Θαυμασμός Βαρθολομαίου για το σύστημα εκπαίδευσης και τις κοινωνικές παροχές στη Φινλανδία (φωτο)

Loading...


Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Την μεσημβρίαν της Παρασκευής, 13ης Σεπτεμβρίου, η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, μετέβη εις το Προεδρικόν Μέγαρον Mäntyniemi και εγένετο δεκτός υπό του Εξοχ. Προέδρου της Δημοκρατίας της Φιλλανδίας κ. Suali Niinistö, αποδοθεισών πασών των προβλεπομένων υπό του Πρωτοκόλλου τιμών τω Υψηλώ επισκέπτη.

Κατά την συνάντησιν, εις την οποίαν παρέστησαν και οι Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, Μητροπολίται Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος και Ελσιγκίου κ. Αμβρόσιος, ο Πρόεδρος καλωσώρισε δι’ εγκαρδίου προσφωνήσεως τον Πατριάρχην, τονίσας ότι και η νέα Πατριαρχική επίσκεψις εις την χώραν του περιποιεί τιμήν εις αυτήν.
Ο Πατριάρχης, αντιφωνήσας, εξέφρασε προς τον Πρόεδρον τας ευχαριστίας της Μητρός Εκκλησίας και του Ιδίου προσωπικώς διά την τιμητικήν υποδοχήν ταύτην, ήτις υποδηλοί τον σεβασμόν του Κράτους της Φιλλανδίας προς τον θεσμόν του Οικουμενικού Θρόνου.

1

Επί πλέον, ο Πατριάρχης εξέφρασε τόσον την ευγνωμοσύνην Του προς τας πολιτειακάς και τας πολιτικάς αρχάς της χώρας διά την επιδεικνυομένην, αξιέπαινον, συμπαράστασίν των προς την ανεγνωρισμένην τοπικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν, όσον και τον θαυμασμόν Του διά τα σύγχρονα επιτεύγματα της Φιλλανδικής κοινωνίας, γεγονός το οποίον πιστοποιείται εκ του παραδειγματικού τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος και των προσφερομένων εν τη χώρα κοινωνικών παροχών περιθάλψεως και ασφαλίσεως. Ακόμη ο Πατριάρχης απήντησεν εις ερωτήσεις του κ. Προέδρου διά την κατάστασιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Τουρκία και διά τας διορθοδόξους σχέσεις.
Προ της ολοκληρώσεως της επισκέψεως ταύτης, αντηλλάγησαν δώρα μεταξύ του Προέδρου και του Πατριάρχου.

Εκείθεν ο Πατριάρχης μετά της τιμίας Συνοδείας Του μετέβησαν δι’ εθιμοτυπικήν επίσκεψιν εις την εν τη χώρα ταύτη Πρεσβείαν της Τουρκικής Δημοκρατίας, του Εξοχ. Πρέσβεως αυτής κ. H. Selah Korutürk παραθέσαντος επίσημον γεύμα προς τιμήν της Α.Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, Όστις και και απήντησε καταλλήλως εις την φιλόφρονα πρόποσιν του αμφιτρύωνος.

Μετά ταύτα, ο Πατριάρχης μετά της Συνοδείας Του μετέβησαν εις τον Διεθνή Αερολιμένα Ελσιγκίου και ανεχώρησαν δι’ ιδιωτικής πτήσεως εις την Πόλιν, προπεμφθέντες τιμητικώς υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος μετά της περί αυτόν Ιεραρχίας και του ι. κλήρου, του Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στεφάνου και του Εξοχ. κ. Πρέσβεως της Τουρκίας.

Τοιουτοτρόπως κατεκλείσθη η δεκαήμερος επίσκεψις του Οικουμενικού Πατριάρχου εις τον Ευρωπαικόν Βορράν, επ’ ευκαιρία του εορτασμού της ενενηκοστής επετείου της αυτονομίας των Εκκλησιών Φιλλανδίας και Εσθονίας, αι οποίαι σήμερον ακμάζουν και προοδεύουν υπό την στοργικήν σκέπην και την κανονικήν προστασίαν της πρωτοθρόνου εν τη Ορθοδοξία Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

1