Εγκαίνια του Ιερού Ναού της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο (ΦΩΤΟ)

Loading...


«H Επίσημος Εξαρχία του Παναγίου Τάφου, συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο Εκκλησιών και προθάλαμος βοηθείας των απερχομένων εις τους Αγίους Τόπους Κυπρίων προσκυνητών και τόπος προσευχητικής αναφοράς αυτών» σχολίασε, στην ομιλία του στο περιθώριο  της τελετής των Εγκαινίων του ιερού Ναού της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρον χθες Σάββατο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. 

 Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει: 

Την πρωίαν του Σαββάτου, 27ης Απριλίου/10ης Μαίου 2014, έλαβε χώραν η τελετή των Εγκαινίων του ιερού Ναού της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου εις Κύπρον και η μετά την τελετήν των Εγκαινίων θεία Λειτουργία.

Το κτίριον της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου ευρίσκεται εις λίαν μικράν απόστασιν από την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Κύπρου. Τούτο ανηγέρθη εις γην ανήκουσαν εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και εις το παλαιότερον κτίριον, εκ του οποίου διεφυλάχθη ο,τι η Αρχαιολογική Υπηρεσία της Κύπρου έκρινε διατηρητέον.
Το νέον ανεγερθέν κτίριον συμπεριέλαβε ιερόν ναόν προς τιμήν της Αναλήψεως του Κυρίου και του αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου του Αγιοταφίτου του μαρτυρήσαντος παρά το Φρέαρ του Ιακώβ.
Το όλον έργον επετελέσθη με την έγκρισιν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, ανταποκριθείσης εις το αίτημα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Αι εργασίαι της αναδομήσεως, ανακαινίσεως και ανεγέρσεως του ιερού Ναού και των πέριξ αυτού αιθουσών διά την λειτουργίαν της Εξαρχίας και την διαμονήν του εκάστοτε Εξάρχου και την φιλοξενίαν των Αγιοταφιτών Πατέρων ωλοκληρώθησαν εις διάστημα διετίας περίπου, χάρις εις τα αόκνους προσπαθείας του Εξάρχου, Ιερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου και χάρις εις την συνεχή οικονομικήν στήριξιν του ευεργέτου του Πατριαρχείου κ. Ιγκόρ Αλτούτσκιν και επίσης χάρις εις τας γνώσεις και την εντιμότητα των αρχιτεκτόνων κ. Ιωάννου Αγησιλάου και του κ. Γεωργίου Καλαβά και εις τας γνώσεις και την διαφάνειαν του εργοδηγού κ. Ανδρονίκου.

Η νέα αύτη Εξαρχία ήλθε να αναπληρώση την έλλειψιν της παλαιάς Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Χρυσοστόμου Κουτσοβέντου, παραμεινάσης ανενεργού από της Τουρκικής κατοχής της Κύπρου το 1974 και να λειτουργή ως συνδετικός κρίκος της ζωής και της συνεργασίας των δύο αρχαίων Εκκλησίών Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Εκκλησίας Κύπρου εις το ποιμαντικόν, εκκλησιαστικόν, προσκυνηματικόν αυτών έργον και εις το ειρηνευτικόν, εκπαιδευτικόν και πολιτιστικόν αυτών έργον εις την Μέσην Ανατολήν.
Η τελετή των Εγκαινίων ετελέσθη κατά την τάξιν της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας μετά την ακολουθίαν του Όρθρου του Σαββάτου.
Συμφώνως προς την τάξιν ταύτην των Εγκαινίων, εγένετο η περιφορά των τιμίων λειψάνων από της Αγίας Τραπέζης διά μέσου του ιερού ναού πέριξ αυτού μετά της αναγνώσεως των σχετικών μετά των εγκαινίων ψαλμικών, Παλαιοδιαθηκικών και Ευαγγελικών αναγνωσμάτων.

Ακολούθως διά της επικλήσεως του Πατριάρχου «άρατε πύλας οι άρχοντες υμών και εισελεύσεται ο Βασιλεύς της δόξης» τρις, ήνοιξαν αι πύλαι του Ναού και εισήλθεν ο Πατριάρχης.

Μετά τούτο εγένετο η τοποθέτησις των τιμίων λειψάνων των εξ Ιεροσολύμων προερχομένων, εις το ῾φυτόν της αγίας Τραπέζης, η τοποθέτησις εν αυτώ των ονομάτων των κτιτόρων και άλλων, ων έκαστος κατά διάνοιαν έσχεν προς μνημόσυνον αιώνιον, η επικάλυψις διά της κηρομαστίχης και εν συνεχεία ο καθαρισμός της Αγίας Τραπέζης δι’ ύδατος και σάπωνος και κατόπιν η έκχυσις επ’ αυτής του αγίου Μύρου και ο διά τούτου καθαγιασμός των αγίων αντιμηνσίων,η επικόλλησις των εικόνων των τεσσάρων ευαγγελιστών επί της Αγίας Τραπέζης, η τοποθέτησις επ’ αυτής και η επίδεσις του κατασαρκίου η επένδυσις αυτής διά των αγίων καλυμμάτων και εν ω ταύτα συνέβαινον έσω του ιερού Βήματος, έξω εις τον κυρίως Ναόν επηλείφοντο αι εικόνες του τέμπλου και η τοίχοι του Ναού και ηγιάζοντο διά του αγίου Μύρου.
Της τελετής των Εγκαινίων διά τούτων τελεσθείσης και της Αγίας Τραπέζης αγιασθείσης και εγκαινιασθείσης, ήρξατο επ’ αυτής η θεία Λειτουργία.

Της συγκινητικής και πανηγυρικής Ορθοδόξου λειτουργίας ταύτης προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, έχων εκ δεξιών Αυτού συλλειτουργούντα τον και παρασχόντα την έγκρισιν διά την επανίδρυσιν της Εξαρχίας Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. Χρυσόστομον και πέριξ συλλειτουργούντας τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Κιτίου κ. Χρυσόστομον τον και Έξαρχον Ιερώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον, τον Πατριαρχικόν Επίτροπον Γάζης Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Τιβεριάδος κ. Αλέξιον, τον Γέροντα Αρχιγραμματέα Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχον, τους Αγιοσαββίτας Αρχιμανδρίτας π. Ευδόκιμον και π. Ιγνάτιον, άλλους Ιερομονάχους και Πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Κύπρου, τον Αρχιδιάκονον π. Ευλόγιον, τον Αρχιδιάκονον της ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου π. Κυπριανόν και πλειάδα ιερέων της Εκκλησίας της Κύπρου, πλήθος πιστού λαού, φίλων του Παναγίου Τάφου και προισταμένου αναμέσον αυτού τον συμπροσευχόμενον Μητροπολίτην Κηρυνείας κ. Χρυσόστομον, ψαλλούσης της χορωδίας υπό τον κ. Χρήστον Παντελήν (εις τον εσπερινόν) και της χορωδίας της ενορίας της Έγκωμης.
 

Άμα τη απολύσει της θείας λειτουργίας ηκολούθησε η προσφώνησις της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εχούσης ως έπεται ελληνιστί:

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής
και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομε,
Ιερώτατε Μητροπολίτα Βόστρων κ. Τιμόθεε,
Έξαρχε του Παναγίου Τάφου εν Κύπρω,
Ιερώτατοι Άγιοι Αρχιερείς,
Εξοχώτατοι κ. Υπουργοί,
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.

«Αύτη η κλητή και αγία ημέρα,
αγαλλιασώμεθακαί ευφρανθώμεν εν αυτή»
 Αφ’ ημερών γενέσεως του Χριστιανισμού, αφ’ ημερών ιδρύσεως της Εκκλησίας, αι Εκκλησίαι των Ιεροσολύμων και της Κύπρου ετέλουν εις πλήρη εν Χριστώ τω Θεώ ημών κοινωνίαν.
 Κατά την αψευδή μαρτυρίαν των Πράξεων των Αποστόλων, «οι Απόστολοι, οι διασπαρέντες από της θλίψεως της γενομένης επί Στεφάνω, διήλθον έως Φοινίκης και Κύπρου και Αντιοχείας» (Πραξ. 11, 19), κηρύσσοντες Χριστόν ενανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα, αναστάντα και εις ουρανούς αναληφθέντα.
Ο σπαρείς υπό των αγίων Αποστόλων σπόρος του Ευαγγελίου έπεσεν εις γην αγαθήν, την ψυχήν των αυτοχθόνων Κυπρίων και εφύτρωσε και εβλάστησε και έφερε καρπόν πολύν, μάρτυρας, οσίους και ομολογητάς της αμωμήτου Ορθοδόξου ημών πίστεως.
Εις την αρχαίαν ελληνικήν πολιτιστικήν παράδοσιν της Κύπρου προσετέθη η νέα αποστολική, δηλονότι του Χριστού, η τοσούτον ζωντανή και πλουσία, η και συντελέσασα εις την απόδοσιν εις την Εκκλησίαν της Κύπρου, παρά το μικρόν αυτής μέγεθος εις φυσικά όρια, του Αυτοκεφάλου, λόγω της προσφοράς αυτής εις την εκκλησιαστικήν ζωήν.
Αξιοποιούσα το προνόμιον τούτο η Εκκλησία της Κύπρου, ως και εκείνο της γεωγραφικής αυτής θέσεως, πολλάκις διά μέσου των αιώνων συμπαρεστάθη εις αδελφάς εμπεριστάτους ομόρους Εκκλησίας, προσφέρουσα αυταίς φιλάδελφον φιλοξενίαν αλλά και αύτη εκ τούτων εδέχθη βοήθειαν, οσάκις απέβαινε στόχος επιθέσεων και κατακτήσεων και υφίστατο τας εκ τούτων δεινάς δοκιμασίας.
Εν τοιούτον πλαίσιον εκκλησιαστικής συνεργασίας εδημιουργήθη ιδιαιτέρως μεταξύ της Εκκλησίας Ιεροσολύμων και της Εκκλησίας της Κύπρου. Εξόριστοι Πατριάρχαι Ιεροσολύμων εύρον φιλόξενον καταφύγιον εις την Εκκλησίαν και νήσον της Κύπρου, οι Κύπριοι δε προσκυνηταί είχον πάντοτε ιδιαιτέραν παρουσίαν εις την Αγίαν Γην και προσέφερον σημαντικήν βοήθειαν εις την Εκκλησίαν Ιεροσολύμων.

Πολλοί είναι οι μαρτυρούμενοι Κύπριοι Αγιοταφίται, οι εκκινήσαντες εκ Μονών της Κύπρου, ως του Κύκκου, Σταυροβουνίου και άλλων, οι ποικιλαχώς δημιουργήσαντες έργον σπουδαίον εις την Εκκλησίαν των Ιεροσολύμων, ανακαινιστικόν, ως ο Ιορδάνου Επιφάνιος επί του Όρους των Ελαιών και εκπαιδευτικόν, ως ο Ιερώνυμος Μυριανθεύς εν τη Σχολή του Τιμίου Σταυρού, προπάντων δε ο Κύπριος Αγιοταφίτης Φιλούμενος, ο διά του αίματος αυτού αναδειχθείς νέος ιερομάρτυς παρά το Φρέαρ του Ιακώβ και ενταχθείς εις την χορείαν των αγίων του ουρανίου στερεώματος της Εκκλησίας, εις το όνομα του οποίου ομού μετά της θείας Αναλήψεως του Κυρίου αφιερούται ο ευκλεής ναός ούτος.

Αξιοποιούσα τας ευνοικάς προϋποθέσεις ταύτας η Εκκλησία Ιεροσολύμων απέκτησε εις Κύπρον τη εγκρίσει των πολιτικών και εκκλησιαστικών Αρχών και περιουσίαν εξ αφιερώσεων και δωρεών. Αύτη είναι εγκατεσπαρμένη εις διαφόρους περιοχάς της νήσου, κυρίως δε εις την ιστορικήν Ιεράν Μονήν Αγίου Χρυσοστόμου Κουτσοβέντου, υφιστάμενην άχρι σήμερον τας συνεπείας της Τουρκικής κατοχής.

Λόγω της τοιαύτης καταστάσεως, υπήρξε ανάγκη συντηρήσεως, αναδομήσεως και ανακαινίσεως του χώρου τούτου τη φιλαδέλφω εγκρίσει της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, ίνα η επί τούτου εις το εξής η Επίσημος Εξαρχία του Παναγίου Τάφου, συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο Εκκλησιών και προθάλαμος βοηθείας των απερχομένων εις τους Αγίους Τόπους Κυπρίων προσκυνητών και τόπος προσευχητικής αναφοράς αυτών, ιδίως δε σημείον αναφοράς, συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Εκκλησίας της Κύπρου, ίνα συνεχίζουν αύται να διαδραματίζουν, ως συνέβη κατά τα τελευταία έτη, ρόλον ειρηνευτικόν και συμφιλιωτικόν διά τους Χριστιανούς και όλους τους κατοίκους της Μέσης Ανατολής.

Το έργον τούτο ήχθη σχετικώς ταχέως εις πέρας χάρις πρώτον εις την άνωθεν θείαν βοήθειαν, αυτήν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και χάρις επίσης εις τας αόκνους προσπαθείας του Εξάρχου Ημών Ιερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, προς τον οποίον ευκφράζομεν την Ημετέραν ευαρέσκειαν, χάρις εις την οικονομικήν συνδρομήν και ενίσχυσιν του ευσεβούς Προσκυνητού κ. Ίγκορ Αλτούσκιν, μεγάλου ευεργέτου του Παναγίου Τάφου, προς τον οποίον και απονέμομεν σήμερον την ανωτάτην τιμητικήν διάκρισιν του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου και χάρις εις την εντιμότητα και αφιλοκέρδειαν του αρχιτέκτονος κ. Ανδρονίκου.

Επί τω λίαν σημαντικώ και ιστορικώ γεγονότι τούτω δόξαν και ευχάριστίαν αναπέμπομεν τω αγίω Τριαδικώ Θεώ τω ευλογήσαντι και ικανώσαντι Ημάς, ίνα φθάσωμεν εις την ευλογημένην ταύτην ώραν. Ωσαύτως δε ευχαριστούμεν Υμίν, Μακαριώτατε Αχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμε και την περί Υμάς Ιεράν Σύνοδον της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου, τοις παρασχούσι την έγκρισιν της επανιδρύσεως της Εξαρχίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων παρά την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Κύπρου, τω Εξοχωτάτω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νικολάω Αναστασιάδη, τω Ιερωτάτω Μητροπολίτη Βόστρων κ. Τιμοθέω, Εξάρχω του Παναγίου Τάφου εν Κύπρω, τω αρχιτέκτονι κ. Ανδρονίκω και παντί συμβαλόντι ηθικώς ή οικονομικώς εις την αποπεράτωσιν αυτής και ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός ημών στερεοί τον Οίκον τούτον άχρι συντελείας των αιώνων προς αγιασμόν των επισκεπτομένων τούτον Κυπρίων και άλλων προσκυνητών, των αγαπώντων την ευπρέπειαν του οίκου του Κυρίου, και προς δόξαν του αγίου ονόματος Αυτού. Γένοιτο. Χριστός Ανέστη!

Ηκολούθησε η ανάγνωσις υπό του Μακαριωτάτου της ᾽ευαρεσκείας᾽ Αυτού και της Αδελφότητος προς τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον η επίδοσις εις Αυτόν του απονεμηθέντος τω ευεργέτη κ. Ιγκόρ Αλτούσκιν παρασήμου του Μεγάλου Σταυροφόρου του Παναγίου Τάφου, ίνα επιδώση αυτώ, απουσιάζοντι, λόγω ασθενείας.

Επί τούτοις ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος ηυχαρίστησε τω Θεώ διά την καθοδήγησιν των βημάτων αυτού εις την διακονίαν της Μητρός των Εκκλησιών, τω Μακαριωτάτω, διότι ανέθεσεν Αυτώ την τιμητικήν διακονίαν του Εξάρχου του Παναγίου Τάφου, τω Θεώ και πάλιν, διότι ηξίωσεν Αυτόν, ίνα ολοκληρώση το έργον τούτο της Εξαρχίας, τω ευεργέτη κ. Ιγκόρ Αλτούτσκιν διά την αμέριστον αυτού οικονομικήν συμπαράστασιν άχρι τέλους ολοκληρώσεως του έργου τούτου και εις την ψάλλουσαν χορωδίαν του κ. Χρήστου Παντελή και της ενορίας της Έγκωμης και εις πάσιν τοις βοηθήσασιν αυτώ εις την ολοκλήρωσιν του έργου τούτου και απένειμεν αρχιερατικόν εγκόλπιον μετ᾽ εικόνος της Αναλήψεως εις τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. Χρυσόστομον.
Εν συνεχεία τούτων εγένετο η αποκάλυψις της κτιτορικής επιγραφής, ανηρτημένης παρά την είσοδον της Εξαρχίας και έλαβε χώραν μικρά δεξίωσις αναψυχής – ελαφρόν πρωινόν εις το προαύλιον της Μονής.

Την μεσημβρίαν παρετέθη υπό του Εξάρχου, Μητροπολίτου Βόστρων γεύμα εις το ξενοδοχείον Royal.
Διαρκούντος του γεύματος τούτου ωμίλησεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού ελληνιστί:

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Κύπρου και πάσης Ιουστινιανής κ. κ. Χρυσόστομε,
Ιερώτατε Μητροπολίτα Βόστρων κ. Τιμόθεε,
Κύριε Ίγκορ Αλτούτσκιν,
Αγαπητοί κύριοι συνδαιτημόνες,
Αύτη η ημέρα, ην εποίησεν ο Κύριος αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτ­η, αναφωνεί μελωδικώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.
Όντως η σημερινή ημέρα είναι ημέρα αγαλλιάσεως. Καί τούτο διότι εορτάζομεν αφ᾽ ενός τα εγκαίνια της του Χριστού Αναστάσεως και αφ᾽ ετέρου τα εγκαίνια του νεωστί πηγέντος θυσιαστηρίου της δόξης του Θεού εν τω ιερώ τόπω της ανασυσταθείσης Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου εν τη ιστορική και πολυπαθεί μεγαλονήσω της φιλτάτης ημών Κύπρου.
Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, ούσα αγιογραφικώς Μήτηρ των Εκκλησιών και το του Θεού κατοικητήριον, ουδέποτε έπαυσε διά μέσου της ιεράς ιστορίας δηλονότι της ιστορίας του Χριστιανισμού και διά της Ορθοδοξίας να κηρύσση και να ευαγγελίζεται Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα. Τούτο δε ποιεί ουχί μόνον διά λόγων, αλλά και δι᾽ έργων, τουτέστιν διά των Παναγίων σεβασμάτων των Προσκυνημάτων, τα οποία αποτελούν τα ορατά και απτά μαρτύρια της πίστεώς μας.
Εν τοιούτον αψευδές και ορατόν μαρτύριον της πίστεώς μας ανδείχθη σήμερον εν μέσω του αμπελώνος της αγιοτόκου και αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου, ης υμείς προίστασθε ως Προκαθήμενος της αγάπης του μαρτυρίου του Χριστού, του αναστάντος εκ νεκρών.

Λέγομεν δε τούτο, διότι η αψευδής μαρτυρία του κενού (άδειου) Τάφου του Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού εν τη αγία πόλει Ιερουσαλήμ αποτελεί την ακένωτον πηγήν του φωτός της δόξης του Θεού, αλλά και την ζώσαν ελπίδα της Αναστάσεως Αυτού.
Ο άγιος Πατήρ της Εκκλησίας μας Κύριλλος Αλεξανδρείας …. ερμηνεύων τον μεγαλοφωνώτατον προφήτην Ησαίαν, ονομάζει τας ανά την οικουμένην συσταθείσας Εκκλησίας νήσους, τα δε αυταίς ταίς νήσοις εγκαινιαζόμενα θυσιαστήρια, προέκτασιν του ενός θυσιαστηρίου του θεμελιωθέντος και εγκαινισθέντος εν Κρανίου τόπω, δηλονότι του Γολγοθά του απολυτρωτικού και ζωηρρύτου αίματος του Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού.
Τούτο δε λέγει ο Άγιος Πατήρ, ίνα περιτράνως διαδηλώση την ενότητα της μιάς, αγίας Καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας αφ᾽ ενός, αλλά και την ενότητα της πίστεως και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος του Χριστού αφ᾽ ετέρου.

Μακαριώτατε,
η κατά κόσμον ιστορία της γης της Κύπρου εδοκίμαζε και δοκιμάζει την ασυμφωνίαν των ανθρώπων του Πύργου της Βαβέλ. Όμως η ιερά ή μάλλον η κατά Χριστόν αναστάντα ιστορία της Κύπρου απολαμβάνει την συμφωνίαν της κοινωνίας του Πνεύματος του αγίου, του Πνεύματος του Χριστού. Απολαμβάνει την εν Αγίω Πνεύματι συμφωνίαν πάντων των αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών και δη των Ιεροσολύμων.

Μακαριώτατε, επιτρέψατέ μας παρακαλώ, όπως εξ ονόματος συμπάσης της Αγιοταφιτικής ημών Γεραράς Αδελφότητος των τιμίων ημών Συνοδών, ιδιαιτέρως δε του ακαμάτως και αόκνως εργαζομένου Εξάρχου του Παναγίου Τάφου εν Κύπρω και Πατριαρχικού ημών εκπροσώπου παρ᾽ υμίν Ιερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κυρίου Τιμοθέου, εκφράσωμεν την βαθυτάτην ευγνωμοσύνην ημών προς την υμετέραν πεφωτισμένην Μακαριότητα και την περί αυτήν αγίαν και Ιεράν Σύνοδον της αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, ως επίσης και τας θερμοτάτας ευχαριστίας μας προς τας πολιτικάς και τοπικάς αρχάς διά την παρασχεθείσαν βοήθειαν προς εκπλήρωσιν του θεαρέστου όντως τούτου εκκλησιαστικού έργου.
Τέλος επιτρέψατέ μου, αγαπητοί συνδαιτημόνες, όπως υψώσωμεν το ποτήριον ημών υπέρ υγείας και ενισχύσεως του κυρίου Ιγκόρ Αλτούτσκιν μετά της συζύγου αυτού και των τέκνων αυτών αναδειχθέντων μεγάλων ευσεβών συνδρομητών του Παναγίου Τάφου και της εν Κύπρω Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου. Χριστός Ανέστη.
Διά τούτων επεσφραγίσθησαν αι λειτουργικαί, εκκλησιαστικαί και κοινωνικαί εκδηλώσεις των εγκαινίων ολοκληρωθέντος του μεγάλου και σημαντικύ έργου του Ιερού Ναού της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου εις Κύπρον.Ετικέτες