Ο Πατριάρχης με τους νέους της Ομογένειας

Loading...


Τό Σάββατον, 3 Νοεμβρίου 2012, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος, έσχε τήν ευκαιρίαν τής πατρικής επικοινωνίας πρός τούς μαθητάς Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως, φοιτητάς Πανεπιστημίων, εργαζομένους νέους τής Ομογενείας, ως καί τούς εξ Ελλάδος ενταύθα παρεπιδημούντας νέους, εν τοίς πλαισίοις τής διοργανωθείσης υπό τής Μητρός Εκκλησίας ημερησίας εκδρομής εις Ανατολικήν Θράκην.

Πρώτος σταθμός τής περιοδείας είχεν ορισθή η Ηράκλεια τής Προποντίδος (Marmara Ereğlisi), ένθα τόν Πατριάρχην, τήν τιμίαν συνοδείαν Αυτού, απαρτιζομένην εκ τών Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί … Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Πανοσιολ. Υπογραμματέως κ. Ιωακείμ καί Μ. Ιεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, Ιερολ. Διακόνου κ. Νήφωνος καί Εντιμολ. Άρχοντος κ. Ευστρατίου Ζεγκίνη, καί τόν 100μελή όμιλον τών νέων υπεδέχθησαν οι Ελλογιμ. κ. Αντώνιος Χατζόπουλος, Εκπαιδευτικός, Özkan Ertuğrul, Καθηγητής Αρχαιολογίας καί Ιστορίας τής Τέχνης τού εν Αδριανουπόλει Πανεπιστημίου Θράκης (Trakya Üniversitesi), καί Önder Öztürk, Διευθυντής τού Αρχαιολογικού Μουσείου Ραιδεστού, μετά συνεργατών αυτών.

Ο Πατριάρχης εξεναγήθη, ομού μετά τών νέων εκδρομέων, εις χώρον ανασκαφών τού Υπουργείου Πολιτισμού, εν τοίς πλαισίοις τών οποίων η αρχαιολογική σκαπάνη έφερεν εις τό φώς ευρήματα παλαιοχριστιανικού ναού, ειδικώτερον δέ τό δάπεδον καί τά περίτεχνα ψηφιδωτά αυτού τρικλίτου βασιλικής, εκτάσεως 1.200 τετρ.μ., χρονολογουμένης από τού τέλους τού 5ου μ.Χ. αιώνος, ακολούθως δέ εις ανοικτόν χώρον πρασίνου εν τώ κέντρω τής ειρημένης παραθαλασσίου κωμοπόλεως τής Προποντίδος, ένθα εκτίθενται κίονες, επιγραφαί καί άλλα ευρήματα τής αρχαίας Ηρακλείας.

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης μετέβη εις Περίστασιν (Şarköy), ένθα ηυλόγησε τό παρατεθέν εν τώ εστιατορίω Deniz γεύμα.
Ακολούθως, διελθών τά χωρία Ηρακλείτσα, Καλαμίτσα καί Μυριόφυτον, αφίχθη εις Χώραν τής Μητροπόλεως Γάνου καί Χώρας καί κατηυθύνθη εις τήν Μονήν τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου, ανεγερθείσαν εις τήν θέσιν καταστραφείσης βυζαντινής Μονής υπό τού Ιερομονάχου Διονυσίου Καλαφάτη εν έτει 1865, υπαντηθείς υπό τού ιδιοκτήτου αυτής καί τών αμπελώνων τής περιοχής κ. Cem Çetintaş.

