Η αλήθεια για την παρουσία του ψευδοεπισκόπου «Ρωμανού» Ραντουάν

Loading...


Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρεται σε προ εβδομάδας περιστατικό όπου σε κηδεία που τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ.Θεοφάνης εμφανίστηκε ο, όπως χαρακτηρίζεται στην ανακοίνωση, ψευδοεπίσκοπος «Ρωμανός» Ραντουάν.

Διαβάστε χαρακτηριστικά τι αναφέρεται από το Πατριαρχείο:

Την Δευτέραν, 23ην Ιουνίου / 6ην Ιουλίου 2015, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ανέθεσε εις τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Γεράσων κ. Θεοφάνην να προεξάρξη της νεκρωσίμου Ακολουθίας της κοιμηθείσης Πρεσβυτέρας και μητρός του Πρεσβυτέρου π. Σάλεχ Χούρη, Προ:iσταμένου της Ελληνορθοδόξου Αραβοφώνου Κοινότητος του Πατριαρχείου εις την πόλιν Σαχνίν του βορείου Ισραήλ.

Εις την νεκρώσιμον Ακολουθίαν ταύτην ενεφανίσθη, φέρων τα Αρχιερατικά διάσημα ο ψευδοεπίσκοπος «Ρωμανός» Ραντουάν, πρώην Πρεσβύτερος του Πατριαρχείου, καθαιρεθείς και εις την τάξιν των λαικών υπαχθείς, εν συνεχεία δε λίαν παραδόξως και αντικανονικώς έγγαμος ων χειροτονηθείς Επίσκοπος εις σχισματικήν Ρωσόφωνον Εκκλησίαν εις Αμερικήν.

Η αλήθεια περί του γεγονότος τούτου εκτίθεται εις την έκθεσιν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, η οποία και αναρτάται εις την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου, ως έπεται ελληνιστί:

“ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αρχιεπισκόπου Γεράσων Θεοφάνους

Περί των διατρεξάντων εν Σαχνίν κατά την

6ην Ιουλίου (ν.η) 2015

Κατά την ως άνω ημερομηνίαν απεστάλην, συνοδευόμενος υπό του Αρχιμανδρίτου Στεφάνου και του Ιεροδιακόνου Διονυσίου εις την πόλιν Σαχνίν προς επιτέλεσιν της Νεκρωσίμου Ακολουθίας της μητρός του Ιερέως Σάλεχ Χούρη.

Άμα τη εισόδω ημών εις το υπόγειον τμήμα του Ιερού Ναού, όπου επρόκειτο να λάβη χώραν η Ακολουθία, εγένετο ασπασμός μετά των Ιερέων εκ των γειτονικών χωρίων ως και μετά των διαφόρων προυχόντων και πιστών.

Αμέσως παρετηρήσαμεν, ότι ο καθηρημένος έγγαμος Ιερεύς «Ρωμανός» παρίστατο, φέρων εγκόλπιον Αρχιερέως, επανωκαλύμμαυχον και όπισθεν του καθίσματος αυτού υπήρχε αρχιερατική ράβδος.

Ο Ιερεύς του Ναού π. Σάλεχ και ωρισμένοι λαϊκοί με παρεκάλεσαν να μη γίνη θέμα και μάλιστα ενώπιον των παρόντων οπαδών άλλων θρησκευμάτων.

Υπεδείχθη εις αυτούς, ότι βάσει των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας δεν επιτρέπεται, όπως ο ειρημένος «Ρωμανός» παρουσιάζεται τοιουτοτρόπως και πρέπει να αποβάλη τα διακριτικά Αρχιερέως και ότι δεν υπάρχει οικονομία επ’ αυτού.

Κατόπιν επλησίασα τον «Ρωμανόν» και ασπασθείς αυτόν υπέδειξα λίαν φιλικώς να αποκρύψη το εγκόλπιον και να αποβάλη το επανωκαλύμμαυχον, παραμένων με απλήν περιβολήν κληρικού, έστω και καταχρηστικώς.

