Η ομιλία του Πατριάρχη κατά την «Νύκτα των Εκκλησιών» στο Brno της Τσεχίας

Loading...


Ομιλία τής Α. Θ. Παναγιότητος τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου επί τή Ενάρξει τής Αγρυπνίας τής «Νυκτός τών Εκκλησιών» εν τώ Ορθοδόξω Ναώ Αγίου Wenceslav Brno

(24 Μαΐου 2013)
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Μπρνό καί Ολομούτς κύριε Συμεών, Τοποτηρητά τού Θρόνου τής Αγιωτάτης Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας,

Ιερώτατοι εκπρόσωποι τών κατά τόπους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών,

Εντιμότατε κύριε Michal Hasek, Περιφερειάρχα τής περιοχής Νοτίου Μοραβίας,

Εντιμότατε κύριε Roman Onderka, Δήμαρχε Brno,

Αδελφοί καί τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Χριστός Ανέστη!

Εν δοξολογία τού παναγίου Ονόματος τού Αναστάντος Κυρίου ημών, τελούμεν σήμερον εν συμπροσευχή, εν ενί πνεύματι καί μιά καρδία, ορώντες «θυσίαν τετελειωμένην» τό έργον τών Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τήν αγρυπνίαν ταύτην εις μνήμην καί τιμήν των καί εις αναγνώρισιν καί ευγνώμονα αξιολόγησιν τής αποστολής αυτών εκ Κωνσταντινουπόλεως, παρά τών τότε Πατριάρχου καί Αυτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως, καί τής ιεραποστολικής δραστηριότητος αυτών, εν κόπω καί μόχθω, εν νυκτί καί ημέρα, εν θυσίαις καί εν κινδύνοις, εις τήν ευλογημένην ταύτην γήν τής Μοραβίας, κομίζοντες εις πάντας υμάς τούς παροικούντας εν τή περιοχή ταύτη τήν ειρήνην καί τήν ευλογίαν τού εκ τάφου ανατείλαντος Δεσπότου ημών Κυρίου Ιησού Χριστού καί απευθύνοντες εις υμάς τόν αναστάσιμον χαιρετισμόν «Χριστός Ανέστη» καί τό «Χαίρετε» τού Κυρίου. Καί πάλιν ερoύμεν Χαίρετε, αδελφοί καί τέκνα εν Κυρίω.

Έτι πλέον συγκινούμεθα καί δοκιμάζομεν μεγάλην πνευματικήν χαράν, διότι σήμερον εν Μπρνό συναντώμεθα καί συναναστρεφόμεθα μέ Ορθοδόξους Χριστιανούς ομολογουμένην έχοντας τήν πηγαίαν ευλάβειαν καί παραδοσιακήν τήν αφοσίωσίν των πρός τήν Εκκλησίαν, ιδιαιτέρως πρός τήν κ λ η ρ ο ν ο μ ί α ν τών Αγίων αυταδέλφων Θεσσαλονικέων Πατέρων καί Ισαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου.

Καθορώντες τά αποτελέσματα καί τήν αύξησιν εκατονταπλασιόνως τής σ π ο ρ ά ς εκείνων τών ασυγκρίτων Αγίων τής πίστεως καί τής αγάπης, ανανεούμεν καί ημείς τάς δυνάμεις ημών, λαμβάνοντες χάριν καί έλεος εκ τής μεσιτείας αυτών, πρός συνέχισιν τού πολυευθύνου καί πολυεδρικού έργου τής Οικουμενικής Πατριαρχίας.

Ιδιαιτέρως κατά τήν νύκτα αυτήν «τήν μή στιγμή διαλυομένην» (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος), αδελφοί καί τέκνα εν Κυρίω, ζώμεν τό γεγονός τής ενότητος ημών ως μελών τού μυστικού Σώματος τού Χριστού, εις τό οποίον υμείς συνεσωματώθητε χάρις εις τήν πρόνοιαν τής Μητρός Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως καί εις τήν αυταπάρνησιν καί εις τόν αποστολικόν ζήλον τών δύο πρώτων φωτιστών καί ποιμένων σας.

Τό Σώμα τούτο, συναποτελούμενον εκ τών εκασταχού Ποιμένων καί τών πιστών καί ευρίσκον τήν τελείωσιν καί τήν κατ? εξοχήν έκφρασιν εις τό μυστήριον τής Θείας Ευχαριστίας, έχει τήν ανάγκην καί αλλοιοτρόπου β ε β α ι ώ σ ε ω ς, ως είναι η παρούσα ευλογημένη σύναξις εις τόν Ιερόν Ναόν τού Αγίου Wenceslav.

