Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο & video)

Loading...


Το εσπέρας της Τετάρτης, 8ης/19ης Φεβρουαρίου 2014, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου κ. Ιωάνννης Κασουλίδης, ευρισκόμενος εις Ισραήλ διά πολιτικήν επίσκεψιν, συνοδευόμενος δε υπό προσωπικών συνεργατών αυτού και υπό των Διπλωματικών Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας εις Ισραήλ και Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν, επεσκέφθη τον Ναόν της Αναστάσεως και το Πατριαρχείον.

Τον κ. Υπουργόν και το συνοδεύον κλιμάκιον αυτού εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της θέσεως των Χριστιανών εις την Αγίαν Γην, ιδία εις την Συρίαν και εις την Μέσην Ανατολήν εν γένει και περί της ανάγκης ειρηνικής συνυπάρξεως αυτών μετά των οπαδών των άλλων θρησκευμάτων, Ιουδαίων και Μουσουλμάνων ως και περί του ειρηνευτικού έργου του Πατριαρχείου διά της συντηρήσεως υπ’ αυτού ιδιωτικών σχολείων, εις τα οποία φοιτούν αδιακρίτως Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι μαθηταί. Η συνάντησις περιεστράφη πολύ πλέον εις την πνευματικήν και φυσικήν κληρονομίαν του Πατριαρχείου εις την Παλαιάν Πόλιν των Ιεροσολύμων και εις την ανάγκην διατηρήσεως του καθεστώτος αυτής ως του πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των Χριστιανών και των οπαδών των άλλων θρησκευμάτων.

Ωσαύτως εθίγη το πρόβλημα της καταπατήσεως της περιουσίας του Πατριαρχείου εις την εν Βηθανία Ιεράν Μονήν υπό αναρχικών Παλαιστινίων και η προσφάτως αναληφθείσα επίλυσις αυτού, ταίς ενεργείαις του Πατριαρχείου και της Ελληνικής και Κυπριακής Κυβερνήσεως, υπό της Παλαιστινιακής Αυτονομίας.

Εν τέλει αντηλλάγησαν τα φιλόφρονα δώρα μεταξύ του Μακαριωτάτου και του κ. Υπουργού και ο κ. Υπουργός ικανοποιημένος και συγκεκινημένος ανεχώρησε διά την συνέχισιν της αποστολής αυτού.

1

1

{youtube}MOKu8pWYoG0{/youtube}Ετικέτες