Σπουδαστές Θεολογίας του Πατρ. της Σερβίας στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Δευτέραν, 29ην Σεπτεμβρίου/12ην Οκτωβρίου 2015, δέκα και επτά τελειόφοιτοι σπουδασταί εις το grade of Saint Sava Orthodox Christian Seminary του Πατριαρχείου της Σερβίας μετά του καθηγητού αυτών κ. Radomir Vrucinic και του ιερέως π. Budimir Kojic και ομάς προσκυνητών εκ Ρωσίας, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

 Τούς σπουδαστάς και προσκυνητάς τούτους εδέχθη ενθέρμως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνεχάρη αυτούς διά την επιλογήν των θεολογικών σπουδών αυτών και την προσκύνησιν εις τους Αγίους Τόπους, εις τους οποίους συνετελέσθη το μυστήριον της θείας Οικονομίας και ωμίλησεν αυτοίς περί της πνευματικής ενισχύσεως εκ της προσκυνηματικής θεωρίας αυτών εις την Αγίαν Γην εις τας δυσκολίας και τους κινδύνους, τους οποίους επιφυλάσσουν αι εποχαί ημών και εις την διαχρονικήν λυτρωτικήν σημασίαν της σταυρικής θυσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποίαν ηκολούθησεν η ένδοξος Ανάστασις Αυτού.

Κατευοδών τους σπουδαστάς ο Μακαριώτατος επέδωσεν εις τους επί κεφαλής αυτών, το βιβλίον της Ιστορίας της Εκκλησίας Ιεροσολύμων του αειμνήστου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου και εις τους σπουδαστάς και προσκυνητάς ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

Ευχαριστούντες οι επί κεφαλής των σπουδαστών, επέδωσαν τω Μακαριωτάτω τα δώρα της αγάπης και του σεβασμού αυτών.

 

 

 

 Ετικέτες