Η μνήμη του Αγίου Συμεών στην Ιερά Μονή Καταμόνας στη Δυτική Ιερουσαλήμ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Πριν από δύο ημέρες εορτάσθηκε η εορτή του Αγ. Συμεών στην Ιερά Μονή της Καταμόνας όπου ζώζεται ο τάφος του Αγίου και τμήμα του άγιου λειψάνου αυτού.

 

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο 

Την Δευτέραν, 3ην / 16ην Φεβρουαρίου 2015 εωρτάσθη η εορτή του αγίου και δικαίου Συμεών του Θεοδόχου εις την επ᾽ ονόματι αυτού Ιεράν Μονήν εις Καταμόνας εις την Δυτικήν Ιερουσαλήμ.

Εις την ιστορικήν ταύτην Μονήν του Πατριαρχείου σώζεται ο τάφος του αγίου Συμεών και τμήμα αγίου λειψάνου αυτού, χορηγηθέν εις το Πατριαρχείον τη αιτήσει αυτού παρά της Μητροπόλεως Ζάταρ της Κροατίας προ τριών ετών.

Εις τον Ιερόν Ναόν της Μονής ταύτης προεξήρξεν της θ. Λειτουργίας η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ των παρεπιδημούντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βεροίας κ. Παντελεήμονος και Κίτρους κ. Γεωργίου και των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου και Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Ιεροδιακόνων ως και Πρεσβυτέρων παρεπιδημούντων εκ των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρωσίας, Ρουμανίας, και Ουκρανίας, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη και μετέχοντος ευσεβούς αθρόου Εκκλησιάσματος εκ προσκυνητών εκ Ρωσίας Ρουμανίας και Ουγγαρίας και εκ των εναπομεινάντων μελών της εν Καταμόνας Ελληνικής Παροικίας.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος εκήρυξε τον θείον λόγον εις τους πιστούς ελληνιστί, έχοντα ως έπεται:

«Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου, Χριστέ, της κιβωτού γαρ προελθών του αγιάσματός σου, της αφθόρου μητρός, εν τω ναώ της δόξης σου, ώφθης ως βρέφος αγκαλοφορούμενος και επληρώθη τα πάντα της σης αινέσεως», αναφωνεί ο μελωδός της Εκκλησίας άγιος Κοσμάς Επίσκοπος Μαιουμά.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Ευλαβείς Χριστιανοί και προσκυνηταί.

 Η ιερά μνήμη του αγίου και δικαίου Συμεών του Θεοδόχου συνήγαγε πάντας ημάς σήμερον εν τω αγίω τούτω προσκυνήματι, δηλονότι τω οίκω και τω μνήματι της ταφής αυτού, ίνα τελέσωμεν την Σύναξιν αυτού μετά της Άννης της προφήτιδος. Η εόρτιος και πανηγυρική αύτη Σύναξις αποτελεί προέκτασιν της χθεσινής μεγάλης Θεομητορικής και μάλλον Δεσποτικής εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Όντως ο Ναός της δόξης του Κυρίου, δηλαδή ο Ναός του Σολομώντος και σύμπασα κτίσις επληρώθη, εγέμισεν από την δοξολογίαν Αυτού, όταν ενεφανίσθη ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, κρατούμενος ως βρέφος εις την αγκαλιάν, «αγκαλοφορούμενος», του δικαίου Συμεών. Το γεγονός τούτο, το οποίον έλαβε χώραν τεσσαράκοντα ημέρας μετά την εορτήν των Χριστουγέννων, διαδηλοί δύο τινα:

 Πρώτον μεν την ιστορικότητα του μυστηρίου της θείας ενσάρκου οικονομίας του Θεού Λόγου και δεύτερον την άφατον φιλανθρωπίαν του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του «θέλοντος πάντας ανθρώπους σωθήναι», (Α΄ Τιμ. 2,4).

Αυτόν τούτον τον Σωτήρα Χριστόν, ο δίκαιος Συμεών «εδέξατο εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε «νυν απολύεις τον δούλόν Σου, Δέσποτα κατά το ρήμά Σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν Σου, ο ήτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών», (Λουκ. 2, 28-31).
 «Το σωτήριον του Θεού, δηλονότι τον Χριστόν, είδεν πρωτίστως ο Πρεσβύτης Συμεών με τους πνευματικούς του οφθαλμούς.

Καί τούτο διότι ήτο δίκαιος. Ήτο καθαρός τη καρδία και «μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται», (Ματθ. 5,8), λέγει ο Κύριος.

Καθαρός ων τη καρδία, ο Πρεσβύτης Συμεών ανέμενε μετ’ απολύτου βεβαιότητος και άνευ τινός αμφιβολίας, να ίδη με τους φυσικούς αυτού οφθαλμούς το «σωτήριον του Θεού», δηλονότι τον Χριστόν σωματικώς.

