Η Κυριακή της Σαμαρείτιδος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Κυριακήν, 5ην /18ην Μαίου 2014, εωρτάσθη η Κυριακή της Σαμαρείτιδος υπό του Πατριαρχείου εις το Φρέαρ του Ιακώβ εις Νεάπολιν της Σαμαρείας.

Ως γνωστόν η αγιογραφική βάσις της εορτής αυτής είναι η ευαγγελική διήγησις (Ιωάν. 4, 5-42) της συναντήσεως της Σαμαρείτιδος γυναικός και της συνομιλίας αυτής μετά του Κυρίου παρά το Φρέαρ του Ιακώβ. Κατά την συνομιλίαν ταύτην ο Κύριος απεκάλυψεν εις την Σαμαρείτιδα γυναίκα τον πρότερον αυτής βίον και ότι ούτος είναι ο Χριστός και ότι η λατρεία του Θεού προσφέρεται ουχί επί του όρους Γαριζίν ή εις Ιερουσαλήμ, αλλ’ εν πνεύματι και αληθεία οπουδήποτε.

Η Σαμαρείτις γυνή μετενόησε, ήλλαξε βίον και εκήρυξε Αυτόν και εμαρτύρησε χάριν Αυτού, γνωστή ως αγία Φωτεινή αυτή και μέλη της οικογενείας αυτής, ήτοι αι αδελφαί αυτής αγίαι Φωτώ, Φωτίς, Παρασκευή και Κυριακή και οι υιοί αυτής άγιοι Ιωσής και Φωτεινός, εορτάζοντα και εις τον κύκλον των ακινήτων εορτών, την 26ην Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Παρά το Φρέαρ του Ιακώβ και του περικαλλούς ναού της Αγίας Φωτεινής ετελέσθη η θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αυτώ του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων Αραβοφώνων και Ρωσοφώνων Πρεσβυτέρων, του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου, ψαλλούσης της χορωδίας της παρακειμένης κώμης των Ραφιδίων και παρακολουθούντος πολλού λαού εκ των Χριστιανών της Νεαπόλεως και των περιχώρων Ραφιδίων, Τουλκάρεμ, Τουμπάς, Ζαμπάμπδε και Μπουρκίν.

Εις το Κοινωνικόν της θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος εκήρυξε το θείον λόγον, έχοντα ούτως ελληνιστί:

«Ο κατ’ ουσίαν, αθεώρητος Λόγος και Παντουργός, ώφθης τοις ανθρώποις άνθρωπος, εξ αγνής Θεομήτορος, τον άνθρωπον ανακαλούμενος, προς μετουσίαν της Θεότητος», αναφωνεί ο μελωδός της Εκκλησίας.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ευλαβείς προσκυνηταί, χάριτι Θεού ευρισκόμεθα εις τον ιερόν τούτον τόπον του Φρέατος του Πατριάρχου Ιακώβ, ένθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, συναντήσας την Σαμαρείτιδα γυναίκα, ωμολόγησε ότι «πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθείαδεί προσκυνείν», (Ιωάν. 4,24). Το πνεύμα δε τούτο είναι το Άγιον Πνεύμα, περί ου ο υπό του Θεού αποσταλείς άγγελος Γαβριήλ εις πόλιν Ναζαρέτ είπε τη Μαριάμ: «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε, και δύναμις Υψίστου επισκιάσει σοι· διό και το γεννώμενον εκ σού άγιον κληθήσεται υιός Θεού», (Λουκ. 1,35).

Ο Υιός ούτος του Θεού, αγαπητοί μου, είναι ο κατ’ ουσίαν αθεώρητος και παντουργός Θείος Λόγος, ο τον άνθρωπον ανακαλούμενος προς μετουσίαν της θεότητος Αυτού. Ούτος είναι το ζων ύδωρ, περί ου είπεν ο Ιησούς τη Σαμαρείτιδι γυναικί: «ει ήδεις την δωρεάν του Θεού, και τις εστιν ο λέγων σοι, δος μοι πιείν, συ αν ήτησας αυτόν, και έδωκεν αν σοι ύδωρ ζων», (Ιωάν. 4.10).

Αναλυτικώτερον, «εάν εγνώριζες την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, την οποίαν δίδει εις τους ανθρώπους ο Θεός, και ποίος είναι εκείνος που σού λέγει τώρα δος μου να πίω, συ θα του εζητούσες και θα σού έδιδε νερόν τρεχούμενον, που δεν στειρεύει ποτέ. Θα σού έδιδεν Αυτός την χάριν του Αγίου Πνεύματος, η οποία, ωσάν άλλον πνευματικόν νερόν καθαρίζει, δροσίζει, παρηγορεί και ζωοποιεί τας ψυχάς χωρίς να στειρεύη ποτέ. Η δωρεά του Θεού είναι το ζων ύδωρ, δηλονότι, το Άγιον Πνεύμα και οι καρποί Αυτού, ως κηρύττει ο σοφός Παύλος: «ο δε καρπός του Πνεύματός εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια». (Γαλ. 5,23).

