«Τα Μουσικά Χειρόγραφα της Συλλογής του Παναγίου Τάφου της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης των Ιεροσολύμων»(ΦΩΤΟ)

Loading...


Το εσπέρας της Παρασκευής, 20ης Ιουνίου / 3ης Ιουλίου 2015, έλαβε χώραν εις την αίθουσαν τελετών του ξενοδοχείου NOTREDAM, παρά την Νέαν Πύλην, η έναρξις του Διεπιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Τα Μουσικά Χειρόγραφα της Συλλογής του Παναγίου Τάφου της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης των Ιεροσολύμων», τη πρωτοβουλία των ερευνητών των Xειρογράφων τούτων κ. Δημητρίου Μπαλαγεώργου και κ. Φλώρας Κρητικού, του τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με συνεργούς και ομιλητάς, ως εκτίθεται εις Πρόγραμμα εις την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οποίον θα αναρτηθή προσεχώς.

Η τελετή αύτη ήρχισε διά της ψαλμωδίας υπό της χορωδίας, τη διευθύνσει του κ. Δημητρίου Μπαλαγεώργου, εις βυζαντινόν ύφος αναστασίμων ύμνων.

Ευθύς μετά την εκτέλεσιν των ύμνων τούτων, ηυλόγησε τας εργασίας του Διεπιστημονικού Συνεδρίου τούτου o Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά της κάτωθι προσφωνήσεως αυτού ελληνιστί, ως έχει:

«Άσω τω Κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλώ τω Θεώ μου , έως υπάρχω, ηδυνθείη αυτώ η διαλογή μου, εγώ δε ευφρανθήσομαι επί τω Κυρίω» (Ψαλ. 103, 33-34).
Αξιότιμε Κύριε Δημήτριε Μπαλαγεώργε,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Ολοθύμως χαιρετίζομεν και επευλογούμεν το «Διεπιστημονικόν υμών Συνέδριον», το αφορών εις τα «Μουσικά Χειρόγραφα της Συλλογής του Παναγίου Τάφου της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης των Ιεροσολύμων».

Τα εν τη Πατριαρχική Βιβλιοθήκη φυλασσόμενα μουσικά χειρόγραφα, αποτελούν τον πολύτιμον προγονικόν ημών θησαυρόν της εκκλησιαστικής μουσικής λατρευτικής παραδόσεως, της καλλιεργηθείσης εν τω μεγάλω ασκητικώ κέντρω, δηλονότι τη Ιερά Λαύρα Σάββα του Ηγιασμένου, ένθα διεκρίθησαν και οι μεγάλοι διδάσκαλοι αυτής (της εκκλησιαστικής μουσικής), ως οι άγιοι Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Κοσμάς ο Μελωδός και Ανδρέας Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης κ. α.

Η Εκκλησιαστική αύτη μουσική τέχνη, δηλονότι η Ορθόδοξος ψαλμωδία και το ιερατικόν και λειτουργικόν γνώρισμα αυτής συνεχίζεται άχρι σήμερον εν τη ιερά Λαύρα του αγίου Σάββα υπό των εν τη μονή ταύτη ασκουμένων μοναχών. Άξιον μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι η ψαλμωδία εν τη ειρημένη Λαύρα παρέμεινε και παραμένει φωνητική, συμφώνως προς τον πνευματικόν χαρακτήρα της Ορθοδόξου λατρείας.

Η Αγιοταφιτική Αδελφότης μετά των προτεργατών και ηγουμένων αυτής Πατριαρχών Ιεροσολύμων, επ᾽ ουδενί παρημέλησε την μέριμναν αυτής υπέρ της διασώσεως και διαφυλάξεως των χειρογράφων. Της δογματικής ερμηνευτικής και βεβαίως της μουσικής – λατρευτικής αυτής παραδόσεως και διδασκαλίας. Τούτο δε εποίει εν μέσω απεριγράπτων δυσκολιών και θυσιών αίματος και χρήματος.
Η εγκαινιασθείσα συνεργασία μεταξύ του Παλαιφάτου ημών Πατριαχείου των Ιεροσολύμων και του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διά την έρευναν και επιστημονικήν μελέτην των χειρογράφων της Ιεροσολυμιτικής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης πεπείσμεθα ότι συμβάλλει τα μέγιστα εις την ανάδειξιν αφ᾽ ενός, του κεκρυμμένου όντος τούτου θησαυρού. Αφ᾽ετέρου δε, εις την βαθυτέραν κατανόησιν της φωνητικής και χοροτικής, δηλονότι ομαδικής λατρευτικής ψαλμωδίας της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας.

Η Αγιοταφιτική Αδελφότης μετά των προτεργατών και ηγουμένων αυτής Πατριαρχών Ιεροσολύμων, επ᾽ ουδενί παρημέλησε την μέριμναν αυτής υπέρ της διασώσεως και διαφυλάξεως των χειρογράφων. Της δογματικής ερμηνευτικής και βεβαίως της μουσικής – λατρευτικής αυτής παραδόσεως και διδασκαλίας. Τούτο δε εποίει εν μέσω απεριγράπτων δυσκολιών και θυσιών αίματος και χρήματος.
Η εγκαινιασθείσα συνεργασία μεταξύ του Παλαιφάτου ημών Πατριαχείου των Ιεροσολύμων και του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διά την έρευναν και επιστημονικήν μελέτην των χειρογράφων της Ιεροσολυμιτικής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης πεπείσμεθα ότι συμβάλλει τα μέγιστα εις την ανάδειξιν αφ᾽ ενός, του κεκρυμμένου όντος τούτου θησαυρού. Αφ᾽ετέρου δε, εις την βαθυτέραν κατανόησιν της φωνητικής και χοροτικής, δηλονότι ομαδικής λατρευτικής ψαλμωδίας της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας.