Η Πρώτη του έτους στον Ναό της Αναστάσεως (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Με λαμπρότητα εόρτασε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων την πρώτη μέρα του νέου έτους.

Στο Ναό της Αναστάσεως τελέστηκε Ιερά Αγρυπνία προεξάρχοντος του Πατριάρχη Θεόφιλου.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την 1ην/14ην Ιανουαρίου 2016, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου, ως Δεσποτική εορτή και η μνήμη του αγίου Βασιλίεου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας του Ουρανοφάντορος εις τελετήν – Παρρησίαν λαβούσαν χώραν εν τω Όρθρω αυτής εις το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως και εν τη θεία Λειτουργία αυτής εις το Κουβούκλιον του Παναγίου Τάφου την νύκτα της Παραμονής ως και της αυγής της ως άνω ημερας.

Η εορτή αύτη ήρχισε διά της από του Πατριαρχείου επισήμου Καθόδου της Πατριαρχικής συνοδείας τη 12.00 μεσονύκτιον ώραν της Παραμονής της ως άνω ημέρας εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

Ενταύθα, μετά την προσκύνησιν του Μακαριωτάτου εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και τον Άγιον Τάφον ηκολούθησε είσοδος εις το Καθολικόν.

Εις το Καθολικόν ο Μακαριώτατος ηυλόγησεν, ενεδύθη μανδύαν και ήρξατο των διπλών Καταβασιών «Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα…», «Στίβει θαλάσσης κυματούμενον σάλον…». Προσελθόντες τότε οι Ιερείς «έλαβον καιρόν» και ενεδύθησαν.

Τελειωθεισών των Καταβασιών και των Μεγαλυναρίων, «έλαβε καιρόν» και ο Μακαριώτατος και εισήλθεν εις το Ιερόν Βήμα , ένθα μετά τον Αρχιερατικόν Ασπασμόν, Εκείνος και οι Αρχιερείς ενεδύθησαν.

Από του Καθολικού μετά την Δοξολογίαν εις το «Πρόσδεξαι την δέησιν ημών…» η Πατριαρχική Συνοδεία εξήλθε και εστάθη προ του Ιερού Κουβουκλίου. Τότε ήρξατο διά της «Ευλογημένης» η θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και συλλειτουργούντων Αυτώ των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και των Αρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου και του Μητροπολίτου πρώην Ζάμπιας κ. Ιωακείμ, Αγιοταφιτών Αρχιμανδριτών, Ιερομονάχων και Ιερέων παρεπιδημούντων εξ άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου, των Ιεροδιακόνων π. Μάρκου και π. Αναστασίου, ψαλλόντων από του εξώστου του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου δεξιά και του προσκυνητού κ. Δημητρίου αριστερά και παρακολουθούντος ευσεβούς εκκλησιάσματος εκ μοναζουσών και προσκυνητών εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Ουκρανίας, Ρουμανίας και άλλων χωρών, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη μετά της εριτίμου συζύγου αυτού και μελών του Γενικού Προξενείου.

Εις το Κοινωνικόν της θ. Λειτουργίας έλαβε χώραν η θεία Μετάληψις, μεθ’ ην ηκολούθησεν η Απόλυσις.

Μετά την Απόλυσιν έλαβε χώραν η λιτανεία με το λείψανον της δεξιάς χειρός του Αγίου Βασιλείου τρις πέριξ του Παναγίου Τάφου και πέριξ των προσκυνημάτων από της Αποκαθηλώσεως έως και του «Μη μου άπτου».

Η ακολουθία αναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πατριαρχείου.

Όταν η λιτανεία ωλοκληρώθη, ο Μακαριώτατος και η Συνοδεία Αυτού και όσοι μετείχον εις την Ακολουθίαν προσεχώρησαν εις το Γραφείον του Ναού της Αναστάσεως του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου, ένθα εκόπη η βασιλόπιττα, εψάλησαν τα Κάλανδα υπό των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής, ο Μακαριώτατος ηυχήθη αίσιον και ευτυχές το Νέον Έτος και έκοψε και διένειμε την βασιλόπιτταν. Τούτων τελειωθέντων, η Πατριαρχική Συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία.

Την πρωΐαν της ημέρας ταύτης ο Μακαριώτατος, μετα την εν τω μοναστηριακώ Ναώ των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης θείαν Λειτουργίαν των Αγιοταφιτών Πατέρων, έκοψεν εις το παρακείμενον Επιτροπικόν την βασιλόπιτταν διά τους Αγιοταφίτας Πατέρας. Την μεσημβρίαν δε της ημέρας ταύτης παρετέθη η παραδοσιακή μοναστηριακή τράπεζα, εις την οποίαν παρεκάθισαν οι Αγιοταφίται Πατέρες, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος και άλλοι προσκεκλημένοι.

1501jer (1).jpg
1501jer (2).jpg
1501jer (3).jpg
1501jer (4).jpg
1501jer (5).jpg
1501jer (6).jpg
1501jer (7).jpg
1501jer (8).jpg


Ετικέτες