Ρασοφορία νέου δοκίμου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Την Τετάρτην, 6ην/ 19ην Φεβρουαρίου 2014, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηυλόγησε τα ράσα του νεήλυδος Αντωνίου Βεκρή, εξ Αμοργού καταγομένου, διακονούντος εις το Κεντρικόν Μαγειρείον του Πατριαρχείου.

Μετά την ένδυσιν του ράσου ο Μακαριώτατος απηύθυνε λόγους Πατρικούς εις τον ρασοφορηθέντα, όπως συνεχίση να διακονή μεθ΄ υπομονής  και προθυμίας  ως άχρι τούδε και εν καιρώ ευθέτω δεχθή και το μοναχικόν σχήμα και εισέλθη εις τας τάξεις της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος.

1

1Ετικέτες