Συνεργασία Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης- Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Loading...


Tην Πέμπτην, 31ην Ιανουαρίου/13ην Φεβρουαρίου 2014, υπεγράφη Πρωτόκολλον Συνεργασίας μεταξύ «του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του εν Βηθλεέμ Ορθοδόξου Μορφωτικού Κέντρου του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων».

Το Πρωτόκολλον τούτο υπέγραψεν ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εξ ονόματος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ρέμελης εξ ονόματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Συμφώνως προς το Πρωτόκολλον τούτο το «Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αναλαμβάνει να αποστέλλη μέλη του διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του εις το Ορθόδοξον Μορφωτικόν Κέντρον Βηθλεέμ του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων», προκειμένου να πραγματοποιήσουν διαλέξεις και σεμινάρια επιμορφώσεως, να υλοποιήσουν σεμινάρια επί τόπου και να προβούν εις επισκέψεις διά την εκμάθησιν της Ελληνικής γλώσσης και την γνωριμίαν με την ελληνικήν και βυζαντινήν παράδοσιν υπό των Αραβοφώνων Ρωμαιο-Ορθοδόξων της περιοχής Βηθλεέμ, Χωρίου των Ποιμένων και Μπετζάλλας.

 Τα άρθρα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας συναναρτώνται ενταύθα υπό της ιστοσελίδος του Πατριαρχείου διά τους ενδιαφερομένους:

“Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ρέμελη

και Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, εκπροσωπούμενο από την Α.Θ.Μ. Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ’

α. Έχοντας υπόψη τη βούληση των δύο Ιδρυμάτων να συνεργαστούν, κατόπιν και της υπ’ αριθ. 13/667/30.10.2013 απόφασης της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.

β. Έχοντας επισημάνει τις ανάγκες για διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού, ιδιαιτέρως μεταξύ των Αραβόφωνων Ρωμηών Ορθοδόξων,

γ. Επιθυμώντας να εντείνουν και να θεσμοθετήσουν τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλονται από το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για μία επιτυχή συνέχιση της συνεργασίας,

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

να αναπτύξουν τις μεταξύ τους σχέσεις, των Τμημάτων, των Κέντρων και του επιστημονικού προσωπικού τους και να προωθήσουν τις ανταλλαγές, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

Άρθρο 1. Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναλαμβάνει να αποστέλλει μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του στο Ορθόδοξο Μορφωτικό Κέντρο Βηθλεέμ του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν διαλέξεις και σεμινάρια επιμόρφωσης.

Άρθρο 2. Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναλαμβάνει να οργανώσει και να υλοποιήσει σεμινάρια επί τόπου και εξ αποστάσεως για την Ελληνική Γλώσσα και τον Ελληνικό Πολιτισμό τα οποία θα προσφέρει στους μαθητές του Ορθόδοξου Μορφωτικού Κέντρου Βηθλεέμ του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Άρθρο 3. Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναλαμβάνει να προσκαλεί για επισκέψεις μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ορθόδοξου Μορφωτικού Κέντρου Βηθλεέμ του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων προκειμένου να συμβάλει στην επιστημονική ενημέρωση τους.

Άρθρο 4. Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναλαμβάνει να δέχεται σύντομες επισκέψεις μαθητών του Εκπολιτιστικού Ορθόδοξου Κέντρου του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με συνοδεία μελών του Κέντρου και να τους προσφέρει τη σχετική δυνατότητα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης σε ειδικά σεμινάρια.

Άρθρο 5. Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναλαμβάνει να υποστηρίζει τη λειτουργία του Εξεταστικού Κέντρου για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, το οποίο ιδρύθηκε κατόπιν ενεργειών του από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Άρθρο 6. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δέχεται ως υποτρόφους 2-4 φοιτητές ανά ακαδημαικό, οι οποίοι θα εισάγονται σε Τμήματα της επιλογής τους σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών στα ελληνικά ΑΕΙ. Ως υποτροφία ορίζεται η κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής των φοιτητών.

Άρθρο 7. Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν να διοργανώνουν από κοινού Συμπόσια και Επιστημονικές Συναντήσεις με αντικείμενο τον Ελληνικό Πολιτισμό και την Ορθοδοξία, τον Διαπολιτισμικό και Διαθρησκευτικό Διάλογο, και να ενθαρρύνουν την κοινή συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού και των μελών τους σε αυτά.

Άρθρο 8. Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την από κοινού ανάπτυξη και συμμετοχή τους σε επιστημονικά-ερευνητικά προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 9. Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την ανταλλαγή εκδόσεων για τον εμπλουτισμό των Βιβλιοθηκών τους.

Άρθρο 10. Η παρούσα σύμβαση, συντεταγμένη σε δύο αντίγραφα, τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της από τους νόμιμους εκπροσώπους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Έχει διάρκεια πέντε (5) έτη και δύναται να ανανεωθεί με κοινή συναίνεση των δύο πλευρών”.Ετικέτες