Στα αραβικά η Καινή Διαθήκη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Loading...


Την Παρασκευήν, 4ην /17ην Οκτωβρίου 2014, έλαβε χώραν εκδήλωσις της Παλαιστινιακής Βιβλικής Εταιρείας εις το μεταξύ Βηθλεέμ και Χεβρώνος «Κέντρον Συνεδριάσεων» / Convention Center της Παλαιστινιακής Αυτονομίας.

Εις την εκδήλωσιν ταύτην παρέστη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου, ιερέων εκ των κατεχομένων περιοχών, ως του εφημερίου εις Ραφίδια Αγιοταφίτου Αρχιμανδρίτου Λεοντίου, του π. Εμμανουήλ, εφημερίου της Κοινότητος Αμπούντ και του π. Μπούλος εφημερίου της Κοινότητος Μπετζάλλας, του π. Ήσσα Μούσλεχ υπευθύνου των Μ.Μ.Ε. του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις την αραβικήν και πιστών του Ορθοδόξου ποιμνίου του Πατριαρχείου.

Παρέστησαν ωσαύτως αρχηγοί άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών εις τα Ιεροσόλυμα, ως ο πρώην Λατίνος Πατριάρχης Μακαριώτατος Μισέλ Σαμπάχ, ο Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας εις Ιεροσόλυμα Σεβασμιώτατος Σουχέλ Νταουάνη, ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Ουίλλιαμ Σόμαλη του Λατινικού Πατριαρχείου εις Ιεροσόλυμα και προσωπικότητες της Παλαιστινιακής Αυτονομίας, ως η Υπουργός Τουρισμού κ. Ρούλα Μαάγια και άλλοι.

Το πρόγραμμα της εκδηλώσεως ταύτης περιελάμβανε τον Εθνικόν Παλαιστινιακόν Ύμνον, την προσευχήν του «Πάτερ ημών», ανάγνωσιν περικοπών της Καινής Διαθήκης και προσφώνησιν του Διευθυντού της Βιβλικής Εταιρείας / Bible Society κ. Φιλουμένου Νάσιατ, λέγοντος ότι σήμερον γίνεται πανήγυρις διά την διάδοσιν του λόγου του Θεού, υπό του Λόγου του Θεού του ενανθρωπήσαντος και γεννηθέντος εις την πόλιν Βηθλεέμ κατά σάρκα και φανερώσαντος το θέλημα Αυτού, τον Νόμον του Θεού, ως λύχνον τοις ποσίν ημών.

Η εκδήλωσις αύτη διοργανωθείσα κυρίως επί τω σκοπώ της εκδόσεως του κειμένου της Καινής Διαθήκης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αραβιστί, επεξεργασθέντος υπό του Μητροπολίτου Βαγδάτης κ. Κωνσταντίνου, γενομένου δεκτού μετά συμπληρώσεών τινων υπό του Πατριαρχείου και εκδιδομένου εις 15.000 αντίτυπα, δαπάναις της Βιβλικής Εταιρείας.

Την έκδοσιν και εκδήλωσιν ταύτην προσεφώνησεν ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού αραβιστί, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/ar/2014/10/17/7778

Εις την προσφώνησιν ταύτην ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον κ. James Catford, Διευθυντήν της Βιβλικής Εταιρείας εις τον Ηνωμένον Βασίλειον και τον κ. Φιλούμενον Νάσιατ Διευθυντήν της Παλαιστινιακής Βιβλικής Εταιρείας διά την κάλυψιν των δαπανών της εκδόσεως ταύτης και τον Διευθυντήν του Κέντρου Συνεδριάσεων κ. George Bassous διά την φιλοξενίαν της εκδηλώσεως ταύτης εις την αίθουσαν ταύτην, ιδρυθείσαν και συντηρουμένην δαπάναις του πρότριτα αποβιώσαντος Ελληνορθοδόξου μακαριστού Σαίδ Χούρη. Χαιρετισμόν εξεφώνησε και ο κ. George Bassous προς τιμήν του μακαριστού Τζώρτζ Σαίδ.

Λόγον επί τω γεγονότι εξεφώνησε και ο Διευθυντής των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως εις την Αραβικήν π. Ήσσα Μούσλεχ και μέλος της Επιτροπής της Παλαιστινιακής Βιβλικής Εταιρείας και ο Διευθυντής της Βιβλικής Εταιρείας εις την Αγγλίαν κ. James Catford, λέγων ότι εις καιρούς δοκιμασίας ημών αξίζει να γνωρίζωμεν ποίοι είναι οι φίλοι μας, ως η Βιβλική Εταιρεία είναι φίλος των Χριστιανών της Παλαιστίνης.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος προσέφερε εις τον κ. George Bassous εικόνα του Χριστού εις μνήμην του μακαριστού Τζώρτζ Σαίδ.

Η εκδήλωσις διηνθίσθη με Χριστιανικά ασματα, εξυμνούντα τον Δημιουργόν της Κτίσεως και πλάστην των ανθρώπων και επεσφραγίσθη διά της ευλογίας υπό του Μακαριωτάτου του κειμένου της Καινής Διαθήκης και της απονομής ενός αντιτύπου εις ένα έκαστον εκ των μετόχων της εκδηλώσεως ταύτης.Ετικέτες