Ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Loading...Τήν πρωΐαν τής Τετάρτης, 8ης Αυγούστου, ο Εξοχ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, επεσκέψατο τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον, συνοδευόμενος υπό τών Εντιμ. κ.κ. Γεωργίου Γιαννοπούλου, συνεργάτου αυτού, καί Ευθυμίου Γαβριηλίδου, Δικηγόρου. Τή Α. Εξοχότητι, ήτις προσεκύνησε καί εις τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, απεδόθησαν αι υπό τού Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν αναχώρησιν αυτής εκ τών Πατριαρχείων.


* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν: Τούς Οσιωτ. Ιερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Διάκονον κ. Ευλόγιον, Αγιοπαντελεημονίτας, εκ τής ενταύθα Ρωσσικής Παροικίας, κομίσαντας Αυτώ τόν ειθισμένον άρτον επί τή, κατά τό παλαιόν ημερολόγιον, εορτή τού Αγίου Παντελεήμονος καί προσκαλέσαντας Αυτόν όπως χοροστατήση εν τώ εν Γαλατά φερωνύμω Μετοχίω επί τή πανηγύρει αυτού.