Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο 1ο παγκόσμιο φόρουμ της Πόλεως, παρουσία του Ιεροσολύμων Θεοφίλου και του πρωθυπουργού της Τουρκίας

Loading...


– Τό εσπέρας τής Παρασκευής, 12ης Οκτωβρίου, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επέστρεψεν εκ τού εις Βατικανόν ταξιδίου Αυτού, υπαντηθείς εν τώ αεροδρομίω τής Πόλεως υπό τού Σεβ. Πατριαρχικού Επιτρόπου Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου.

– Τήν πρωΐαν τού Σαββάτου, 13ης ιδίου, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό τού Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ετίμησε διά τής συμμετοχής Αυτού τήν εν τώ Συνεδριακώ Κέντρω Lütfı Kırdar έναρξιν τού 1ου Παγκοσμίου Φόρουμ τής Πόλεως (1st Istanbul World Forum), τή παρουσία τού Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ’ καί τού Εξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργού τής Τουρκίας, καί άλλων προσωπικοτήτων.

Μετά τήν εναρκτήριον ομιλίαν τής Α. Εξοχότητος ο Πατριάρχης αντήλλαξε μετ’αυτής χαιρετισμόν καί εγκαρδίους λόγους αβροφροσύνης. Τήν επομένην, Κυριακήν, 14ην ιδίου, ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νήφων μετέβη εις τό ως άνω Συνεδριακόν Κέντρον καί ανέγνωσε τήν ομιλίαν τής Α.Θ.Παναγιότητος, μέ θέμα: «Θρησκεία καί Δικαιοσύνη».

– Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τώ Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τόν Μ. Εσπερινόν τού Σαββάτου, 13ης Οκτωβρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τής Κυριακής τών Αγίων Πατέρων τής Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου, 14ης ιδίου, καθ’ήν εκκλησιάσθη ικανός αριθμός πιστών εκ τού εξωτερικού.

Ο Μακ. Πατριάρχης Ιεροσολύμων εις τήν Πόλιν

Τό εσπέρας τής Παρασκευής, 12ης Οκτωβρίου, η Α.Θ. Μακαριότης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ’ αφίκετο αεροπορικώς εις τήν Πόλιν ημών, πρός συμμετοχήν εις τό συγκληθέν, μεταξύ 13ης καί 14ης Οκτωβρίου, 1ου Παγκοσμίου Φόρουμ τής Πόλεως, συνοδευόμενος υπό τού Ιερολ. Αρχιδιακόνου κ. Αθανασίου Θεμιστοκλέους καί τού Εντιμ. κ. Nader Elias Moghrabi, Νομικού.

Τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αυτού υπεδέχθησαν εν τώ αεροδρομίω τής Πόλεως οι Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Ειρηναίος καί Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ανδρέας, ως καί ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Επίτροπος τού Παναγίου Τάφου ενταύθα.

Τήν μεσημβρίαν τού Σαββάτου, ο Παναγιώτατος παρέθεσε γεύμα πρός τιμήν τού Μακαριωτάτου εν τώ εν Πικριδίω εστιατορίω Halat, ενώ τό εσπέρας τής ιδίας Ούτος περιεποιήθη τόν υψηλόν επισκέπτην Αυτού εν τώ εν Θεραπείοις εστιατορίω Kıyı.

Τό εσπέρας τής Κυριακής, 14ης ιδίου, ο Μακαριώτατος επέστρεψεν εις τά ίδια, προπεμφθείς υπό τών Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου, Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου, καί Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Σελαλματζίδου.