Σμύρνη: Ετελέσθησαν οι Παρακλητικοί Κανόνες σε ιστορικούς Ναούς

Εντός κλίματος κατανύξεως ετελέσθησαν υπό τού οικείου Ποιμενάρχου οι Παρακλητικοί Κανόνες πρός τήν Υπεραγίαν Θεοτόκον εις ιστορικούς Ναούς τής Ι. Μητροπόλεως Σμύρνης.

Τό εσπέρας τής 6ης Αυγούστου ε.έ., ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος εχοροστάτησεν εις τόν Μέγαν Παρακλητικόν Κανόνα εις τόν Ι. Αγίασμα τής Παναγίας Γαλακτοτροφούσης, τό οποίον ανήκεν εις τήν πάλαι ποτέ ενορίαν τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου καί Ευαγγελιστού άνω πόλεως Σμύρνης καί ευρίσκεται πλησίον αυτού, σήμερον σωζομένης μόνον τής εισόδου αυτού.

Τό Ι. Αγίασμα είναι αρχαίον, υπόγειον, κατά δέ τήν παράδοσιν προσήρχοντο εις αυτό αι θηλάζουσαι μητέρες μετά τών γαλακτοτροφουμένων βρεφών των καί ελάμβανον τήν θεομητορικήν ευλογίαν. Εις τό τέλος τής υπογείου στοάς, η οποία καλύπτεται μέχρι ύψους
τινός υπό ύδατος, υπάρχουν υπολείμματα τοιχογραφίας τής Παναγίας Γαλακτοτροφούσης.

Τό εσπέρας τής επομένης, 7ης ιδίου, ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος μετέβη εις τό χωρίον Μπουρνόβα, Κοινότητα ανήκουσαν εις τήν Ι. Μητρόπολιν Σμύρνης, καί εχοροστάτησεν κατά τόν Μικρόν Παρακλητικόν Κανόνα πρός τήν Υπεραγίαν Θεοτόκον εις τόν ιστορικόν Ναόν Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού. Ο Ναός αυτός καί ο Ναός τών Αγ. Βουκόλου καί Πολυκάρπου, μαζί μέ τό εξωκκλήσιον τού Προφήτου Ηλιού, τό οποίον χρήζει αποκαταστάσεως, είναι οι μοναδικοί σωζόμενοι σήμερον Ναοί τής Ι. Μητροπόλεως Σμύρνης.

Μετά τό πέρας τής Ι. Ακολουθίας ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος ανέγνω Τρισάγιον, όπισθεν τού πάλαι ποτέ Ι. Βήματος τού Ναού, υπέρ αναπαύσεως τών αοιδίμων κτιτόρων αυτού καί τών αειμνήστων μελών τής Ρωμαιορθοδόξου Κοινότητος Μπουρνόβα.

Τόν Ναόν επεσκέφθη διά πρώτην φοράν η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τό 2015, ο Οποίος εφύτευσε καί ελαίαν εις τόν χώρον όπισθεν αυτού, κατόπιν δέ αδείας τών Αρμοδίων Αρχών τελείται κατ έτος η ετησία πανήγυρις αυτού, τήν 14ην Σεπτεμβρίου.