Λαμπρός εορτασμός του Αγίου Παντελεήμονα στην Απολλωνιάδα Προύσης

Κατόπιν ἀδείας τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν ἑωρτάσθη καὶ ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ στὸν ὁμώνυμον πανηγυρίζοντα .

Ἀφ’ ἑσπέρας, τὴν Πέμπτην 26ην Ἰουλίου, στὴν Φραγκισκανικὴ Ἐκκλησία στὴν Προύσα, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, 27η Ἰουλίου, ἐτελέσθη στον ίδιο ναό Θεία Λειτουργία μὲ τὴν συμμετοχὴ πιστῶν καὶ προσκυνητῶν ἐκ Πόλεως ἀλλὰ καὶ ἐξ Ἑλλάδος.
Στις ὡς ἄνω ἀκολουθίες ἐχοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος. Παρόντες ἦσαν ὁ Ἐντιμότατος Γενικὸς Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει κ. Oleksandr Gaman μετὰ τῆς συζύγου αὐτοῦ καὶ ὁ Ἐντιμότατος Πρόξενος κ. Maksim Vdovichenko καθὼς καὶ ἡ Ἐντιμοτάτη κα. Εἰρήνη Καλογεροπούλου ἐκ τοῦ Δήμου Nilüfer.
Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν παρετέθη ἑόρτιος τράπεζα.