Καθαίρεση Κληρικού από την Ιερά Σύνοδο του Οικ.Πατριαρχείου

Την Ιερέα από τη Μητρόπολη Πριγκηπονήσσων αποφάσισε η .

Το ανακοινωθέν του αναφέρει:

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας την Παρασκευήν, 13ην και το Σάββατον, 14ην τ.μ. Ιανουαρίου 2017.

Εν αρχή αντηλλάγησαν μεταξύ του Πατριάρχου και του α’ τη τάξει των συνοδικών συνέδρων Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, εκ μέρους της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αι ειθισμέναι ευχαί επί τη εισόδω εις το νέον έτος.

Κατά την διάρκειαν των συνεδριών τούτων επεβλήθη τω Διακόνω Μηνά Μοσχάλη, άχρι τούδε κληρικώ της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, η ποινή της καθαιρέσεως από του ον έφερε βαθμού ιερωσύνης και επανήχθη ούτος εις τας τάξεις των λαικών, διά τα εις α υπέπεσεν εκκλησιαστικά παραπτώματα.

Κατά τας συνεδρίας ταύτας εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.