Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αεροπορίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Τρίτην, 30ην Δεκεμβρίου 2015 / 12ην Ιανουαρίου 2016, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αεροπορίας Πτέραρχος κ. Χρήστος Βαΐτσης, συνοδευόμενος υπό συνεργατών αυτού και υπό προσωπικού της Πρεσβείας της Ελλάδος εις το Ισραήλ, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον Αρχηγόν της Ελληνικής Αεροπορίας εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος ωμίλησεν εις τον κ. Βαΐτσην περί της δραστηριότητος του Πατριαρχείου και περί της δικαιοδοσίας αυτού εις τας τρεις πολιτικάς επικρατείας της σήμερον, Ιορδανίας, Παλαιστίνης και Ισραήλ έως και εκείνης του Κατάρ. Ωμίλησεν ωσαύτως περί του ηγετικού ρόλου, τον οποίον έχει το Πατριαρχείον μεταξύ των Χριστιανικών Εκκλησιών των Ιεροσολύμων. Τούτο εμφαίνεται και εκ των συναντήσεων, αι οποίαι λαμβάνουν χώραν εις το Πατριαρχείον υπό την ηγεσίαν του Πατριάρχου Ιεροσολύμων διά θέματα κοινού ενδιαφέροντος των Χριστιανών. Επίσης φαίνεται και εκ του γεγονότος ότι κατά την παραδοσιακήν συνάντησιν των Αρχηγών των Χριστιανικών Εκκλησιών εις το Προεδρικόν Μέγαρον του Ισραήλ ομιλεί εκ μέρους αυτών και εκ μέρους όλων των Χριστιανών της Αγίας Γης ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

Η συζήτησις περιεστράφη επίσης και περί την κτηματικήν και πολιτιστικήν περιουσίαν του Πατριαρχείου προς όφελος ουχί μόνον αυτού αλλά και του ποιμνίου αυτού και άλλων κατοίκων της Αγίας Γης, ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

Ο κ. Βαΐτσης ήκουσε μετ’ ενδιαφέροντος τον Μακαριώτατον και είπεν ότι η Ελληνική Αεροπορία συμπαρίσταται ηθικώς εις το Πατριαρχείον και ζητεί τας προσευχάς Αυτού προς Κύριον, ίνα παραμένη απρόσβλητος από παντοίας επιβουλής εναντίων και προστατεύη τον Ελληνικόν εναέριον χώρον, διά τους Έλληνας και όλους τους κατοίκους της Ελλάδος.

Επί τούτοις έγινε ανταλλαγή των δώρων. Ο κ. Βαΐτσης προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον τον θυρεόν του Αρχηγού της Αεροπορίας, ευχαριστών Αυτόν διά την επίσκεψιν, και λεύκωμα περιέχον την Ιστορίαν της Ελληνικής Αεροπορίας εις φωτογραφίας από του 1911 έως το 2015.

Ανταποκρινόμενος αμοιβαίως ο Μακαριώτατος, προσέφερεν εις τον κ. Βαΐτσην εικόνα της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης, τον τόμον της Εκκλησιαστικής Ιστορίας Ιεροσολύμων και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας εις τα μέλη της συνοδείας Αυτού.

9-002.jpg
9-004.jpg
9-007.jpg
9-009.jpg
9-017.jpg
9-025.jpg


Ετικέτες