Το ταξίδι του Πατριάρχου Ιεροσολύμων στην Κύπρο (ΦΩΤΟ)

Loading...


Στην Κύπρο βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμά του: 

Το Σάββατον, 17ην /30ην Αυγούστου 2014, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος αφίχθη εξ Ιεροσολύμων εις Κύπρον, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπσικόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και τούιερολογιωτάτου Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου.

 Κατά την εις Λάρνακα άφιξιν Αυτού, τον Μακαριώτατον υπεδέχθη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος και ο εν Κύπρω Έξαρχος του Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, συνοδευόμενος υπό τούιεροδιακόνου της εν ΚύπρωΕξαρχίας του Παναγίου Τάφου π. Χριστοδούλου.

Εκ τού αεροδρομίου της Λάρνακος ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων μετά του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου μετέβη εις την παρά την Αρχιεπισκοπήν Κύπρου προσφάτως ανακαινισθείσαν και εγκαινιασθείσαν Εξαρχίαν του Παναγίου Τάφου, ένθα είχε προπορευθεί και ητοίμασεν υποδοχήν ο Έξαρχος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος.

Μετά την υποδοχήν και την εν τω Ναώ προσκύνησιν ηκολούθησεν ανάπαυσις εκ του κόπου του ταξιδίου, την μεσημβρίαν δε ο Έξαρχος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος παρέθεσε γεύμα εν τήΕξαρχία προς τιμήν των Μακαριωτάτων και του Υπουργού Παιδείας της Κύπρου κ. Καδή.

Το εσπέρας, ετελέσθη Εσπερινός εις τον Ναόν της Εξαρχίας, προεξάρχοντος άνευ μανδύου του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, αργότερον δε, την εσπέραν, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος παρέθεσε τράπεζαν εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Κύπρου προς τιμήν του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και της συνοδείας Αυτού και άλλων προσκεκλημένων.

Την πρωΐαν της Κυριακής 18ης/31ης Αυγούστου 2014, έλαβε χώραν το Πατριαρχικόν και Αρχιερατικόν Συλλείτουργον υπό του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργούντων αυτοίς του Εξάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μεσαωρίας κ. Γρηγορίου της Εκκλησίας της Κύπρου και του Αρχιμανδρίτου π. Ρωμανού του Πατριαρχείου Αντιοχείας, του Αρχιδιακόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων π. Ευλογίου και του Αρχιδιακόνου της Εκκλησίας της Κύπρου π. Κυπριανού, ψαλλόντων βυζαντινώ τω ύφει ελληνιστί και αραβιστί ιεροψαλτών εκ των νεολαιών των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων και της Εκκλησίας της Κύπρου, αι οποίαι και παρηκολούθησαν την λειτουργίαν εν κατανύξει και ευλαβεία και εκοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων και έλαβον το αντίδωρον και ευλογίαν εικόνος της Θεοτόκου παρά των Μακαριωτάτων Πατριαρχών, μετά των λόγων Αυτών ευλογίας, παραμυθίας και διδασκαλίας πνευματικής, ίνα παραμένουν εν τη αληθεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν πιστότητι και ενότητι.

 Μετά την θείαν Λειτουργίαν παρετέθη δεξίωσις δι᾽ αναψυχήν μετά των εδεσμάτων της Κυπριακής φιλοξενίας, ως συνέβη και κατά τας προηγουμένας ημέρας της κατασκηνωτικής παραμονής αυτών εν Κύπρω.

 Την μεσημβρίαν παρετέθη τράπεζα υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων και την συνοδείαν Αυτού και εις όλους τους μετασχόντας εις την κατασκήνωσιν νέους εκ των τεσσάρων ειρημένων Εκκλησιών.

Διαρκούντος του γεύματος, οι νέοι της κατασκηνώσεως έψαλαν εκκλησιαστικά ασματα και ετραγούδησαν και εχόρευσαν παραδοσιακούς χορούς.

Ευλογήσαντες τα περισσεύματα των κλασμάτων, οι Προκαθήμενοι, ηυχήθησαν την επανάληψιν της κατασκηνώσεως το επόμενον έτος.

 Μετά την εν τη Εξαρχία μεσημβρινήν ανάπαυσιν και την προσκύνησιν εν τω ναώ αυτής, η Πατριαρχική Ιεροσολυμιτική συνοδεία και η Αρχιερατική της Κύπρου παρεκάθισαν εις δείπνον παρατεθέν εν τη Μητροπόλει Κιτίου υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσάνθου.

 Μετά ταύτα, επιβιβασθέντες ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και η συνοδεία Αυτού εις αεροπλάνον των Κυπριακών αερογραμμών, προσεγειώθησαν εις το αεροδρόμιον BenGurion., Εντεύθεν αφίχθησαν περί την μεσονύκτιον ώραν εις Ιεροσόλυμα, δοξολογούντες τον Θεόν και επί τη ευεργεσία Αυτού ταύτη επ᾽αγαθώ της Εκκλησίας Αυτού.Ετικέτες