 Εις τούτο μας καλεί σήμερον η Εκκλησία, λέγουσα διά στόματος του μελωδού αυτής: «Δεύτε ίδετε Χριστόν, τον Δεσπότην του παντός, ον βαστάζει Συμεών σήμερον εν τω ναώ». Ναί, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερον και αύριον και έως της συντελείας του αιώνος τούτου ο Χριστός, ο αμνός του Θεού, «ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου», βαστάζεται εις τας αγκάλας των αγίων και δικαίων Αυτού και προσφέρεται τοις πάσι σωματικώς και πνευματικώς εντός του ναού της δόξης Αυτού, δηλαδή της Εκκλησίας κατά την Κοινωνίαν του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας.

Επί πλέον φως αληθινόν και αισθητόν ων ο Χριστός, φανερούται και γίνεται ορατός εις πάντα άνθρωπον θέλοντα να ίδη Αυτόν

Προς τούτο χρειάζεται ο καθαρισμός της συνειδήσεως του ανθρώπου από τα έργα της αμαρτίας, που φέρουν νέκρωσιν εις την ψυχήν, ως κηρύττει ο θείος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολήν αυτού: «ει γαρ το αίμα ταύρων και τράγων και σποδός δαμάλεως ραντίζουσα τους κεκοινωμένους αγιάζει προς την της σαρκός καθαρότητα, πόσω μάλλον το αίμα του Χριστού, ος διά Πνεύματος αιωνίου εαυτόν προσήνεγκεν άμωμον τω Θεώ, καθαριεί την συνείδησιν υμών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεώ ζώντι;», (Εβρ. 9, 13-14).

 Ο Χριστός, αγαπητοί μου, είναι ο ζων Θεός, όπως ομολογούμεν εις το σύμβολον της πίστεως «Θεός αληθινός αληθινός εκ Θεού αληθινού».

Την θεμελιώδη ταύτην αλήθειαν διά το θεανθρώπινον πρόσωπον του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, την οποίαν κηρύττει και ομολογεί ο δίκαιος Συμεών, φωτιζόμενος υπό του αγίου Πνεύματος, ευαγγελίζεται η αγία ημών των Ορθοδόξων Εκκλησία, λέγουσα διά του μελωδού αυτής: «Κόλπων του Γεννήτορος, μη χωρισθείς τη Θεότητι σαρκωθείς ως ευδόκησας αγκάλαις κρατούμενος της Αειπαρθένου, χερσίν επεδόθης του Θεοδόχου Συμεών ο τη χειρί σου κρατών τα σύμπαντα. Διό νυν απολύεις με, περιχαρώς ανεκραύγαζεν εν ειρήνη τον δούλόν σου, ότι είδόν σε Δέσποτα».

 Ο σήμερον τιμώμενος άγιος Συμεών ο δίκαιος προβάλλει ως πνευματικός παιδαγωγός, αλλά και γνήσιος λάτρης του ζώντος Θεού, του Χριστού, του αρχηγού της πίστεως ημών. Λέγομεν δε τούτο, διότι πολλοί εισιν οι της συγχρόνου ημών εποχής ψευδοπροφήται και ψευδοδιδάσκαλοι, «πλανώντες και πλανώμενοι», (Β ’Τιμ. 3,13). Ούτοι είναι οι απτόμενοι έργων νεκρών (Εβρ. 9,14) κατά δε τον πατέρα της Εκκλησίας άγιον Θεοφύλακτον: «ο νεκρών έργων απτόμενος ου λατρεύει Θεώ ζώντι και αληθινώ, αλλά τα έργα, α προαιρείται, εκείνα θεοποιεί».

Καί αυτό ακριβώς πράττει ο σύγχρονος ημίν άνθρωπος, ως και οι δήθεν προηγμέναι πολιτισμικώς και τεχνολογικώς κοινωνίαι, αι οποίαι προσπαθούν να μας επιβάλουν την εθελοθρησκείαν αυτών, τουτέστι την ανομίαν και την εκ Θεού του ζώντος αποστασίαν αυτών.

Δεηθώμεν του Αγίου και Θεοδόχου Συμεών, ίνα διά των πρεσβειών αυτού αξιωθώμεν να διέλθωμεν το στάδιον της αγίας και μεγάλης νηστείας του Πάσχα εν υπομονή και μετανοία. Μετά δε του μελωδού είπωμεν, τω εν αγκάλαις του δικαίου Συμεών ευδοκήσαντι ανακλιθήναι Χριστώ τω Θεώ ημών, «λάμπρυνόν μου την ψυχήν και το φως το αισθητόν δηλαδή τον Χριστόν, όπως ίδω καθαρώς και κηρύξω σε Θεόν ζώντα και αληθινόν» Αμήν.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ο επί 40 έτη διακονών ως ηγούμενος και ανακαινιστής της Μονής Αρχιμανδρίτης π. Θεοδώρητος εδεξιώθη την Πατριαρχικήν συνοδείαν εις το ηγουμενείον και το εκκλησίασμα εις τον προαύλιον χώρον της Μονής.