Στο Πατρ. Ιεροσολύμων το διεπιστημονικό συνέδριο μουσικών χειρογράφων της Πατρ. βιβλιοθήκης (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Παρασκευήν, 20ην Ιουνίου / 3ην Ιουλίου 2015, ο κ. Δημήτριος Μπαλαγεώργος και η κ. Φλώρα Κρητικού, οι οποίοι έχουν αρχίσει έρευναν των Μουσικών χειρογράφων εις την Πατριαρχικήν Βιβλιοθήκην των Ιεροσολύμων, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον μετά των μελών του Διεπιστημονικού Συνεδρίου, το οποίον διοργανούται από 20ης έως 21ης Ιουνίου / 3ης έως 4ης Ιουλίου 2015, εις την αίθουσαν τελετών του ξενοδοχείου NOTRE DAME.

Την μουσικήν, επιστημονικήν ερευνητικήν ομάδα ταύτην εδέχθη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και επήνεσε διά την άχρι τούδε διεξαχθείσαν έρευναν εις τα μουσικά χειρόγραφα της Συλλογής του Παναγίου Τάφου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και ηυχήθη αυτοίς καλήν επιτυχίαν εις την από της εσπέρας της ημέρας ταύτης διοργανωθησομένην διημερίδα προς προβολήν εις το Ποίμνιον του Πατριαρχείου και εις τους ειδήμονας μελετητάς των θησαυρών της Βυζαντινής Μουσικής της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, προς έπαινον της Παραδόσεως του Γένους ημών και δόξαν του εν Τριάδι Θεού ημών, Τού υμνουμένου και δοξολογουμένου δι’ αυτής.