Το χρονικό της επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Ρώμη (Video)

Loading...


Η επίσκεψις τής Α. Θ. Παναγιότητος εις τό Βατικανόν
Ως προανηγγέλθη, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη τήν Δευτέραν, 18ην τ.μ. Μαρτίου, εις Ρώμην διά νά παραστή εις τήν ενθρόνισιν τής Α. Αγιότητος τού νέου Πάπα Φραγκίσκου.

Εις τό αεροδρόμιον υπηντήθη υπό τού Σεβ. Μητροπολίτου Ιταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, κληρικών αυτού καί αξιωματούχων τού Ποντιφηκού Συμβουλίου επί τής προωθήσεως τής Ενότητος τών Χριστιανών, κατέλυσε δέ εις τόν εν τώ Βατικανώ «Οίκον τής Αγίας Μάρθας», όπου προσωρινώς διαμένει καί ο Πάπας.

Η πρώτη συνάντησις τών δύο ανδρών εγένετο αυθημερόν τό εσπέρας πρό τού δείπνου, εις τό οποίον αμφότεροι παρεκάθησαν, καί ο Πατριάρχης τή παρακλήσει τού Πάπα ηυλόγησε τήν τράπεζαν. Κατά τήν διάρκειαν τού δείπνου οι δύο Προκαθήμενοι είχον εγκάρδιον συνομιλίαν.

Τήν πρωΐαν τής επομένης, ο Πατριάρχης παρηκολούθησεν εν τή πλατεία τού Αγίου Πέτρου, από διακεκριμένης τιμητικής θέσεως, τήν επίσημον λειτουργίαν, τελεσθείσαν υπό τού Πάπα μετά πολλών Καρδιναλίων, επί τή αναλήψει τών νέων καθηκόντων αυτού, παρουσία πολυπληθών αντιπροσωπειών Εκκλησιών, Θρησκευμάτων, κρατών καί κυβερνήσεων. Εις τήν κατάλληλον στιγμήν τής θείας λειτουργίας ο Πάπας καί ο Πατριάρχης αντήλλαξαν τόν εν Χριστώ αδελφικόν ασπασμόν.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη εόρτιος τράπεζα εν τώ καταλύματι καθ’ ήν ο Πατριάρχης ήγειρε πρόποσιν υπέρ τής υγείας καί τής επιτυχίας τής Α. Αγιότητος εν τώ υψηλώ λειτουργήματι αυτής.

Τήν πρωΐαν τής Τετάρτης ο Πάπας εδέχθη κατ’ ιδίαν τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην, μεθ’ού έσχεν ημίωρον συνομιλίαν εν αδελφικώ κλίματι, εκφρασθείσης εκατέρωθεν τής επιθυμίας καί τής προθέσεως περαιτέρω προωθήσεως τών σχέσεων μεταξύ τών δύο Εκκλησιών, ως καί συνεργασίας υπέρ τής προστασίας τού φυσικού περιβάλλοντος. Κατά τήν επικοινωνίαν ταύτην ο Πατριάρχης αφ’ ενός μέν προσεκάλεσε τήν Α. Αγιότητα νά επισκεφθή τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως έπραξαν καί οι τρείς προκάτοχοι αυτής, αφ’ ετέρου δέ προέτεινεν όπως πραγματοποιήσουν κοινόν προσκύνημα εις Ιεροσόλυμα επ’ ευκαιρία τής πεντηκοστής επετείου τής ιστορικής εν αυτοίς συναντήσεως τών προκατόχων αυτών Παύλου Στ’ καί Αθηναγόρου. Η Α. Αγιότης ασμένως απεδέχθη αμφοτέρας τάς προτάσεις ταύτας.

Ακολούθως ο νέος Πάπας εδέχθη ομοθυμαδόν τούς εκπροσώπους τών διαφόρων Ορθοδόξων Εκκλησιών, τών λοιπών Χριστιανικών δογμάτων καί διεκκλησιαστικών Οργανισμών καί άλλων θρησκειών, ελθόντας εις Ρώμην διά τήν ενθρόνισιν αυτού, εκ μέρους δέ όλων τόν προσεφώνησεν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, τόν οποίον καί ηυχαρίστησεν ο Πάπας Φραγκίσκος ως «αδελφόν Ανδρέαν».

Τό εσπέρας ο Πατριάρχης επέστρεψεν εις τήν έδραν Αυτού διά τού αεροσκάφους τού Εντιμολ. Άρχοντος Μ. Λογοθέτου κ. Θεοδώρου Αγγελοπούλου, όστις καί Τόν συνώδευσε μέχρι τού αεροδρομίου τής Πόλεως.

{youtube}PVqN4pZTGXg{/youtube}