Αυτήν ακριβώς την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος και το ζων ύδωρ προσέφερεν ο Ιησούς εις την Σαμαρείτιδα και δι’ αυτής εις πολλούς ανθρώπους τους πιστεύσαντας εις Αυτόν, ως μαρτυρεί και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος», τούτο δε είπεν περί του Πνεύματος, ου έμελλον λαμβάνειν οι πιστεύσαντες εις αυτόν, τον Χριστόν».
 
Ερμηνεύων τους Κυριακούς τούτους λόγους ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας λέγει: «ύδωρ ζων αποκαλεί την ζωοποιόν του Πνεύματος δόσιν, δι’ ης και μόνης η ανθρωπότης… ξηρά τε ήδη και πάσης άγονος αρετής… την ζωοποιόν εκπίνουσα χάριν πολυτρόποις αγαθών ιδέαις περιανθίζεται. Κατά δε τον Άγιον Θεοφύλακτον, η γαρ χάρις του Πνεύματος αεικίνητον προς το αγαθόν την ψυχήν εργάζεται, αναβάσεις αεί διατιθεμένην. Καί κατά τον ερμηνευτήν Αμμώνιον: «Η του Πνεύματος χάρις πότε καλείται πυρ, άλλοτε ύδωρ τα γαρ ονόματα ταύτα, ου της ουσίας εστι παραστατικά, αλλ’ ενεργείας».
 
Η Σαμαρείτις γυνή, η αναδειχθείσα απόστολος και μάρτυς αγία της αγάπης του Χριστού ταύτης της μετουσίας της θεότητος, δηλαδή της θείας ενεργείας, εγένετο κοινωνός και συμμέτοχος, ως λέγει και ο μελωδός: «Πίστει ελθούσα εν τω φρέατι, η Σαμαρείτις εθεάσατο το της σοφίας ύδωρ, Σε (Χριστέ), ω ποτισθείσα δαψιλώς βασιλείαν την άνωθεν εκληρώσατο, αιωνίως η αοίδιμος».
 
Περί αυτής της τροφής και της πόσεως της αιωνίου των ανθρώπων σωτηρίας συνδιελέγετο ο Χριστός μετά της Σαμαρείτιδος επί τω Φρέατι του Ιακώβ, επί του οποίου και ημείς σήμερον ηξιώθημεν της τοιαύτης του Θεού δωρεάς διά της επιτελέσεως του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας.
 
Αγαπητοί μου αδελφοί, η Σαμαρείτις γυνή, η ονομασθείσα Φωτεινή, εγένετο φως Χριστού διά του κηρύγματος και του μαρτυρίου αυτής. Το ιερόν αυτής μαρτύριον υπέρ του φωτός και της αληθείας του Χριστού εζήλωσαν πολλοί γενόμενοι ούτω μιμηταί αυτής· και σύγχρονος ημών τυγχάνει και ο Ιερομάρτυς Φιλούμενος ο Αγιοταφίτης, ο οποίος μετά της αγίας Φωτεινής εκήρυττε τους σωτηρίους λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού λέγων: «…Περιπατείτε έως το φως έχητε, ίνα μη σκοτία υμάς καταλάβη και ο περιπατών εν τη σκοτία ουκ οίδε που υπάγει. Έως το φως έχετε, πιστεύτετε εις το φως, ίνα υιοί φωτός γένησθε», (Ιωάν. 12, 35-36).
 
Δεηθώμεν, αδελφοί μου, του Θεού Πατρός των φώτων, ίνα διά των πρεσβειών της Υπερευλογημένης Θεομήτορος αειπαρθένου Μαρίας και των ικεσιών της Αγίας μεγαλομάρτυρος Φωτεινής και του Αγίου μάρτυρος Φιλουμένου γενώμεθα υιοί φωτός και αληθείας του Αναστάντος Σωτήρος ημών Χριστού.
Χριστός Ανέστη.
 
Μετά την θείαν λειτουργίαν ηκολούθησε σύντομος δεξίωσις εις το ηγουμενείον μετά τούτο δε πλουσία τράπεζα, την οποίαν παρέθεσεν ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Ιουστίνος.

 

SAM2.jpg
SAM3.jpg
SAM4.jpg
SAM5.jpg