Ούτος έκρυψεν προς στιγμήν το εγκόλπιον. Μετ’ ολίγον όμως εφάνη φέρων και πάλιν αυτό. Τον επλησίασα εκ νέου και υπέδειξα και πάλιν, ότι δεν συμπεριφέρεται κανονικώς και εκκλησιαστικώς. Ούτος απέκρυψε και πάλιν το εγκόλπιον αλλά μετ’ ολίγον εφάνη και πάλιν φέρων αυτό.

Τότε έστειλα τους Ιερείς, διά να τον πείσουν να αποβάλη τα διακριτικά Αρχιερέως, άλλως θα αποχωρήσωμεν. Αλλά και πάλιν τα ίδια. Τότε εδήλωσα, ότι αποχωρούμεν, αλλά οι προύχοντες και οι Ιερείς παρεκάλουν να παραμείνωμεν και ημπόδισαν την έξοδον ημών.

Εν συνεχεία και πάλιν ο «Ρωμανός» ίστατο, φέρων τα διακριτικά Αρχιερέως. Τότε πλησιάσας, αφήρεσα το επανωκαλύμμαυχον αυτού και προσεπάθησα να αφαιρέσω και το εγκόλπιον αλλά οι περί αυτόν μικρά ομάς οπαδών αυτού με ημπόδισαν, κραυγάζοντες και υβρίζοντες. Εγένετο διαπληκτισμός μεταξύ υποστηρικτών της θέσεως ημών και των οπαδών του άλλου. Κατόπιν τούτων εδηλώσαμεν εντόνως εις όλους, ότι η παρουσία του «Ρωμανού» ως αρχιερέως ήτο ανυποχωρήτως απαράδεκτος και εν περιπτώσει παρουσίας αυτού κατ’ αυτόν τον τρόπον, θα αποχωρήσωμεν.

Τελικώς εισήλθομεν εις το Ιερόν, οι Ιερείς έλαβον καιρόν και ενεδύθημεν άπαντες τα ιερά άμφια. Ημείς παρεμείναμεν εις το Ιερόν Βήμα και οι Ιερείς μετέβησαν εν πομπή όπισθεν του παραπετάσματος, διά να φέρουν το λείψανον.

Τότε βλέπομεν και πάλιν τον «Ρωμανόν» ακολουθούντα επισήμως με τα Αρχιερατικά διακριτικά.

Το πράγμα εθεωρήθη πλέον εμπαιγμός και καθ’ ην στιγμήν ελάμβανε χώραν το Τρισάγιον όπισθεν του παραπετάσματος, απεχωρήσαμεν χωρίς να γίνωμεν αντιληπτοί προς αποφυγήν περαιτέρω διαταραχής, καθ’ όσον ο ειρημένος καθηρημένος Ιερεύς θα παρίστατο με Αρχιερατικά διακριτικά.

Εν συνεχεία ενημερώσαμεν τηλεφωνικώς τον Μακαριώτατον Πατριάρχην κ. κ. Θεόφιλον, ο οποίος ενέκρινε την συμπεριφοράν ημών.

Οι ιερείς επέδειξαν συμπαράστασιν μεθ’ ημών, ο δε π. Σάλεχ προσεπάθει να συμβιβάση τα ασυμβίβαστα.

Ο «Ρωμανός» επέδειξε πονηράν απάθειαν και σατανικήν επιμονήν.

Ολίγοι εκ των λαικών ήσαν φανερώς υπέρ του «Ρωμανού» και οι πλείστοι ήσαν είτε εναντίον είτε συγκεχυμένοι είτε απαθείς.

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ, 7/7/2015

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεράσων

Θεοφάνης”

Το Πατριαρχείον καταδικάζει κατηγορηματικώς την άκρως αντικανονικήν και αντιεκκλησιαστικήν ταύτην και την εν γένει συμπεριφοράν του εις την τάξιν των λαικών υπαχθέντος «Ρωμανού» Ραντουάν και επαινεί τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Γεράσων κ. Θεοφάνην διά την στάσιν αυτού εις το γεγονός τούτο.Ετικέτες