Ρασοφορία νεηλυδός καθηγητού Δημητρίου Λυκούδη

Loading...


Το Σάββατον, 28ην Ιουνίου / 11ην Ιουλίου 2015, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηυλόγησε τα ράσα του καθηγητού κ. Δημητρίου Λυκούδη, προσφάτως προσελθόντος εις το Πατριαρχείον και επιθυμούντος εν ευθέτω χρόνω να ενταχθή εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.

Ευλογών τα ράσα του νέου δοκίμου καθηγητού, πτυχιούχου Θεολογίας και Φιλολογίας, διδασκάλου της Βυζαντινής Μουσικής και υποψηφίου Διδάκτορος κ. Δημητρίου Λυκούδη, ο Μακαριώτατος ηυχήθη αυτώ ευδόκιμον δοκιμήν και ευλογημένην ένταξιν εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.Ετικέτες