Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Αγιοκατάταξη του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού

Loading...


Συνήλθεν, υπό τήν προεδρείαν τής Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία καί Ιερά Σύνοδος εις τάς τακτικάς αυτής συνεδρίας από τού Σαββάτου, 1ης, μέχρι καί τής Δευτέρας, 3ης τ. μ. Δεκεμβρίου 2012.

Κατ᾿ αυτάς εθεώρησεν άπαντα τά εν τή ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿  ών καί έλαβε τάς προσηκούσας αποφάσεις, εισηγήσει δέ τής Κανονικής Επιτροπής κατέταξεν εις τό Αγιολόγιον τής Ορθοδόξου Εκκλησίαν τόν μοναχόν Νικηφόρον Τζανακάκην, τόν Λεπρόν, εκ τού χωρίου Σηρικαρίου τής Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, τής μνήμης αυτού αγομένης τή 4η Ιανουαρίου.

Εν τέλει τών συνεδριών τούτων,  αντηλλάγησαν μεταξύ τής Α. Θ. Παναγιότητος καί τού Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου, εκ μέρους τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου, εόρτιοι προσφωνήσεις καί αντιφωνήσεις επί ταίς επερχομέναις Εορταίς τού Αγίου Δωδεκαημέρου.