Ιδιαιτάτη, λοιπόν, είναι η ευλογία, τήν οποίαν πλουτούμεν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχοντες ενισχυτάς καί συμπαραστάτας εις τήν πολύμοχθον ζωήν μας τούς Αγίους, σείς καί ημείς, καί μάλιστα τούς Αγίους αυταδέλφους κατά σάρκα καί κατά πνεύμα Κύριλλον καί Μεθόδιον, τούς εν ανωνυμία γενικώς επτά μαθητάς αυτών καί τούς αμέσως μετά ταύτα αναδειχθέντας Άγιον Ιωάννην τόν Τσέχον, Αγίαν Μάρτυρα Λουντμίλλαν, Άγιον Μάρτυρα Βεντσελάβον καί Όσιον Προκόπιον τής Μονής Σαζάβου, οι οποίοι πάντοτε φιλοτέκνως επακούουν πρός τόν ηγαπημένον Κύριόν μας καί διαβιβάζουν τάς αιτήσεις, τάς δεήσεις, τάς προσδοκίας καί μάς αποδίδουν υπέρ ών νοούμεθα ή αιτούμεν.

Καθώς είσθε, λοιπόν, αδελφοί καί τέκνα, επιφορτισμένοι μέ τό βάρος τής πατροπαραδότου ταύτης πνευματικής καί όχι μόνον κ λ η ρ ο ν ο μ ί α ς τών Αγίων Ισαποστόλων καί τών συνεχιστών καί τών διαδόχων των, απευθύνομεν υμίν πατρικήν προτροπήν καί πνευματικήν υποθήκην: Συνεχίσατε τήν πίστιν εις Χριστόν, τήν αγάπην καί τήν υποστήριξίν σας πρός τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Όσον περισσότερον θά τήν αγαπάτε καί θά τήν ευεργετήτε, τόσον περισσότερον σείς θά είσθε ευεργετημένοι, διότι η Εκκλησία ασφαλώς δέν έχει ανάγκην τής ιδικής μας υπερασπίσεως καί συνεργίας, αφού έστηκεν επί τήν πέτραν «καί πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. ις΄,18-19), ως άλλωστε απεδείχθη πολλάκις εις τήν ιστορίαν τής Εκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας, η οποία διήλθε διά μέσου πολλών ιστορικών συμπληγάδων, αλλά ουδέποτε έπαυσε νά υφίσταται καί νά οδηγή τούς ανθρώπους εις θεογνωσίαν καί σωτηρίαν.

Η κοινή Μήτηρ απάντων ημών Ορθόδοξος Εκκλησία, εδραζομένη εν τώ Τιμίω Αίματι τού Αρχηγού τής Πίστεως ημών Κυρίου Ιησού Χριστού, αποτελεί τήν μοναδικήν ε λ π ί δ α όλων ημών, τών εις τόν δι? ημάς παθόντα, ταφέντα καί εκ νεκρών Αναστάντα Χριστόν βεβαπτισμένων καί εις Αυτόν στηριζόντων τήν πορείαν τής ζωής ημών.

Είμεθα όντως λίαν ευλογημένοι από τόν Θεόν, διότι μάς εξέλεξε καί μάς ετίμησε καί μάς καθιστά συμπολίτας τών Αγίων καί οικείους καί αδελφούς Αυτού, παραχωρήσας τήν ευεργεσίαν τής συμμετοχής μας εις τήν ζωήν τής θ ε ώ σ ε ω ς εν τή Εκκλησία. Είμεθα ευλογημένοι, διότι η ε λ π ί ς ημών αύτη εν τώ Κυρίω ουδέποτε διαψεύδεται.

Ευχαριστούντες διά τήν γενομένην τιμητικήν πρόσκλησιν τής επισκέψεως καί αξιολογούντες ότι η παρουσία τής ημετέρας Μετριότητος εις τόν χώρον τούτον ήδη παρέσχεν ημίν πολλάς πνευματικάς συγκινήσεις καί εμπειρίας, ευχόμεθα πατρικώς πλουσίαν τήν Χάριν τού Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επί πάντας καί ένα έκαστον χριστιανόν τής πόλεως Μπρνό, ταίς πρεσβείαις τής Κυρίας Θεοτόκου, τών Αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου καί πάντων τών Αγίων, «ίνα φωτί βλέπητε φώς καί γένησθε όλοι φώς […] νόμον τιμώντες αδελφότητος καί φιλίας» (Γρηγόριος ο Θεολόγος). Αμήν.

Χριστός Ανέστη!