Ο Πατριάρχης στη Γαλλία και στη Βηρυτό για την κηδεία του Πατριάρχου Αντιοχείας

Loading...


Τήν πρωΐαν τής Παρασκευής, 7ης Δεκεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ανεχώρησε διά πτήσεως τών Τουρκικών Αερογραμμών εις Νίκαιαν Γαλλίας, εκείθεν δέ θά μεταβή εις Κάννας ίνα ομιλήση κατά τό υπό τού Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (IFRI) συγκληθησόμενον 5ον συνέδριον «5th WORLD POLICY CONFERENCE».

Τό Σάββατον, 8ην ιδίου, θά επισκεφθή τήν ελληνικήν παροικίαν Κυανής Ακτής-Μονακό. Εις τό Πριγκηπάτον θά παραλάβη παρά τού ΡΚαθολικού Αρχιεπισκόπου ναόν τιθέμενον εις τήν διάθεσιν τών Ορθοδόξων τής περιοχής διά τάς λειτουργικάς ανάγκας αυτών.

Τήν Κυριακήν, 9ην τ.μ., θά μεταβή εις Βηρυτόν, ένθα θά προστή τής εξοδίου Ακολουθίας τού αοιδίμου Πατριάρχου Αντιοχείας κυρού Ιγνατίου, εκείθεν δέ θά μεταβή εις Παρισίους, όπου, κατά τήν τριήμερον παραμονήν Αυτού, θά συναντηθή μετά τών Εξοχ. κ. κ. Francois Hollande, Προέδρου τής Γαλλίας, Jean-Marc Ayrault, Πρωθυπουργού αυτής, Υπουργών καί άλλων επισήμων.

Τόν Παναγιώτατον συνοδεύουν οι Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ανδρέας καί Μ. Ιεροκήρυξ κ. Βησσαρίων καί ο Εντιμ. κ. Συμεών Φραντζελάς, Αρχικλητήρ Αυτού. Εις τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν θά προστεθή εν Γαλλία πλήν τού οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου κ. Εμμανουήλ καί ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Σινώπης κ. Αθηναγόρας.

Τόν Πατριάρχην προέπεμψεν εν τώ αεροδρομίω τής Πόλεως ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.