Ιστορική δήλωση Βαρθολομαίου: Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Loading...


Επιμέλεια- Γιάννης Παπανικολάου-ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ– Δήλωση-βόμβα του  κ. Βαρθολομαίου για την Θεολογική Σχολή της Χάλκης.  Σε συνέντευξη του στην ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας «Ὁ Κόσμος» διευκρίνισε ότι έως τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά η ιστορική Σχολή.

-Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σπυρίδωνα Χαραλάμπους, Ἐκδότην, καί Ἰωάννην Δραμιτινόν, Ἀρχισυντάκτην τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ὁμογενειακῆς Ἐφημερίδος «Ὁ Κόσμος», εἰς οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν.

Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης βρίσκεται σὲ λόφο, ποὺ ὀνομάζεται “Λόφος τῆς Ἐλπίδας”, στὴ Χάλκη τῶν Πριγκηποννήσων τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ Σχολὴ εἶναι ἐγκαταστημένη ἐντὸς τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ποὺ ἱδρύθηκε κατὰ τὴν παράδοση ἀπὸ τὸν Μεγάλο ἅγιο Πατριάρχη Ἱερὸ Φώτιο (9 ος αἰ.), ἐνῷ ὑπάρχουν βάσιμες μαρτυρίες γιὰ προγενέστερη μοναστικὴ παρουσία στὸ χῶρο αὐτό.

Ἡ ἀνίδρυση καὶ ἡ ἀνασύσταση τῆς Μονῆς συνδέεται, ἐκτὸς τοῦ ἀναφερθέντος Ἱ. Φωτίου, καὶ μὲ τοὺς Οἰκουμενικοὺς Πατριάρχες Μητροφάνη Γ´ καὶ Γερμανὸ Δ´. Ὁ τελευταῖος, ὁ Γερμανὸς Δ´ (1842-1845) ἐπισκέφθηκε τὴ Μονὴ τὸ 1842, εἶδε κατεστραμμένες καὶ ἐρειπωμένες τὶς ἐγκαταστάσεις της καὶ ἀφοῦ ἔλαβε τὴ σχετικὴ ἄδεια ἀπὸ τὶς ὀθωμανικὲς ἀρχὲς προχώρησε στὴν ἀνοικοδόμησή της.tilegrafima.gr