Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την βία ανά τον κόσμο

Loading...


Τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκφράζει τήν έντονον αυτού ανησυχίαν διά τήν επιδείνωσιν τής εξαπλουμένης ανά τόν κόσμον σήμερον βίας.
Από τήν Αμερικήν έως τήν Αφρικήν, διά μέσου τής Ευρώπης καί τής Ασίας, αι ήπειροι ευρίσκονται αντιμέτωποι μέ φαινόμενα μισαλλοδοξίας, τά οποία όχι μόνον αποδυναμώνουν τήν παγκόσμιον ειρήνην, αλλά καί αποτελούν ισαρίθμους αρνήσεις τής ανθρωπίνης αξιοπρεπείας.

Ρατσιστικοί φόνοι, γενοκτονίαι, εθνοκαθάρσεις, αντισημιτισμός, καταστροφαί χώρων λατρείας κ.λπ. αποτελούν πράξεις βαρβαρότητος, αι οποίαι πρέπει νά καταγγελθούν ρητώς καί απεριφράστως, ιδιαιτέρως όταν διαπράττωνται υπό τό πρόσχημα τής θρησκείας.

Τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον ανησυχεί ιδιαιτέρως μέ τήν κατάστασιν εις τήν Μέσην Ανατολήν, εις τήν Νιγηρίαν καί εις τό Σουδάν. Αι μεταξύ Χριστιανών καί Μουσουλμάνων συγκρούσεις εις τάς εν λόγω περιοχάς πρέπει νά ξεπερασθούν μέ τήν ενίσχυσιν τής αγάπης πρός τόν πλησίον, ως εκφράσεως τού ειρηνικού δεσμού μεταξύ τών ανθρώπων. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον ανησυχεί επίσης πολύ διά τό μέλλον τού λαού τής Συρίας καί τό μέλλον τού Χριστιανισμού εις τήν χώραν αυτήν, απευθύνει δέ έκκλησιν πρός όλους τούς πρωταγωνιστάς τής συγκρούσεως νά σιγήσουν τά όπλα λόγω τού επείγοντος χαρακτήρος τής καταστάσεως εξ επόψεως ανθρωπιστικής.

Η λύσις όλων αυτών τών συγκρούσεων περνά πρωτίστως από τόν διάλογον. Διότι, εκτός από τήν καλλιτέραν κατανόησιν τών διαφορών μας, ο διάλογος αποτελεί παράγοντα αλλαγής καί καταλλαγής. Ως εκ τούτου, οι θρησκευτικοί ηγέται τού κόσμου έχουν τήν ηθικήν υποχρέωσιν νά αντισταθούν εις τόν πόλεμον καί νά προαγάγουν τήν ειρήνην ως ουσιαστικήν αναγκαιότητα. Οι θρησκευτικοί ηγέται οφείλουν, εις τόν μεταξύ των διάλογον, νά τονίσουν μετ’ εμφάσεως τήν ειρήνην τού Θεού εντός ενός κόσμου αναταραχής. Η θρησκεία δέν δύναται καί δέν πρέπει νά χρησιμεύση ως έρεισμα τού πολέμου καί τής συγκρούσεως, μέ τήν χρήσιν ως μοχλού τού φονταμενταλισμού καί τού φανατισμού δι’ αμιγώς πολιτικούς σκοπούς.

Πράγματι, επαναλαμβάνομεν αόκνως ότι τό έγκλημα, τό οποίον διαπράττεται εν ονόματι τής θρησκείας, αποτελεί έγκλημα κατά τής θρησκείας. Ο διάλογος αποτελεί τό μοναδικόν σημείον ελπίδος, τό οποίον δύναται νά μάς οδηγήση εις τήν ανέρευσιν τής ειρήνης.
Ούτως, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος καί τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκφράζουν τήν αλληλεγγύην καί τήν συμπάθειάν των πρός όλας τάς κοινότητας, αι οποίαι πλήττονται από τάς βιαιότητας αυτάς. Απευθύνουν ειδικώτερον θερμήν έκκλησιν πρός όλας τάς Ορθοδόξους αυτοκεφάλους Εκκλησίας, πρός όλας τάς Χριστιανικάς Εκκλησίας καί Κοινότητας, ως καί πρός τούς Διεθνείς Οργανισμούς, τά Κράτη καί κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως, νά συμβάλουν εις τήν επικράτησιν τής ειρήνης επί τού πολέμου καί τού μίσους.