Τρισάγιο Βαρθολομαίου στον τάφο του Πατριάρχου Αθηναγόρα

Loading...


Το Σάββατον, 6ην Ιουλίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησε κατά την εν τω Ναϋδίω της εν τη νήσω Πρώτη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Θείας Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, επί τη ενάρξει της εφετεινής περιόδου λειτουργίας της Παιδοπόλεως και της Στέγης εργαζομένων Νεανίδων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, ο οποίος προηγουμένως υπεδέξατο τον Παναγιώτατον εν τη αποβάθρα της νήσου, και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, όμιλος φοιτητών εκ του εξωτερικού, κάτοικοι και παραθερισταί εκ των νήσων. Μετά την απόλυσιν, ο Πατριάρχης ετέλεσεν εν τω αυλογύρω της Ι. Μονής το καθιερωμένον Τρισάγιον προ του τάφου του Μ. Ευεργέτου του Γένους ημών Συμεών Σινιόσογλου και τον Αγιασμόν.
Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω αυλογύρω της Μονής, καθ’ην ωμίλησαν η Ευγεν. κ. Μαρία Ρομποπούλου, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, και ο Πατριάρχης, συγχαρείς το Διοικητικόν Συμβούλιον της Παιδοπόλεως και τους εθελοντάς και απευθυνθείς πατρικώς εις τους τροφίμους αυτής, οι οποίοι παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. Επηκολούθησε γεύμα, ευλογηθέν υπό της Α.Θ.Παναγιότητος.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 6ης Ιουλίου, καθ’ον παρέστη συμπροσευχόμενος όμιλος προσκυνητών εκ της εν Θεσσαλονίκη Ελληνικής Μαραθωνίου Κολυμβήσεως, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Αθηνάς Χατζίκου, Αντιπροέδρου αυτής, ήτις και προσεφώνησε μεθ’ υιικών αισθημάτων τον Παναγιώτατον, ο Οποίος και αντεφώνησε καταλλήλως, ενώ, την επομένην, Κυριακήν, 7ην ιδίου, επί τη ιερά μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.
Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας και πιστοί εντεύθεν και εξ Ελλάδος.
Μετά την απόλυσιν, ο Παναγιώτατος έψαλε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου Μ. Οικονόμου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας Μελετίου Σακκουλίδου, διακονήσαντος επί τεσσαρακονταετίαν και πλέον εν τη Κοινότητι Κοντοσκαλίου.
Εν συνεχεία, ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, ο Εντιμ. κ. Χρήστος Ινεπέκογλου, εκ μέρους των εν Αθήναις Κοντοσκαλιανών, και ο Πατριάρχης. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική Αιθούση.

* * *
Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον προ του τάφου του αοιδίμου προκατόχου Αυτού Πατριάρχου Αθηναγόρου, επί τη 41η επετείω από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.

Συνάντησις διά την Α’ βάθμιον Εκπαίδευσιν
Το απόγευμα της Παρασκευής, 5ης Ιουλίου ε.ε., προσκλήσει της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου, του και Αρχιεπισκόπου και Ποιμενάρχου της Κωνσταντινουπόλεως, επραγματοποιήθη σύσκεψις εν τοις Πατριαρχείοις προς ενημέρωσιν Αυτού και ανταλλαγήν απόψεων επί θεμάτων της προνηπιακής, προσχολικής και πρωτοβαθμίου εκπαιδεύσεως εν όψει του νέου σχολικού έτους και της ευχαρίστου πραγματικότητος της αυξήσεως του αριθμού των νεαρών βλαστών της Ομογενείας.

Συμμετέσχον ο Σεβ. Πρωτοσυγκελλεύων, οι Ελλογ. Σύμβουλος Εκπαιδεύσεως και εκπρόσωποι των Δημοτικών Σχολείων του Ζαππείου, της Πριγκήπου και της Ίμβρου, ο Εντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, η υπεύθυνος του Εργαστηρίου Προνηπίων Αγ. Τριάδος Σταυροδρομίου και εκπρόσωπος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

Μεταξύ άλλων συνεζητήθησαν και τα θέματα συστάσεως Επιτροπής Παιδείας συμβουλευτικού χαρακτήρος και συμβολής των Κοινοτήτων μας εις την συντήρησιν και προώθησιν της ομογενειακής παιδείας, διά την πλήρη υποστήριξιν της οποίας είπεν η Α.Θ.Παναγιότης ότι δεν θα παύση η στοργική μέριμνα της Μητρός Εκκλησίας κατά την μακράν παράδοσιν αυτής.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Κλεόπαν Στρογγύλην, εκ της Ι. Μητροπόλεως Βοστώνης.
– Την Οσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ηγουμένην της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Χορτιάτου της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, μετά της Οσιωτ. Μοναχής Ειρήνης, εκ των αδελφών αυτής, και του Εντιμ. κ. Μενελάου Σουλτάνη, Ιερορράπτου.
– Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Παιδοπόλεως, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Μαρίας Ρομποπούλου, Αντιπροέδρου αυτού.
– Τον Ελλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
– Τον Ελλογ. Δρα κ. Παντελεήμονα Καλαιτζίδην, Διευθυντήν της Θεολογικής Ακαδημίας Βόλου, ώτινι και ηυχήθη πατρικώς επί τη εγγιζούση ονομαστική αυτού εορτή, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαρίας.
– Τον Εντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Nervin, εντεύθεν. 
– Τον Εντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, Επιστημονικόν Συνεργάτην του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. δίδος Ελένης Πάνου, Ορθοδοντικού.
– Τον Εντιμ. κ. Απόστολον Ντινίδην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Όλγας, εντεύθεν, υποβαλόντας σέβη και εξαιτησαμένους την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτών.
– Την Ευγενεστάτην κυρίαν Κωνσταντίαν Χριστοδούλου, μετά των θυγατέρων αυτής Μαριάννης και Ελένης, εκ Λονδίνου.

* * *
Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τους γάμους του ζεύγους Mehmet Hocaoğlu και Özlem Polat, εν τη Αιθούση Τελέσεως Γάμων του Δήμου Σισλή, την Κυριακήν, 7ην Ιουλίου.
* * *
Σεπτή εντολή, κληρικός της Πατριαρχικής Αυλής επεσκέφθη την εν τω εν Çağlayan νοσοκομείω Florence Nightingale νοσηλευομένην Ευγεν. κ. Ελισάβετ Ν. Νικολαίδου και ηυχήθη αυτή τα εικότα.