Η αναπληρώτρια Πρωθυπουργός της Μολδαβίας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (φωτο-βίντεο)

Loading...


Επίσκεψη στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο πραγματοποίησε προχθές η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Μολδαβίας, κ. Natalia Gherman, με την ευκαιρία της επισκέψεως της  στο Ισραήλ και με τη συνοδεία του Πρέσβη της Μολδαβίας.

Ακολουθεί το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου:

Τήν Τρίτην, 11ην / 24ην Ἰουνίου 2014, ἡ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός τῆς Μολδαυίας κ. NataliaGherman, εὑρισκομένη εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί συνοδευομένη ὑπό κλιμακίου συνεργατῶν αὐτῆς καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Μολδαυίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Ἀνατόλη Βαγγέλη, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν Ἀναπληρωτήν Πρωθυπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτῆς ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.
 Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισε τήν Ἀναπληρωτήν Πρωθυπουργόν, λέγων ὅτι τό Πατριαρχεῖον ἐνθυμεῖται τούς δεσμούς, τούς ὁποίους ἀνέκαθεν εἶχε μετά τῆς χώρας αὐτῆς, ἤτοι τῆς Μολδαυίας. Πατριάρχαι καί Ἀρχιερεῖς Ἁγιοταφῖται ἐπεσκέπτοντο τήν χώραν τῆς Μολδαυίας καί κατήχουν τόν λαόν αὐτῆς.

Τό Πατριαρχεῖον, ἐσυνέχισεν ὁ Μακαριώτατος, εἶναι κληρονόμος τῆς Βυζαντινῆς πνευματικῆς καί φυσικῆς κληρονομιᾶς καί δι’ αὐτῆς ἐξασκεῖ μέχρι σήμερον τό θρησκευτικόν καί πολιτιστικόν ἔργον αὐτοῦ.
Ἀνταποκρινομένη ἡ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν τιμήν τῆς ὑποδοχῆς καί διά τούς λόγους Αὐτοῦ καί ἐξεδήλωσε τό ἐνδιαφέρον αὐτῆς εἰς τό νά διατηρῇ τό ἔθνος αὐτῆς τούς στενούς δεσμούς αὐτοῦ μετά τοῦ Πατριαρχείου καί νά δέχηται τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Τάφου διά τήν εὐημερίαν αὐτοῦ.
Τό ἔθνος τῆς Μολδαυίας, ἐσυνέχισεν ἡ κ. Gherman, διεκρίθη εἰς τήν ἱστορίαν αὐτοῦ διά τήν ἀνδρείαν αὐτοῦ καί ἐντιμότητα καί ἀξιοπρέπειαν καί εἰς ἄλλας περιόδους, ἀλλά κυρίως εἰς τήν περίοδον τοῦ Στεφάνου τοῦ Μεγάλου. Σήμερον ἐπιστρέφει εἰς τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν αὐτοῦ, τήν τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν μοναστηριῶν, τήν διακοπεῖσαν ὑπό τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καί ἀνορθουμένην νῦν ἐν τῇ νέᾳ ἐποχῇ τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκείας καί τῆς ἐκφράσεως τῆς γνώμης.
Εἰς τάς χώρας ἡμῶν ὑπάρχει πολλῆ θρησκευτική, εἰρηνική συνύπαρξις. Ἐν τῶ πνεύματι τούτῳ μετά λύπης προσβλέπομεν εἰς τάς διαμάχας καί συγκρούσεις μετά θυμάτων εἰς τάς γειτονικάς χώρας ἡμῶν. Ἡ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός, συνεχίζουσα εἶπεν, ὅτι εἶναι ἡ θυγάτηρ τοῦ πρώτου Προέδρου τῆς Μολδαυίας, ὁ ὁποῖος ἔφερε τήν Μολδαυίαν ἐκ τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος εἰς τήν σημερινήν κατάστασιν τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ὅτι ἡ ἰδία ἐβαπτίσθη εἰς μεγάλην ἡλικίαν. Δυσκολίαι, πόνος καί πτωχεία ὑπάρχουν εἰσέτι εἰς τήν χώραν ἡμῶν.

Εἰς ταῦτα εἶπεν ὁ Μακαριώτατος ὅτι χαίρεται νά ἀκούῃ τούς λόγους, τόσον ὑψηλά ἱσταμένου πολιτικοῦ προσώπου, ὅπερ δέν συναντᾶται συχνάκις. Ἐπίσης, ὅτι διά τόν θρησκευτικόν χαρακτῆρα τῶν Ὀρθοδόξων κρατῶν, ἀλλά καί τόν θρησκευτικόν χαρακτῆρα τῶν Ἱεροσολύμων ἀγωνίζεται τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον.

Eἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος προσέφερε εἰς τήν Ἀναπληρωτήν Πρωθυπουργόν χρυσόν ἐπιστήθιον Ἱεροσολυμιτικόν καί Πατριαρχικόν σταυρόν καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης.
Ἡ ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός προσέφερε εἰς τόν Μακαριώτατον ἄλμπουμ μετ’ ἀξιοθεάτων τῆς Μολδαυίας καί φιάλας Μολδαυικοῦ οἶνου καί ζητήσασα τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου, ἀνεχώρησε διά νά προσκυνήσῃ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἁναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας. 

 Ετικέτες