Η εορτή της αποδόσεως του Πάσχα και του εν ουρανώ φανέντος Σταυρού (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Η εορτή της αποδόσεως του Πάσχα και του εν ουρανώ φανέντος Σταυρού εορτάσθηκε την Τετάρτη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων…

Αναλυτικά: 

Την Τετάρτην, 7ην /20ην Μαίου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα, της συμπληρώσεως δηλαδή τεσσαράκοντα ημερών από της εορτής της Αναστάσεως και του εν ουρανώ φανέντος σημείου του σταυρού επί των ημερών του Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Κυρίλλου του Κατηχητού περί το 351 μ.Χ.

Διά τας δύο εορτάς ταύτας ετελέσθη η αναστάσιμος θ. Λειτουργία εις το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως, ης προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, συλλειτουργούντων Αυτώ Ιερομονάχων Αγιοταφιτών και Ιεροδιακόνων, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αρχιμανδρίτου π. Ευσεβίου και τινων ψαλτών εξ Ελλάδος και παρακολουθούντων εν πίστει και κατανύξει εντοπίων Ιεροσολυμιτών και προσκυνητών.

Διαρκούσης της ακολουθίας κατήλθε μεθ᾽ Αγιοταφιτών Πατέρων η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και προσεκύνησε κατά την τάξιν εις τον Πανάγιον Τάφον και τον Φρικτόν Γολγοθάν.

Μετά το τέλος της θ. Λειτουργίας εις το Καθολικόν, ήρξατο η από του Γολγοθά των Αρχιερέων ενδεδυμένων μετ᾽ ωμοφορίου η λιτανεία προς τον Πανάγιον Τάφον μετά τριών περιφορών.

Άμα τω τέλει της λιτανείας, ανεγνώσθη προ του Κουβουκλίου του Αγίου Τάφου η επιστολή του Αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων του Κατηχητού, προς τον αυτοκράτορα Κωνστάντιον, υιόν του Μεγάλου Κωνσταντίνου περί του εν ουρανώ φανέντος σημείου του σταυρού απο του Γολγοθά έως του όρους των Ελαιών υπό του προεξάρχοντος Αρχιεπισκόπου ελληνιστί, και υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου αραβιστί.

Μετά την απόλυσιν η Αρχιερατική συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία, ένθα εδέχθη αυτήν και τους προσκυνητάς ο Μακαριώτατος, και ένθα ο προεξάρχων Αρχιερεύς της πανηγύρεως Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος προσεφώνησε τον Μακαριώτατον διά λόγων πανηγυρικών της διπλής ταύτης εορτής, εχόντων ως έπεται:

«Μακαριώτατε, Πάτερ και Δέσποτα, Προ τεσσαράκοντα ημερών, σύμπας ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος, με προεξάρχουσαν την Εκκλησίαν των Ιεροσολύμων, την μητέρα των Εκκλησιών, εώρτασε την του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού Τριήμερον εκ του Τάφου Ανάστασιν.

 Απόδοσιν της μεγάλης ταύτης εορτής των εορτών και πανηγύρεως των πανηγύρεων εωρτάσαμεν σήμερον μετά τεσσαράκοντα ημέρας, δι’ Άρχιερατικής θείας Λειτουργίας εν τω Πανιέρω Ναώ της Αναστάσεως.

 Μεγάλη η από Θεού Χάρις και η τιμή δι’ εμέ τον εν ταίς αδελφοίς μου ελαχιστότερον των ελαχιστοτέρων, όπως και τελέσω την αναίμακτον Ιερουργίαν εν τω προειρηθέντι Ιερώ Ναώ, ακόμη δι’ έναν επιπρόσθετον λόγον, διότι σαν σήμερον, την 7ην μηνός Μαίου του έτους 351 μ. Χ. συνέβη εν παράδοξον θέαμα. Περί ώραν τρίτην της ημέρας ανεφάνη εις τον ουρανόν επί της Βασιλείας Κωνσταντίου, υιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, το σημείον του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, όλος εκ θείου φωτός, τον οποίον έβλεπε πας ο λαός από του Φρικτού Γολγοθά, έως του Όρους των Ελαιών. Τόσον δε λαμπρός ήτο ώστε, ως αναφέρεται, με τας μαρμαρυγάς και την φωτοβολίαν αυτού εσκέπαζε τας ακτίνας του ηλίου. Πάσα ηλικία νέων τε και γερόντων, ομού μετά των νηπίων και των θηλαζόντων βρεφών, έτρεξαν εις την Εκκλησίαν και με άμετρον χαράν και θερμήν κατάνυξιν ανέπεμψαν εις τον Θεόν ευχαριστίαν και δόξαν διά το παράδοξον τούτο θέμα.

Ούτω και ημείς, Μακαριώτατε, ακολουθούντες την Ιεράν Παράδοσιν της Μητρός των Εκκλησιών, μετά το πέρας της θείας Ιερουργίας και της πέριξ του Παναγίου Τάφου Ιεράς Λιτανείας, ανεγνώσαμεν την από του Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Κυρίλλου σταλείσαν επιστολήν προς τον Βασιλέα Κωνστάντιον.

Εδεήθημεν του Κυρίου, όπως ο ηλιόμορφος Σταυρός του Κυρίου, ενισχύη και διατηρή εν υγιεία κατ’ άμφω την Υμετέραν Μακαριότητα, την Αγιοταφιτικήν ημών Αδελφότητα, το ευσεβές ημών ποίμνιον και άπαντας τους ευλαβείς προσκυνητάς. Δεχθήτε, παρακαλώ, Μακαριώτατε, και τας ταπεινάς ημών ευχάς, όπως ο Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας,βασιλέων το κραταίωμα και των αγγέλων η δόξα είη ο φύλαξ πάσας τας ημέρας της ζωής Σας.

 Έτη πολλά και ευλογημένα».


 Ετικέτες