Στον οίκο των Μεθοδιστών ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Loading...


Συνεχίζων η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης την επίσημον επίσκεψιν Αυτού εις Εσθονίαν μετέβη χθες την πρωίαν, Παρασκευήν, 6ην Σεπτεμβρίου, εις τον εν Ταλλίνη ευκτήριον οίκον των Μεθοδιστών, ένθα έσχε συνάντησιν, πρώτον μεν, με τον επί κεφαλής της Λουθηρανικής Εκκλησίας εν Εσθονία Αρχιεπίσκοπον κ. Andres Pǒder, τον και Πρόεδρον του Εσθονικού Συμβουλίου Εκκλησιών (Estonian Council of Churches), ύστερον δε, με τα μέλη του ειρημένου Συμβουλίου, τα οποία επαρουσίασαν εις τον Πατριάρχην, εν συντομία, την ιστορίαν και την δράσιν των Εκκλησιών αυτών, του Παναγιωτάτου απευθύναντος προς αυτούς σχετικόν χαιρετισμόν και ενημερώσαντος αυτούς, απαντητικώς, περί της ζωής και δράσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης επεσκέφθη τον Δήμαρχον Ταλλίνης κ. Edgar Savissar, ο οποίος υπεδέχθη τον υψηλόν επισκέπτην εις την είσοδον του ιστορικού Δημαρχείου, όπου μετά τας προσφωνήσεις, αφού ο Παναγιώτατος και η τιμία Συνοδεία Αυτού εξεναγήθη εις τους χώρους αυτού και ακολούθως εις την παλαιάν μεσαιωνικήν πόλιν της Ταλλίνης, παρεκάθησεν εις επίσημον γεύμα παρατεθέν, προς τιμήν Αυτού, υπό του κ. Δημάρχου.

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ο Πατριάρχης επεσκέφθη εθιμοτυπικώς την εν Εσθονία Πρεσβείαν της Ελλάδος, όπου εγένετο ευλαβώς δεκτός υπό του Πρέσβεως Εξοχ. κ. Κωνσταντίνου Κατσαμπή και των συνεργατών αυτού. Εκεί επεδόθη Αυτώ υπό του Εντιμ. κ. Aavo Kärmas, Προέδρου του Εθνικού Εσθονικού Ταχυδρομείου, επετειακόν γραμματόσημον, εκδοθέν εις ανάμνησιν της Πατριαρχικής επισκέψεως υπό των αρμοδίων κρατικών αρχών, επί τη 90η επετείω από της ανακηρύξεως της τοπικής Εκκλησίας ως Αυτονόμου υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Την εκδήλωσιν ετίμησαν διά της παρουσίας αυτών ο Εξοχ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Toomas-Hendrik Ilves, ως και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Arnold Rüütel.

Το παρών, ωσαύτως, εις την επίσημον ταύτην δεξίωσιν έδωσαν ο Υπουργός Πολιτισμού Εξοχ. κ. Rein Lang, πολλοί Πρέσβεις, μεταξύ των οποίων της Ρωσσίας, της Ουκρανίας, της Λετονίας, της Τουρκίας, της Κύπρου, της Πολωνίας, του Βελγίου, της Φινλανδίας και της Ιταλίας, καθώς και μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας και εκπρόσωποι της Εσθονίας εις το Συμβούλιον της Ευρώπης, ως και οι επί κεφαλής των Χριστιανικών Εκκλησιών της Εσθονίας.
Ο Πατριάρχης προ της αναχωρήσεώς Του εκ της Ελληνικής Πρεσβείας υπέγραψεν, ως είθισται κατά την τοπικήν εθιμοτυπίαν, σειράν γραμματοσήμων, τα οποία επεδόθησαν εις τους παρευρεθέντας εις την ειρημένην εκδήλωσιν.
Το εσπέρας ο Πατριάρχης παρεκάθησεν εις επίσημον δείπνον εις το Meriton Grand Hotel, τη συμμετοχή εκπροσώπων των Γραμμάτων και των Τεχνών της χώρας και των Εξοχωτάτων Πρέσβεων των Ορθοδόξων χωρών εν Εσθονία, και απηύθυνεν αυτοίς λόγους ενισχυτικούς επαινέσας την συμβολήν των μεν εις την πνευματικήν ζωήν της χώρας, των δε εις την καλλιέργειαν αγαθών σχέσεων μεταξύ αυτής και των αντιστοίχων χωρών των.

1