Η κοπή της Βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Η κοπή της Βασιλόπιτας έγινε στην αίθουσα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Δείτε εικόνες από την τελετή. 

Την 5ην μ.μ. ώραν της Παραμονής του νέου έτους, Τρίτης 31ης Δεκεμβρίου 2014/13ης Ιανουαρίου 2015, έλαβε χώραν η τελετή της κοπής της Βασιλόπιτας εις την αίθουσαν του Πατριαρχείου.
Εν αρχή της τελετής ταύτης προσεφώνησεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος επί τω Νέω Πολιτικώ έτει 2015 διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού ελληνιστί:

«Είπεν ο Κύριος προς αυτούς (τους Αποστόλους)
ουκ υμών εστι γνώναι χρόνους ή καιρούς ούς ο Πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία», (Πραξ. 1, 7).
Σεβαστοί Πατέρες και Άγιοι αδελφοί,
Εξοχώτατε κύριε Πρέσβυ,
Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος εις Ιεροσόλυμα,
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Ευλαβείς Χριστιανοί και προσκυνηταί.
Προ ημερών εορτάσαμεν το «χρόνοις αιωνίοις σεσιγημένον» (Ρωμ. 16, 25) μέγα μυστήριον της σωτηρίας ημών, την ενσάρκωσιν δηλονότι του Θεού Λόγου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εκ της αειπαρθένου Μαρίας.
Το σωτηριώδες τούτο γεγονός έλαβε χώρα εν συγκεκριμένω τόπω και χρόνω ιστορικώ. Εν μεν τόπω τη πόλει της Βηθλεέμ, εν δε χρόνω επί Καίσαρος Αυγούστου.
Σήμερον η αγία ημών Εκκλησία εορτάζει τον εγκαινισμόν του νέου ενιαυτού της χρηστότητος Κυρίου, ως επίσης και την μνήμην του εγκρίτου Πατρός της Εκκλησίας και Οικουμενικού Διδασκάλου Αγίου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, προς τιμήν του οποίου τελείται και η σεμνή τελετή της φερωνύμου αυτού Βασιλόπιττας.
Ευχαριστήριον αίνον αναπέμπομεν τω αγίω Τριαδικώ Θεώ τω αξιώσαντι ημάς πάντας, την Γεραράν Αγιοταφιτικήν ημών Αδελφότητα και το Χριστεπώνυμον ημών ποίμνιον ίνα εισέλθωμεν εις τον νέον ενιαυτόν της Χρηστότητος Κυρίου.

 

Ο ενιαυτός δε της Χρηστότητος Κυρίου, δεν είναι ο ρέων και παρερχόμενος και ανυπόστατος χρόνος του κόσμου τούτου, αλλά ο χρόνος της Εκκλησίας, τουτέστιν της εν Χριστώ αιωνίου Βασιλείας της εγκαινισθείσης εν τω χρόνω ή καιρώ ον ο Θεός Πατήρ έθετο τη ιδία αυτού εξουσία, κατά τον θείον Παύλον. Λέγομεν δε τούτο διότι «εάν τε γαρ ζώμεν, τω Κυρίω ζώμεν, εάν τε αποθνήσκωμεν, τω Κυρίω αποσθνήσκωμεν, εάν τε ούν ζώμεν εάν τε αποθνήσκωμεν, του Κυρίου εσμέν, εις τούτο γαρ Χριστός και απέθανε και ανέστη και έζησεν, ίνα και νεκρών και ζώντων κυριεύση», (Ρωμ. 14, 8-9).
Υπ’ αυτήν την Παύλειαν ερμηνείαν θεωρούντες και ημείς, αγαπητοί μου αδελφοί, την σημασίαν και τον σκοπόν του χρόνου, καλούμεθα να αναλόγισθώμεν τα έργα των άχρι τούδε πράξεων ημών αλλά και τον τρόπον της χρήσεως του διαρεύσαντος ημίν χρόνου.
Με άλλα λόγια καλούμεθα να αναλογισθώμεν, κατά Παύλον, «εάν αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού επολιτεύθημεν», (Φιλιπ. 1, 27). Καί τούτο διότι «τι γαρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή;», (Ματθ. 16, 26).
Η εις τον σύγχρονον ημίν κόσμον γενικώτερον και τη περιοχή ημών ειδικώτερον περιρρέουσα ακαταστασία, δηλονότι πόλεμοι, διωγμοί, εκτοπισμοί και εν ψυχρώ δολοφονίαι αθώων συνανθρώπων, μαρτυρεί ότι ο άνευ του Ευαγγελίου του Χριστού χρόνος της ζωής ημών είναι θλίψις, στενοχωρία και απελπισία.
Ημείς, αδελφοί μου, «μη μετακινούμενοι από της ελπίδος του Ευαγγελίου του Χριστού» (Κολ. 1, 23), ευχόμεθα όπως, κατά τον νέον ενιαυτόν της χριστότητος Κυρίου, ανατείλη εις τας καρδίας ημών και πάντων των ανθρώπων ο εν σπηλαίω της Βηθλεέμ γεννηθείς ήλιος της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Αμήν.

 

Ευλογημένος και ειρηνικός ο καινούργιος χρόνος.
Ακολούθως δε οι Πατέρες έψαλλον το Απολυτίκιον της εορτής της Περιτομής του Κυρίου «Μορφήν αναλλοιώτως…» και του Αγίου Βασιλείου «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος σου…».
Ο δε Μακαριώτατος έκοψε την πίτταν, λέγων «αίσιον, ευτυχές και ευλογημένον το Νέος Έτος 2015» και διένειμεν αυτήν εις τους τιμήσαντας την τελετήν, τους Αρχιερείς του Πατριαρχείου, τον Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεώργιον Ζαχαριουδάκην, τους Αρχιμανδρίτας του Πατριαρχείου και τους λοιπούς Αγιοταφίτας, τα μέλη της Ελληνικής Παροικίας και του Αραβοφώνου ημών ποιμνίου, τους δοκίμους της Πατριαρχικής Σχολής, οι οποίοι έψαλλον και τα κάλαντα εις τους προσκυνητάς.
Άμα τη λήξει της τελετής, οι δόκιμοι της Σχολής έψαλλον τα κάλαντα τα μέλη της Αδελφότητος του Πατριαρχείου.

Εκ της Αρχιγραμματείας.

 

 

 

 

 Ετικέτες