Πως υποδέχτηκε το Φανάρι το 2014

Loading...


Μεθ᾿ ιεροπρεπείας και εν εορταστική ατμοσφαίρα εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η 1η του ανατείλαντος έτους 2014.

Κατά τον Μ. Εσπερινόν της παραμονής, Τρίτης, 31ης Δεκεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γ. Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γ. Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου, Γ. Δέρκων κ. Αποστόλου, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ικονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ελπιδοφόρου και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ο Πανιερ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, και οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος και Αβύδου κ. Κύριλλος.
Μετά το πέρας του Εσπερινού, ο Πατριάρχης εδέχθη τους αγίους Αρχιερείς, μετά των οποίων αντήλλαξε τον εόρτιον ασπασμόν, και ευλογήσας έκοψε και διένειμεν αυτοίς την Αγιοβασιλόπιτταν, του εν αυτή χρυσού νομίσματος λαχόντος εις το τεμάχιον του Θεοφιλ. Επισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου.

Επηκολούθησεν εν τω Πατριαρχικώ Γραφείω, κατά το έθος, η επίσημος ακρόασις της Πατριαρχικής Αυλής, καθ᾿ ην, εξ ονόματος των κληρικών και λαικών υπαλλήλων αυτής, προσεφώνησε την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην, ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, και αντεφώνησεν ο Πατριάρχης. Εν συνεχεία υπέβαλον τα εόρτια σεβάσματα αυτών οι Πατριαρχικοί υπάλληλοι, ηγουμένου του Αρχικλητήρος. 

Εν συνεχεία οι άγιοι Αρχιερείς και οι εκκλησιασθέντες ανήλθον εις την Αίθουσαν του Θρόνου, ένθα κατά την διάρκειαν της επί τω Νέω Έτει δεξιώσεως προσεφώνησαν τον Πατριάρχην, εκ μέρους μεν της Ιεραρχίας του Θρόνου ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος, εξ ονόματος δε των ενταύθα Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, ο Εντιμολ. κ. Αθανάσιος Αγγελίδης, Άρχων Πριμικήριος, του Πατριάρχου αντιφωνήσαντος καταλλήλως και αναφερθέντος εις τας κατά το παρελθόν έτος ιεράς Αυτού αποδημίας και λοιπάς δραστηριότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εις τας κατά το νέον έτος 2014 προγραμματιζομένας τοιαύτας.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Ιερολ. Αρχιδιάκονον του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ιωάννην Χρυσαυγήν, εξ Αμερικής, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη εγγιζούση ονομαστική αυτού εορτή.
– Τούς Εντιμ. κ. κ. Δημήτριον Συμεωνίδην και Κωνσταντίνον Καλλέντζην, Επιχειρηματίας, εκ Θεσσαλονίκης.

altΕτικέτες