Αφού περιηγήθη τούς χώρους τής ερειπωθείσης Μονής ο Πατριάρχης ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως τών ψυχών τών προκεκοιμημένων αειμνήστων Μητροπολιτών τής περιοχής καί τού κτίτορος τής Μονής, επί τή δύσει δέ τού ηλίου όπισθεν τών πλαγιών τού Κουμβάου Όρους έψαλεν, ομού μετά τών μετεχόντων τής εκδρομής, τό «Φώς Ιλαρόν». Ηκολούθησεν υπαίθριος δεξίωσις παρατεθείσα υπό τής οινοποιείας Melen, επίσκεψις εις τούς χώρους παρασκευής καί εμφιαλώσεως τών προϊόντων αυτής καί επιστροφή εις τά ίδια. Ο Πατριάρχης εις διαφόρους σταθμούς τής ημερησίας ταύτης εκδρομής απηύθυνε πατρικούς λόγους στοργής καί συμβουλών πρός τούς προσφιλείς Αυτώ νέους.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τώ εν Φαναρίω Ι. Ναώ τού Αγίου Γεωργίου, εκ τών εν τή Πόλει Μετοχίων τού Παναγίου Τάφου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τής Κυριακής, 4ης Νοεμβρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Ιταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, επί κεφαλής πολυπληθούς ομίλου Κληρικών καί λαϊκών εκ τής κατ’ αυτόν Ι. Μητροπόλεως, καί Ρεθύμνης καί Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, ο Θεοφιλ. Εψηφισμένος Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος εν τή Πόλει, όμιλος προσκυνητών εξ Εδέσσης, υπό τήν ηγεσίαν τού Εντιμ. κ. Δημητρίου Γιάννου, Δημάρχου, καί εκ τού Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, καθώς καί πιστοί εντεύθεν.

Μετά τήν απόλυσιν, ο Πατριάρχης ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως τών ψυχών τών ενταύθα αναπαυομένων αοιδίμων Πατριαρχών Ιεροσολύμων καί εν συνεχεία ωμίλησαν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Επίτροπος τού Παναγίου Τάφου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί ο Πατριάρχης.
Επηκολούθησε δεξίωσις εν τώ αυλογύρω τού Ιερού Ναού.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αυλοποτάμου κ. Ευγένιον, συνοδευόμενον υπό τού Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Γαλεράκη καί τών Εντιμ. κ. κ. Γεωργίου Τσικώγια καί Ιωάννου Πεσδεμιώτου.
Τόν Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Θεοφύλακτον Βίτσον, εκ τής Ι. Μητροπόλεως Ιταλίας καί Μελίτης. Τόν Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ευδόκιμον Καρακουλάκην, εκ τής Ι. Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας καί Φιλαδελφείας.

Τάς Οσιωτ. Μοναχάς Ηλιανήν, Στεφανίδα καί Εμμέλειαν, εκ τού εν Ορμυλία Χαλκιδικής Ι. Πατριαρχικού καί Σταυροπηγιακού Μετοχίου Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου, επί τή λήξει τής διακονίας αυτών εν τή Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή.
Τόν Εντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Άρχοντα Πρωτέκδικον τής Αγίας τού Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά τής συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ελένης, εκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Εξεπροσωπήθη:
– Υπό τού Θεοφιλ. Επισκόπου Ελαίας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κηδείαν τής αειμνήστου Σταυρούλας Κουλουριώτου, μητρός τού Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτου, Ηγουμένου τής εν Μεγάροις Ι. Μονής Αγίας Παρασκευής Μαζίου, εκ τού Ι. Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Μεγάρων, τό Σάββατον, 3ην Νοεμβρίου.

– Υπό τού Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου, Κληρικού τής Ι. Μητροπόλεως Γλυφάδας, κατά τήν πραγματοποιηθείσαν υπό τής Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ) εκδήλωσιν πρός τιμήν τού Εντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Άρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος-Εκπροσώπου τών Μειονοτικών Βακουφίων εις τό Συμβούλιον τής Γενικής Διευθύνσεως Βακουφίων, εν τή εν Αθήναις έδρα τής Τραπέζης τής Ελλάδος, τήν Παρασκευήν, 2αν Νοεμβρίου.

– Κατά τήν εν τώ Ζωγραφείω Λυκείω δοθείσαν υπό τής θεατρικής ομάδος τού Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης παράστασιν τού μονολόγου τού Jean Cocteau «Τό Ψέμα» καί τού θεατρικού έργου τού Giovanni Papini «Ο Πειρασμός τού Ιούδα», τό Σάββατον, 3ην Νοεμβρίου.