Επισκέψεις του Πατρ. Ιεροσολύμων στις Εκκλησίες για τα Χριστούγεννα(ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Τρίτην, 16ην /29ην Δεκεμβρίου 2015, έλαβον χώραν αι επισκέψεις της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος υπό την Προεδρείαν και ηγουμενείαν του Πατριάρχου Ιεροσολύμων και ηγουμένου κ.κ. Θεοφίλου, εις τας Δυτικάς Εκκλησίας, τας εορταζούσας την εορτήν των Χριστουγέννων συμφώνως τω Γρηγοριανώ ημερολογίω.

 Α´. Η Αγιοταφιτική Αδελφότης επεσκέφθη την Αδελφότητα των Φραγκισκανών, εγκαταβιούσαν εις την Αγίαν Γην από του 13ου αιώνος και νυν εις μικράν απόστασιν βορειοδυτικώς του Πατριαρχείου.

Εν τη υποδοχή και επισκέψει ταύτη ο Μακαριώτατος προσεφώνησε τον Κουστωδόν π. Rierre Battista Pizaballa διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού αγγλιστί, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://www.jp-newsgate.net/en/2015/12/29/19149
Ανταπαντών ο Κουστωδός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά το παράδειγμα συνεργασίας, το οποίον δίδει προς όλας τας Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και υπεγράμμισε την ευεργετικήν σημασίαν της βοηθείας των Παναγίων Προσκυνημάτων εις τας ψυχάς των επισκεπτομένων ταύτα προσκυνητών και την ανάγκην της συνεργασίας των Χριστιανικών Εκκλησιών διά την διατήρησιν αυτών.

Β´. Ληξάσης της επισκέψεως ταύτης ,η Αγιοταφιτική Αδελφότης επεσκέφθη το Λατινικόν Πατριαρχείον, του οποίου προίσταται ο Λατίνος Πατριάρχης εις Ιεροσόλυμα κ. Fuad Tual. Τον Μακαριώτατον Πατριάρχην κ. Τουάλ ασθενούντα ασθενούντα εξεπροσώπησε ο βοηθός Επίσκοπος αυτού Σεβ. Σόμαλη.

Τον Εκπρόσωπον του Λατίνου Πατριάρχου προσεφώνησεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, λέγων ότι αι Χριστιανικαί Κοινότητες χαίρουν ανταλλάσουσαι επισκέψεις επί ταίς εορταίς, καθ’ ότι αι επισκέψεις αύται βοηθούν αυτάς να μαρτυρούν την μαρτυρίαν του Άρχοντος της ειρήνης και της δικαιοσύνης, την Χάριν και ενίσχυσιν του Οποίου αιτούμεθα διά τας εορτάς των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.

Ευχαριστών ο Επίσκοπος Σόμαλη ανταπήντησεν ότι εις μίαν εποχήν εγληματικών ενεργειών, απαγωγών, προσφυγικών εκτοπισμών, έρχεται ως δυνατή παρουσία και παραμυθία η μνήμη της Γεννήσεως του Χριστού και αι επί ταύτη επισκέψεις μεταξύ ημών και ηυχήθη ευλογημένα Χριστούγεννα και ειρηνικόν τον Νέον Έτος.

Την επίσκεψιν εις το Λατινικόν Πατριαρχείον εις Ιεροσόλυμα ηκολούθησε επίσκεψις του Μακαριωτάτου συνοδευομένου υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου εις τον Αποστολικόν Δελεγάτον – Νούντσιον, αντιπρόσωπον του Πάπα εις Ιεροσόλυμα Αρχιεπίσκοπον Giuzeppe Lazzaroto.

Δ´.Τέλος ο Μακαριώτατος και πάλιν τη συνοδεία του Πατριαρχικού Επιτρόπου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως επεσκέφθη τον Αγγλικανόν Επίσκοπον εις Ιεροσόλυμα κ. Σουχέλ Νταουάνη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες