Βεβήλωσαν το παρεκκλήσι της Αγίας Σιών (φωτο)

Loading...


Την νύκτα της Τετάρτης, 30ης Ιανουαρίου/12ης Φεβρουαρίου 2014, οι ιεροσπουδασταί της επί του λόφου της Αγίας Σιών Ιερατικής Σχολής του Πατριαρχείου εύρον το πλησίον αυτής κείμενον παρεκκλήσιον του Αγίου Πνεύματος παρεβιασμένον και μέρος της εν αυτώ Αγίας Τραπέζης εθραυσμένον.

Εις την βέβηλον ταύτην πράξιν, την τρίτην εντός ενός έτους, προέβησαν ακραία θρησκευόμενα πρόσωπα  της πέριξ του τάφου του Δαβίδ κειμένης Γιεσιβά – Ιουδαικής Θρησκευτικής Σχολής, τα οποία και εξερρίζωσαν διά τρίτην φοράν τα φυτευθέντα υπό του Πατριαρχείου εις την εκεί γην δενδρύλλια.

Κίνητρον της βιαίας πράξεως ταύτης είναι η εναντίωσις της επί της Αγίας Σιών Χριστιανικής παρουσίας.

Το Πατριαρχείον κατεδίκασεν απεριφράστως την βέβηλον ταύτην  πράξιν και προέβη εις καταγγελίαν εις την Ισραηλινήν Αστυνομίαν.

alt
altΕτικέτες