Ο Γεν. Γραμματέας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών στο Φανάρι

Loading...


Τήν Δευτέραν, 3ην Δεκεμβρίου, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέξατο εις κατ’ ιδίαν ακρόασιν τόν Αιδεσιμολ. Δρα κ. Guy Liagre, νέον Γενικόν Γραμματέα τού Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC), παρουσία τών Σεβ. Μητροπολιτών Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Προέδρου τού Συμβουλίου, καί Σασίμων κ. Γενναδίου, ως καί τού Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ιωακείμ, Υπογραμματέως τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου.

Ο Αιδεσιμολ. κ. Guy Liagre εξελέγη εις τήν Γεν. Γραμματείαν τού Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών τόν Ιανουάριον τού λήγοντος έτους 2012, επισκέπτεται δέ τό Οικ. Πατριαρχείον εν τοίς πλαισίοις τών επαφών αυτού μετά τών Εκκλησιών-μελών τού ως άνω Συμβουλίου εν όψει τής κατά μήνα Ιούλιον 2013 συγκληθησομένης εν Βουδαπέστη ΙΔ’ Γεν. Συνελεύσεως αυτού.

* * *

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν εν τώ Σισμανογλείω Μεγάρω πραγματοποιηθείσαν έναρξιν τής φιλοτελικής εκθέσεως «Από τήν Ολυμπία στούς Ολυμπιακούς», τήν Δευτέραν, 3ην ιδίου.