Δεκτός από τον Ιεροσολύμων Θεόφιλο ο Μάρκος Μπόλαρης (ΦΩΤΟ)

Loading...


Επίσκεψη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος Μάρκος Μπόλαρης, που είχε συνάντηση με τον Πατριάρχη Θεόφιλο ενώ επισκέφθηκε και τους Αγίου Τόπους.

Σχετικό ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Πέμπτην, 26ην Οκτωβρίου /8ην Νοεμβρίου 2018, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Μάρκος Μπόλαρης, συνοδευόμενος υπό του συνεργάτου αυτού κ. Γεωργίου Ψιάχα και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον κύριον υφυπουργόν Εξωτερικών εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών και εσυνώδευσεν αυτόν εις προσκύνησιν εις τον Πανάγιον Τάφον και εις τον Φρικτόν Γολγοθάν και ενημέρωσε αυτόν επί των προγραμματιζομένων έργων υπό του Πατριαρχείου εις το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως, περί ων είχε γίνει λόγος κατά την προ διμήνου επίσκεψιν του Μακαριωτάτου εις το εν Αθήναις γραφείον αυτού.

Κατά την επίσκεψιν ταύτην εις Ιεροσόλυμα ο Μακαριώτατος απένειμε εις τον κ. υφυπουργόν την τιμητικήν διάκρισιν του Ανωτάτου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου εις ενίσχυσιν και επιβράβευσιν του ζωηρού ενδιαφέροντος και των εντόνων ενεργειών αυτού υπέρ του Πατριαρχείου, επέδωσε δε αυτώ και εικόνα της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης. Ο κ. υφυπουργός επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον αργυρούν δισκάριον, αντίγραφον εκ των εκθεμάτων του Εθνικού Μουσείου Αθηνών.

Μετά την παράθεσιν μεσημβρινού γεύματος υπό του Μακαριωτάτου προς τιμήν του κ. υφυπουργού, ο κ. υφυπουργός τη συνοδεία του Μακαριωτάτου επεσκέφθη την Ιεράν Μονήν του Αγίου Σάββα, ένθα ο Πνευματικός της Μονής Αρχιμανδρίτης π. Ευδόκιμος και οι Αγιοσαββίται Πατέρες υπεδέχθησαν αυτόν ενθέρμως. Ενταύθα ο κ. υφυπουργός έμεινεν εντυπωσιασμένος εκ της ιστορίας της Μονής, της αγιότητος του αφθάρτου λειψάνου του Αγίου Σάββα, ως τούτο εμφαίνεται και προσκυνείται εις την προσφάτως κατασκευασθείσαν νέαν λάρνακα και εκ του τρόπου της ακριβούς μοναχικής πολιτείας των Πατέρων αυτής.

Την επόμενην, Παρασκευήν, 27ην Οκτωβρίου/ 9ην Νοεμβρίου 2018, ο κ. υφυπουργός επεσκέφθη το Θεομητορικόν Μνήμα εις Γεθσημανήν, ένθα υπεδέχθη αυτόν ο ηγούμενος Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος, την Βασιλικήν της Γεννήσεως εις Βηθλεέμ, ένθα υπεδέχθη αυτόν ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος και την Ιεράν Μονήν του Τιμίου Σταυρού και ενημερώθη υπό του Μακαριωτάτου επί του κρατούντος προσκυνηματικού καθεστώτος και επί των δικαιωμάτων του έθνους ημών εις τα Πανάγια Προσκυνήματος βάσει του κρατούντος προσκυνηματικού καθεστώτος (status quo).

Ο κ. υφυπουργός εξεδήλωσε και πάλιν το ζωηρόν ενδιαφέρον αυτού δι’ ηθικήν και υλικήν συμπαράστασιν της Ελλάδος εις την ανακαίνισιν του Σπηλαίου της Βηθλεέμ και την ανακαίνισιν της Μονής του Τιμίου Σταυρού προς επαναλειτουργίαν της ιστορικής Θεολογικής Σχολής αυτής.

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε θερμώς τον κ. υφυπουργόν διά την άμεσον ανταπόκρισιν εις την προ τινος πρόσκλησιν Αυτού να επισκεφθή το Πατριαρχείον και διά την εκδήλωσιν ζωηρού και αμερίστου ενδιαφέροντος και ειλικρινή διάθεσιν εμπράκτου συμπαραστάσεως.tilegrafima.gr