Στο Φανάρι ο Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά

Loading...


Το εσπέρας του Σαββάτου, 14ης Σεπτεμβρίου, ο Εξοχ. κ. John Baird, Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, πραγματοποιών επίσκεψιν εις Τουρκίαν, προσήλθεν εις τα Πατριαρχεία και εγένετο δεκτός μετ’ αισθημάτων εγκαρδιότητος υπό του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.
Τον Εξοχώτατον συνώδευον ο Εξοχ. κ. John T. Holmes, Πρέσβυς εν Αγκύρα, ο Εντιμ. κ. Shawn Steil, Γενικός Πρόξενος ενταύθα, και συνεργάται αυτού. Κατά την συνάντησιν, διαρκείας μιάς ώρας, παρέστη και ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Βαρθολομαίος, Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εθίγησαν δε κατ’ αυτήν θέματα αφορώντα εις το Κέντρον της Ορθοδοξίας, την ευρυτέραν περί αυτό περιοχήν και την Ορθόδοξον Παροικίαν, ελληνικήν και ουκρανικήν, εν Καναδά.
Σημειωτέον, ότι η επίσκεψις αύτη ήτο η δευτέρα της Α. Εξοχότητος εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον.
Τη Αυτού Εξοχότητι απεδόθησαν αι προβλεπόμεναι τιμαί.

alt