Λαμπρό πατριαρχικό συλλείτουργο στην Ρουμανία (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Δευτέραν, 14ην /27ην Οκτωβρίου 2014, έλαβε χώραν το Πατριαρχικόν και Πολυαρχιερατικόν Συλλείτουργον επί τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Νέου, πολιούχου της πόλεως του Βουκουρεστίου εις τον Καθεδρικόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και του Αγίου Δημητρίου του Νέου.

Εις το Συλλείτουργον τούτο, συμφώνως προς την κρατούσαν φιλάδελφον τάξιν της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντος του φιλοξενούντος Αυτόν Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ και πεντήκοντα, αν μη περισσοτέρων, Αρχιερέων Μητροπολιτών, Αρχιεπισκόπων και Επισκόπων της Ρουμανικής Εκκλησίας, Ιερέων και 8 Διακόνων, ων εις ο ημέτερος Αρχιδιάκονος π. Ευλόγιος και έτερος ο π. Μιχαήλ του Πατριαρχείου Ρουμανίας.

Εις το συλλείτουργον τούτο εβιώθη η εν Χριστώ πλήρης κοινωνία των δύο Εκκλησιών Ιεροσολύμων και Ρουμανίας και μεθ’ όλων των απανταχού της γης Ορθοδόξων Εκκλησιών, ων οι Προκαθήμενοι Πατριάρχαι και Αρχιεπίσκοποι εμνημονεύθησαν εις τα Δίπτυχα.

Εις το Συλλείτουγον τούτο, πλήθος πιστού λαού, αναμένοντες επί ώρας παρά το ψύχος εις την σειράν, διά να προσκυνήσουν τα άγια λείψανα και το εξ Ιεροσολύμων μετενεχθέν Τίμιον Ξύλον, τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά την ανάγνωσιν του Ευαγγελίου αγγλιστί,

μετά δε την απόλυσιν της θ. Λειτουργίας ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ,

Μετά δε την απόλυσιν της θ. Λειτουργίας επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων ιεράν, αγιογραφημένην, μεγάλην εικόνα των Αγίων της Οικογενείας των μαρτύρων του Αγίου Κωνσταντίνου Brβncoveanu, μαρτυρησάντων το 1750 εις την Κωνσταντινούπολιν και το ανώτατον παράσημον τιμής του Πατριαρχείου Ρουμανίας.

Ανταπαντών ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος επέδωσε τω Μακαριωτάτω Πατριάρχη Ρουμανίας ιεράν εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμιτίσσης και φιλντισένιον σταυρόν ευλογίας, φιλοτεχνηθέντα εις την πόλιν της Βηθλεέμ υπό Χριστιανών, ίνα ευλογή το ποίμνιον Αυτού εις την Εκκλησίαν της Ρουμανίας.

Ευθύς αμέσως εγένετο η εν πομπή μετ’ αμφίων έξοδος εκ του Ναού, του λαού συνωστιζομένου, ίνα λάβη την ευλογίαν των Πατριαρχών και η είσοδος εις το Πατριαρχικόν μέγαρον και η απονομή των δώρων υπό του Πατριάρχου Ρουμανίας εις τα μέλη της Συνοδείας του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ενί εκάστω ασημένιαν κανδήλαν και σετ κρυσταλλίνων ποτηρίων και παράσημον της Εκκλησίας της Ρουμανίας.

Μετά ταύτα ηκολούθησε το επίσημον γεύμα εις το ξενοδοχείον της διαμονής της Πατριαρχικής Συνοδείας Marriot, εις το οποίον ήτο προσκεκλημένος ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας κ. Victor Pona και άλλοι προσκεκλημένοι κυβερνητικοί παράγοντες, εις ενίους των οποίων εχορήγησε τιμητικήν διάκρισιν ο Πατριάρχης Ρουμανίας.

Το εσπέρας ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων επεσκέφθη τον Πρωθυπουργόν της Ρουμανίας κ. Victor Pona, ο οποίος εξέφρασε ιδιαιτέραν χαράν διά την συνάντησιν των δύο Εκκλησιών και είπεν ότι η πλειονότης του Ορθοδόξου λαού συμβιώνει αρμονικώς μετά των δέκα οκτώ θρησκευτικών μειονοτήτων εις την Ρουμανίαν, ο δε Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων είπεν ότι παραμένει συγκεκινημένος εκ της πίστεως, την οποίαν διεπίστωσε κατά τας ημέρας ταύτας εις τον Ορθόδοξον Ρουμανικόν λαόν και εκ της συνεργίας Εκκλησίας και πολιτείας και εζήτησε από τον κ. Victor Pona υπό την ιδιότητα αυτού ως Πρωθυπουργού και –ευχητικώς-ως μελλοντικού Προέδρου της Ρουμανίας και ως μέλους της Ευρωπαικής Ενώσεως την συμπαράστασιν αυτού διά τους απειλουμένους και καταδιωκομένους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής.

Εις ανάμνησιν της επισκέψεως ταύτης, ο Πρωθυπουργός προσέφερε μεγάλον σταυρόν ευλογίας εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων και την σημαίαν της Ρουμανίας, ως σημείον βαθέος συνδέσμου μετ’ αυτού και παράσημον, μετάλλιον Αυτώ και της μέλεσι της Συνοδείας αυτού, ευχόμενος καλόν κατευόδιον, ο δε Πατριάρχης Ιεροσολύμων ηυχήθη αυτώ επιτυχίαν εις τας προσεχείς Προεδρικάς εκλογάς.

Μετά την επίσκεψιν ταύτην, εγένετο η μετάβασις εις το αεροδρόμιον του Βουκουρεστίου τη συνοδεία του Αντιπροσώπου του Πατριάρχου Ρουμανίας Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Τυργοβιστίας κ. Νήφωνος, του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Τίτσα και του Θεοφιλεστάτου εψηφισμένου βοηθού επισκόπου π. Τιμοθέου πρώην Προισταμένου της Αντιπροσωπείας της Ρουμανικής Εκκλησίας εις τα Ιεροσόλυμα και του Έλληνος Πρέσβεως εις την Ρουμανίαν κ. Βασιλοκωνσταντάκη. Ετικέτες