Τα…γαλόνια πήγαν στον Πατριάρχη (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Πέμπτην, 14ην /27ην Μαρτίου 2014, ο Γενικός Στρατιωτικός Διοικητής –Civil Αdministration- του Ισραήλ εις τας κατεχομένας περιοχάς, Βηθλεέμ, Ιεριχούς και Σαμαρείας, κ. Μενάχεμ Δαβίδ, συνοδευόμενος υπό του Στρατιωτικού Διοικητού της Βηθλεέμ κ. Γιαέλ. του βοηθού αυτού κ. Γιαζήντ και του Διευθυντού του Τμήματος Χριστιανικών Υποθέσεων κ. Σεζάρ Μαρζήε, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Ο κ. Μενάχεμ ερώτησε τον Μακαριώτατον περί των αναγκών του Πατριαρχείου διά την επικειμένην εορτήν του Πάσχα και τας διευκολύνσεις των πιστών εις τας στρατιωτικάς διαβάσεις από τας κατεχομένας περιοχάς προς την Ιερουσαλήμ.

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον Στρατιωτικόν Διοικητήν διά την συνεργασίαν προς διευκόλυνσιν και παρεκάλεσεν, όπως ληφθή υπ΄ όψιν η σημασία των εορτών του Πάσχα διά τους Χριστιανούς εις τα Ιεροσόλυμα, και παρασχεθούν εις τινας Χριστιανούς των Κατεχομένων περιοχών και εις τους προσκυνητάς αι διευκολύνσεις εκείναι, αι οποίαι θα συντελέσουν εις την καλλιτέραν συμμετοχήν αυτών.

Επί τη επισκέψει ταύτη, ο Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον κ. Μενάχεμ αργυράν αναπαράστασιν της μεταφοράς του βότρυος υπό των κατασκόπων του Ισραήλ, των επισκεψαμένων την πόλιν της Ιεριχούς.

 

 Ετικέτες