Συγχαρητήρια του Αλεξανδρείας Θεόδωρου στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Loading...


Συγχαρητήρια επιστολή προς τον νέο πρωθυπουργό απέστειλε ο .

Η επιστολή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Εξοχώτατε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, χάρις και έλεος του Δωρεοδότου Θεού εφ’ Υμάς.

Εμφορούμενοι υπό αισθημάτων ιδιαζούσης τιμής προς το υμέτερον Πρόσωπον, μετά πολλής χαράς επικοινωνούμεν μεθ’ υμών ίνα εκφράσωμεν τας συγχαρητηρίους ευχάς της ημών Μετριότητος επί τη επαξία εκλογή υμών εις το αξίωμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος.

Όθεν ευχόμεθα υμίν πάσαν επιτυχίαν και ενίσχυσιν, εις την επιτέλεσιν των υψίστων καθηκόντων υμών προς αντιμετώπισιν των προβλημάτων της Πατρίδος ημών. Αι ευχαί και ευλογίαι των γονέων σας, η αγάπη και εκτίμησις των συγγενών σας και των πολυπληθών φίλων σας, να συνοδεύουν την υψηλήν και πολυεύθυνον θέσιν σας.

Επί δε τούτοις, συγχαίροντες και πάλιν, προσευχόμεθα διαπύρως όπως ο Παντοδύναμος Θεός διατηρή υμάς εν υγιεία και δυνάμει αδιαπτώτω και αείποτε ευλογή τα οράματα και τας ευγενείς προσπαθείας υμών.

† Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β’tilegrafima.gr