Σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ιορδανία υπό του Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Η Συμβουλευτική Επιτροπή στην Ιορδανία που ιδρύθηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων συνεδρίασε υπό του Πατριάρχη κ.κ.Θεοφίλου.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της Επιτροπής αλλά και για το ποίμνιο στην Ιορδανία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου: «Το απόγευμα της Παρασκευής, 24ης Ιανουαρίου/ 6ης Φεβρουαρίου 2015, έλαβε χώραν εις Αμμάν της Ιορδανίας και εις την Μητρόπολιν Φιλαδελφείας του Πατριαρχείου συνάντησις της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδευομένου υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου του Πατριαρχικού Επιτρόπου Βορείου Ιορδανίας Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, του ηγουμένου της εν Φχες Ι. Μονής αγίου Γεωργίου οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου και της δ/δος Ουαφά Κσούς Διευθυντρίας του εν Αμμάν Γραφείου του Πατριαρχείου διά το Συμβούλιον Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, μετά των είκοσι περίπου μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της προσφάτως διορισθείσης Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή αύτη συνεστήθη υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εξ επιλέκτων μελών του ποιμνίου του Πατριαρχείου της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου εις Ιορδανίαν, με σκοπόν την συνεργασίαν μετά του Πατριαρχείου διά την μελέτην, προώθησιν και επίλυσιν προβλημάτων του ποιμνίου και την στερέωσιν της ενότητος αυτού.

Εις την εν λόγω συνάντησιν ήσαν παρόντα τα είκοσι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής υπό τον Πρόεδρον αυτής και της Συμβουλευτικής Επιτροπής κ. Καμάλ Αμπού Τζάμπερ και τον Αντιπρόεδρον αυτής κ. Μούνδερ Χανταντίτ.

Εις την συνάντησιν αυτήν εχαιρετίσθη υπό των μελών της Επιτροπής η επίσκεψις του Πατριάρχου Ιεροσολύμων ως ευλογία και ηθική ενίσχυσις διά το Ορθόδοξον ποίμνιον της Ιορδανίας και ως ενίσχυσις όλων των Χριστιανών αυτής και όλους τους Χριστιανούς αυτής εις το πλαίσιον του προστατεύοντος αυτούς κράτους της Ιορδανίας.

Κατά την συνάντησιν αυτήν επεσημάνθησαν και εθίγησαν εις τον Μακαριώτατον θέματα χρήζοντα μελέτης και επιλύσεως ως π.χ. η συχνότης της επισκέψεως Αυτού εις Ιορδανίαν, η συχνότης των συναντήσεων μετά του εν Ιορδανία ποιμνίου Αυτού, η ίδρυσις κέντρου Μ.Μ.Ε. διά την προβολήν εν αληθεία του έργου του Πατριαρχείου έναντι των δυσφημούντων τούτο, η ίδρυσις Κέντρου Ορθοδόξων Σπουδών, η ίδρυσις Σχολής μορφώσεως του Κλήρου, η διοργάνωσις συνεντεύξεων υπό του Μακαριωτάτου διά την ενημέρωσιν επί του έργου του Πατριαρχείου, η ίδρυσις Οικονομικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, η σύγκλησις της ολομελείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η συνάντησις μετά των κατηγορούντων το Πατριαρχείον, ίνα ενωθώσι μετά του λοιπού ποιμνίου και αποτελέσουν εν σώμα και να δέχωνται τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων, επισκεπτόμενον τας Εκκλησίας ως τον Χριστόν, διότι ο Πατριάρχης ως Αρχιερεύς είναι ο Χριστός επί της γης.

Ο Μακαριώτατος ήκουσε μετά προσοχής τας γνώμας ταύτας, έτι και τας επικριτικάς τούτων, και απήντησεν, ότι τα θιγέντα προς μελέτην και επίλυσιν θέματα έχουν την σημασίαν αυτών, έχουν όμως προτεραιότητα κατ’ Αυτόν η ίδρυσις σχολείων εις Σάλτην και εις Κάρακ και η στήριξις της θέσεως των Χριστιανών, ίνα μη εγκαταλείπουν τας εστίας αυτών εις την Μέσην Ανατολήν και η στήριξις της Βασιλικής Χασιμιτικής οικογενείας εις τον αγώνα αυτής διά την καταπολέμησιν της βίας και την επικράτησιν της δικαιοσύνης και την διατήρησιν της ειρήνης.

Μετά την λήξιν των εργασιών της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος υπό των Αρχιερέων της συνοδείας Αυτού και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανεχώρησε διά το Κάρακ της Ιορδανίας, ένθα συνελυπήθη τον πατέρα και τους λοιπούς συγγενείς του απανθρώπως καέντος υπό των Τάγιες Ιορδανού αεροπόρου Μουάδη Κασάσφε, του εκ Κάρακ καταγομένου».

0802jer.jpg
0802jer1.jpg
0802jer2.jpg
0802jer3.jpg
0802jer4.jpg
0802jer5.jpg
0802jer6.jpg


Ετικέτες