Αυτής Μητροπολίτου Χαλεπίου και Αλεξανδρέττας κ. Παύλου και του Μητροπολίτου Χαλεπίου κ. Γρηγορίου, Αρχιερέως της Συριακής Εκκλησίας.

Αναφορικώς προς το προκύψαν, ως μη ώφελε, πρόβλημα εις τους κόλπους της αδελφής Εκκλησίας της Αντιοχείας εκ της εκλογής και χειροτονίας του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου, εξεθέσαμεν εν εκτάσει τους λόγους της κανονικής παρουσίας και ποιμαντικής δραστηριότητος του ημετέρου Πατριαρχείου εις Κατάρ εις την υπ’ αριθμ. Πρωτ.  213 και από 19ης Μαρτίου 2013 απαντητικήν Ημών επιστολήν προς Αυτήν, διό και επιτραπήτω Ημίν, όπως μη επαναλάβωμεν αυτούς ενταύθα.

Εις την παρούσαν συνάφειαν αρκούμεθα, όπως απαντήσωμεν Αυτή ότι διά το εγερθέν θέμα τούτο, υπό της Εκκλησίας της Αντιοχείας εις βάρος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, Ημείς προς ουδεμίαν αδελφήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν διεμαρτυρήθημεν, εις ουδεμίαν τούτων περιωδεύσαμεν, ανταποκρινόμενοι δε εις την πρόσκλησιν του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, απεστείλαμεν Ημετέραν Αντιπροσωπείαν, συναντηθείσαν εν αυτώ  τω Υπουργείω  μετά της Υμετέρας Αντιπροσωπείας και αυτής του Οικουμενικού  Πατριαρχείου.

Εις την συνάντησιν ταύτην υπό την αιγίδα του τότε Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Τσιάρα και του Διευθυντού του Τμήματος Διευθύνσεως Εκκλησιών του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Μάνεση, έλαβε χώραν έκθεσις, παράθεσις και αντιπαράθεσις των θέσεων του Πατριαρχείου Αντιοχείας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων περί της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας εις Κατάρ άνευ συμφωνίας τινός επί του θέματος. Η Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων προέτεινε μόνον τον σχηματισμόν Επιτροπής Κανονολόγων καθηγητών, η οποία θα μελετήση το όλον θέμα και θα αποφανθή.

Την θέσιν ταύτην Ημείς και νυν προτείνομεν διά την διευθέτησιν του θέματος τούτου, εις ην περίπτωσιν όμως η Υμετέρα Μακαριότης δεν αποδεχθή τον διάλογον,  ως αναφέρει Ημίν εις την πρόσφατον επιστολήν Αυτής, και φθάση εις διακοπήν του μνημοσύνου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, λυπούμεθα βαθέως διότι τούτο θα διασπάση την εν Χριστώ κοινωνίαν και ενότητα των δύο ομόρων αδελφών Εκκλησιών Ημών και της Ορθοδόξου Εκκλησίας όλης, παρά ταύτα όμως και εν μια τοιαύτη ενδεχομένη απευκταία καταστάσει, ου παυσόμεθα προσεύχεσθαι υπέρ αυτής και τηρείν την κοινωνίαν της εν Χριστώ αγάπης.

Αναμένοντες την θετικήν απάντησιν Αυτής εις τον σχηματισμόν Επιτροπής διά μελέτην του όλου θέματος και αποδιδόντες Αυτή τον εν Κυρίω ασπασμόν Ημών από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, διατελούμεν.

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ͵βιγ΄ Οκτωβρίου ια΄.

Της Υμετέρας Γερασμίας Μακαριότητος

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός,

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ     Γ’

Πατριάρχης Ιεροσολύμων