Η Academic Exchange του Yitzhak Rabin Center στο Πατρ. Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Παρασκευήν, 1ην /14ην Αυγούστου 2015, αντιπρόσωποι της πρωτοβουλίας Academic Exchange (AE) του Yitzhak Rabin Center in Israel (του υπό Ισραηλινού δολοφονηθέντος Προέδρου του Ισραήλ διά τας φιλειρηνικάς αυτού πεποιθήσεις), επεσκέφθη το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Την ομάδα ταύτην εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και ανταπεκρίθη εις παράκλησιν αυτών αναρτωμένην ενταύθα,  να ομιλήση περί της ιστορίας, του έργου και της αποστολής του Πατριαρχείου.

Ανταποκρινόμενος ο Μακαριώτατος εξήγησεν αυτοίς ότι το Πατριαρχείον ιστορικώς είναι η πρώτη Εκκλησία της Χριστιανοσύνης, αυτοκέφαλος και ανήκουσα εις την τάξιν των Πατριαρχείων από της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος, το 451μ.Χ.

Το Πατριαρχείον είναι φορεύς πνευματικής κληρονομίας και φυσικής, προσκυνηματικής και περιουσιακής από της Βυζαντινής εποχής.
Από του 638 μ.Χ. το Πατριαρχείον εισήλθεν εις μία νέαν ιστορικήν περίοδον διά της συμφωνίας του Ομάρ Χατάμπ μετά του αοιδίμου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αγίου Σωφρονίου, αναλαβόντος και τον ρόλον του Εθνάρχου.

Εις το πλαίσιον της συμφωνίας αυτής διεμορφώθησαν αι σχέσεις του Πατριαρχείου μετά του Ισλάμ έκτοτε έως και της σήμερον. Το Πατριαρχείον εξασκεί θρησκευτικόν ιεραποστολικόν έργον προς το ποίμνιόν του και ειρηνευτικόν, συμφιλιωτικόν προς τας πολιτικάς κυβερνήσεις, εις τας οποίας έχει την εκκλησιαστικήν του δικαιοδοσίαν, καταβάλλον προσπάθειαν διά την διατήρησιν του θρησκευτικού καθεστώτος των Ιεροσολύμων, ιδία της Παλαιάς Πόλεως.

Το Πατριαρχείον καταγγέλλει και απορρίπτει οποιανδήποτε πράξιν βίας εις βάρος ανθρώπων, προσκυνημάτων, Εκκλησιών, Συναγωγών και Τεμενών.
Το ειρηνευτικόν τούτο έργον επιτελεί το Πατριαρχείον εις την δικαιοδοσίαν αυτού εις τας τρεις Παλαιστίνας και εις την Χερσόνησον του Σινά, την Νότιον Αραβίαν έως και το Κατάρ.

Εις τας δικαιοδοσίας αυτάς και εις την ευρυτέραν Μέσην Ανατολήν οι Χριστιανοί καταδιώκονται. Τούτο δεν συμβαίνει εις τας χώρας του Ισραήλ, Ιορδανίας και Παλαιστινιακής Αυτονομίας. Εις τας χώρας αυτάς οι Χριστιανοί απολαμβάνουν δικαιώματα, ως ελευθερίαν της θρησκείας, εργασίαν, ζούν όμως υπό το κράτος της ανασφαλείας εξ αιτίας των ακραίων θρησκευτικών στοιχείων, τα οποία προβαίνουν εις επιθέσεις εναντίον των Εκκλησιών και των Προσκυνημάτων.

Ο εκάστοτε Πατριάρχης Ιεροσολύμων αναγνωρίζεται υπό της Ιορδανίας, του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αυτονομίας ως Εθνάρχης ο Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και της Αγίας Γης. Τα προσκυνήματα είναι η στέγη προστασίας των Χριστιανών της Αγίας Γης και της ευρυτέρας Μέσης Ανατολής. Το Πατριαρχείον εξασκεί και εκπαιδευτικόν έργον διά των σχολείων αυτού.

Επί των λεχθέντων τούτων οι επισκέπται καθηγηταί υπέβαλον ερωτήσεις και έλαβον απαντήσεις και ηυχαρίστησαν τον Μακαριώτατον αναχωρούντες διά την συνέχισιν της επισκέψεως αυτών εις την Βασιλικήν της Βηθλεέμ και την περιοχήν αυτής.

 

 

 

 

 Ετικέτες