Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε διάλεξη για τον Απόστολο Παύλο

Loading...


Το Σάββατον, 21ην Δεκεμβρίου, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας την εν τη έδρα του Συνδέσμου Αποφοίτων του Ζωγραφείου Λυκείου οργανωθείσαν υπό της Ι. Μητροπόλεως Δέρκων διάλεξιν του Ελλογιμ. κ. Χαραλάμπους Ατματζίδου, Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Ο Απόστολος Παύλος και η παράδοση του Ευαγγελίου στα έθνη».

* * *
Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Κυριακήν προ της Χριστού Γεννήσεως, 22αν Δεκεμβρίου, εχοροστάτησεν εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Νεοχωρίου κατά την Θ. Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξε, κατά την τάξιν, ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.
Εκκλησιάσθησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος και πιστοί εντεύθεν.
Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική Αιθούση, καθ’ην ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο Εντιμ. κ. Αλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος της Κοινότητος, και ο Πατριάρχης.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολον, παρουσιάσαντα Αυτώ τον άρτι χειροτονηθέντα υπ’αυτού Ιερολ. Διάκονον κ. Πορφύριον Καρατζίκον, μετά του Εντιμολ. κ. Γεωργίου Κουκουτσίδου, Άρχοντος Πρωτεκδίκου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, και του Ελλογιμ. κ. Χαραλάμπους Ατματζίδου.
– Τον Εντιμολ. κ. Σπυρίδωνα Λιονάκην, Άρχοντα Νομοφύλακα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εκ Χανίων.
– Τον Εξοχ. Πρέσβυν κ. Victor Tvircun, Γενικόν Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, μετά της οικογενείας αυτού.
– Τον Εντιμ. κ. Jens Odlander, νέον Γενικόν Πρόξενον της Σουηδίας εν τη Πόλει.
– Την Ευγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζή, Πρόεδρον της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Τενέδου, μετά του αυταδέλφου αυτής Εντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου.

* * *
Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:

– Την εν τω εν Σταυροδρομίω ΡΚαθολικώ ναώ της Θεοτόκου (Santa Maria) τελεσθείσαν λειτουργίαν επί τη συμπληρώσει 50 ετών από της εισόδου εις την ιερωσύνην του Οσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Gwenolé Jeusset, το Σάββατον, 21ην Δεκεμβρίου.
– Την πραγματοποιηθείσαν έναρξιν της εκθέσεως ζωγραφικής του Εντιμ. κ. Bercuhi Berberyan, εν τη εν Σισλή Κοινοτική αιθούση της ενταύθα Βουλγαρικής Παροικίας, αυθημερόν το εσπέρας